Thông báo số 100/BNN-BVTV-BCĐ-TB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo số 100/BNN-BVTV-BCĐ-TB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 100/BNN-BVTV-BCĐ-TB về việc tình hình dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá các tỉnh phía Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 100/BNN-BVTV-BCĐ-TB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM BAN CH O PHÒNG c l p - T do - H nh phúc CH NG R Y NÂU, B NH ------- VÀNG LÙN, LÙN XO N LÁ CÁC T NH PHÍA NAM ----- S : 100/BNN-BVTV-BC -TB Tp. H Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2008 V/v: Tình hình d ch r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá Kính g i: - B Nông nghi p và PTNT - S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành phía Nam 1- TÌNH HÌNH S N XU T Theo báo cáo c a Chi C c B o v th c v t các t nh phía Nam, n ngày 24/07/2008, lúa Hè Thu 2008 ã xu ng gi ng kho ng 1.751.294 ha (trong ó vùng NB: 151.537 ha; vùng TNB: 1.599.757 ha), các giai o n nhánh: 104.393 ha; òng tr : 444.841 ha; chín: 449.610 ha; thu ho ch: 752.450 ha. Lúa Thu ông ã xu ng gi ng 197.104 ha. 2- TÌNH HÌNH R Y NÂU - B NH VL&LXL 2.1 R y nâu - Lúa Hè Thu: Di n tích nhi m r y nâu trong tu n ti p t c gi m, toàn vùng có 115.236 ha (gi m 22.510 ha so v i tu n trư c), có 9.075 ha nhi m n ng. R y nâu xu t hi n trên trà lúa giai o n nhánh n tr chín, m t r y nâu khá cao ph bi n t 1.000-3.000 con/m2, nơi cao t 5.000-10.000 con/m2. R y nâu trên ng ru ng ph bi n r y trư ng thành và r y cám m i n tu i 1-2. Di n tích nhi m r y nâu t p trung nhi u các t nh Kiên Giang, B c Liêu, Ti n Giang, Long An, Bình Thu n, Lâm ng, Bình Phư c. Di n tích phun tr r y nâu trong tu n là 57.879 ha. - Lúa Thu ông: Di n tích nhi m r y nâu trong tu n 39.008 ha (tăng 13.077 ha so v i tu n trư c) có 5.132 ha nhi m n ng. M t r y nâu ph bi n 800-2.000 con/m2, nơi cao 3.000-7.000 con/m2, r y nâu ph bi n là r y trư ng thành và r y cám m i n . R y nâu v n còn di trú nhưng m t ang gi m d n. Vì v y, trong 7 ngày t i trên lúa dư i 20 NSS có th có r y nâu di trú xu t hi n v i m t th p. L a r y cám m i s n r t 25/7 n 31/7/2008. Trà lúa nhánh (sau 20 tu i tr i) có th có c r y cám và r y trư ng thành, c bi t lúa giai o n cu i nhánh - òng tr s có m t s r y r t cao.
  2. T l r y nâu di trú mang vi rút trong tháng 7/2008 khá cao. T l này t i Trà Vinh, Long An, Ti n Giang, Vĩnh Long, ng Tháp, H u Giang, C n Thơ và B c Liêu, l n lư t là 30%; 63%; 62%; 10%; 60%; 35%; 83% và 91%. 2.2 B nh vàng lùn & lùn xo n lá - Lúa Hè Thu: Di n tích lúa nhi m b nh vàng lùn là 703,8 ha (gi m 297 ha so v i tu n trư c) t p trung nhi u nh t trên lúa Hè Thu mu n t nh Long An và B n Tre. Trong ó: 490,8 ha t l b nh >20-70%; 113,4 ha t l b nh 10-20%; 99,6 ha TLB
  3. - Duy trì ch báo cáo trư c 17 gi hàng ngày v Trung Tâm BVTV Phía Nam (thư ng tr c ban ch o c a B ) t ng h p và báo cáo B k p th i. 5- KI N NGHN - B trình Th tư ng Chính ph ban hành s m chính sách h tr tiêu hu ru ng b b nh VL, LXL, v i m c 5 tri u ng/ha. KT. TRƯ NG BAN Như trên: PHÓ TRƯ NG BAN - B trư ng ( báo cáo) - Th trư ng Bùi Bá B ng ( báo cáo) - BC c a B NN-PTNT - Chi C c BVTV các t nh, thành (th c hi n) - TT BVTV PN ( ch o) - Cơ quan thông t n, báo chí ( ưa tin) - Lưu. Nguy n H u Huân
Đồng bộ tài khoản