Thông báo số 1021/VHTT-TB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
6
download

Thông báo số 1021/VHTT-TB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1021/VHTT-TB về việc kiểm tra, cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không thuộc phạm vi kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Văn hóa - Thông tin thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1021/VHTT-TB

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc S VĂN HÓA - THÔNG ----- TIN ----- S : 1021/VHTT-TB Hà N i, ngày 28 tháng 9 năm 1999 THÔNG BÁO V VI C KI M TRA, C P GI Y PHÉP XU T KH U, NH P KH U VĂN HÓA PH M KHÔNG THU C PH M VI KINH DOANH TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I Th c hi n Quy t đ nh s 59/1999/QĐ-BVHTT ngày 24 tháng 8 năm 1999 c a B trư ng B Văn hóa - Thông tin v vi c y nhi m cho S Văn hóa - Thông tin Hà N i ki m tra, qu n lý văn hóa ph m xu t - nh p kh u không thu c ph m vi kinh doanh trên đ a bàn thành ph Hà N i. S VĂN HÓA - THÔNG TIN HÀ N I THÔNG BÁO 1. K t ngày 1/10/1999 S Văn hóa - Thông tin Hà n i s t ch c giám đ nh n i dung và c p Gi y phép xu t - nh p kh u văn hóa ph m đ s d ng m c đích cá nhân, ph c v công vi c c a cơ quan, t ch c ho c các m c đích khác đã đư c cơ quan Vi t Nam có th m quy n đ ng ý, cho các đ i tư ng dư i đây: - Cá nhân ngư i Vi t Nam. - Ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài. - Ngư i nư c ngoài (bao g m c ngư i nư c ngoài đang làm vi c t i các Đ i s quán, các T ch c Qu c t các cơ quan Vi t Nam, các Văn phòng đ i di n và các Công ty nư c ngoài đư c thành l p theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam). - Các cơ quan, t ch c Vi t Nam. - Các đ i s quán. - Các T ch c Qu c t . - Các Văn phòng đ i di n. - Các Công ty nư c ngoài đư c thành l p theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. (Các trư ng h p có văn hóa ph m xu t - nh p kh u đ s d ng vào m c đích tri n lãm, tham d h i ch , h i th o, vi n tr , trao đ i h p tác, tham gia cu c thi, liên hoan c p qu c gia và ph bi n phim đi n nh, phim truy n hình theo quy đ nh c a Chính
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ph và B Văn hóa - Thông tin do Phòng Qu n lý xu t - nh p kh u văn hóa ph m thu c Văn phòng B VHTT c p phép). 2. H sơ và th t c c p phép xu t - nh p kh u văn hóa ph m th c hi n theo Văn b n hư ng d n s 983/VHTT ngày 20 tháng 9 năm 1999 c a S Văn hóa - Thông tin Hà N i. S Văn hóa - Thông tin Hà N i thông báo đ các cơ quan, cá nhân đư c bi t và th c hi n. S VĂN HÓA - THÔNG TIN HÀ N I Nơi nh n: GIÁM Đ C - B VHTT (đ b/c) - UBND TP Hà N i (đ b/c) - C c H i quan TP Hà N i (đ ph i h p qu n lý) - C c H i quan H i phòng (đ ph i h p qu n lý) - Trư ng H i quan c a kh u thu c đ a bàn Hà N i (đ bi t) - Phòng Qu n lý VHTT - Thanh tra S VHTT Nguy n Vi t Ch c - Phòng VHTT các Qu n, huy n - Lưu VP.
Đồng bộ tài khoản