Thông báo số 116/BNN-BVTV-BCĐ-TB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
6
download

Thông báo số 116/BNN-BVTV-BCĐ-TB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 116/BNN-BVTV-BCĐ-TB về việc tình hình dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá các tỉnh phía Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 116/BNN-BVTV-BCĐ-TB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc BAN CH O PHÒNG CH NG ------- R Y NÂU, B NH VÀNG LÙN, LÙN XO N LÁ CÁC T NH PHÍA NAM ----- S : 116/BNN-BVTV-BC -TB Tp. H Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2008. V/v: Tình hình d ch r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá Kính g i: - B Nông nghi p và PTNT - S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành phía Nam 1- TÌNH HÌNH S N XU T Theo báo cáo c a Chi C c B o v th c v t các t nh phía Nam, n ngày 21/08/2008 lúa Hè Thu 2008 ã thu ho ch ư c 1.261.201 ha, giai o n òng tr còn: 148.020 ha và chín: 343.748 ha. Lúa Thu ông ã xu ng gi ng 315.517 ha, ph bi n giai o n m - òng tr . 2- TÌNH HÌNH R Y NÂU - B NH VL&LXL 2.1 R y nâu: T ng di n tích nhi m r y nâu là 41.577 ha, không có di n tích nhi m n ng. - Lúa Hè Thu: Di n tích nhi m r y nâu trong tu n 14.599 ha (gi m 34.473 ha so v i tu n trư c), ph n l n di n tích nhi m nh . R y nâu xu t hi n trên trà lúa giai o n tr chín, m t r y nâu ph bi n t 1.000-2.000 con/m2, nơi cao trên 3.000 con/m2. R y nâu trên ng ru ng ph bi n tu i trư ng thành, tr ng và r i rác r y cám m i n . Di n tích nhi m r y nâu t p trung các t nh Long An, Sóc Trăng, Ti n Giang, B c Liêu. Di n tích phun tr r y nâu trong tu n là 2.700 ha. - Lúa Thu ông: Di n tích nhi m r y nâu trong tu n 26.978 ha (tăng 1.204 ha so v i tu n trư c) ph n l n di n tích nhi m r y m c nh . M t s r y nâu ph bi n 750-1.500 con/m2, nơi cao 5.000 con/m2, r y nâu ph bi n tu i trư ng thành và r y cám m i n . Di n tích phun tr trong tu n 5.826 ha. 2.2 B nh vàng lùn & lùn xo n lá: T ng di n tích lúa b nhi m b nh là 8.876,7 ha. - Lúa Hè Thu: còn 29 ha lúa b nhi m b nh t p trung t nh BR-VT (các di n tích nhi m b nh ã bư c vào giai o n tr chín không có báo cáo trong b ng di n tích nhi m). - Lúa Thu ông: T ng di n tích lúa b nhi m b nh là 8.847,7 ha (gi m 686,7 ha so v i tu n trư c), di n tích gi m do thu ho ch, tiêu hu và nh vùi cây b nh. Di n tích nhi m nh : 3.574,2 ha v i t l b nh 3-10%; di n tích nhi m TB: 1.471,1 ha v i t l b nh trên 10-20%; di n tích nhi m n ng 3.802,4 ha v i t l b nh trên 20-80%. d ch b nh t p trung t i ng Tháp, C n Thơ, Trà Vinh, An Giang, Vĩnh Long, Long An, ng Nai, Tây Ninh, Bình Thu n và BR-VT. Trong tu n ã th c hi n tiêu hu 266,7 ha và nh cây b nh 54,5 ha. 3- CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG DNCH T I NA PHƯƠNG - T p trung ch o xu ng gi ng d t i m lúa Thu ông theo ch o c a B , k t thúc 20/8/2008. Tuy nhiên, do mưa nhi u, liên t c nên b ng p úng c c b , các a phương ch o bơm tát nư c ra, nh hư ng n ti n xu ng gi ng.
  2. - Theo dõi ch t tình hình r y nâu vào èn, m t r y nâu ngoài ng, ch o ch t l ch xu ng gi ng lúa v 3, v n ng nông dân tr r y t i các nơi có m t s r y nâu cao, nh b cây lúa b nh. 4- CÔNG TÁC TR NG TÂM TRONG TH I GIAN T I - Ti p t c th c hi n công i n khNn s 1085/C -TTg ngày 13/7 c a Th tư ng Chính ph t p trung ch y u vào các vi c chính sau: Tăng cư ng công tác giám sát ng ru ng theo dõi m t r y nâu; theo dõi bNy èn ch o xu ng gi ng lúa v 3, Mùa t p trung, ng lo t né r y; Tích c c v n ng nông dân tiêu hu ru ng lúa nhi m b nh VL, LXL n ng; Qu n lý ch t ch r y nâu t i ru ng b nhi m b nh VL, LXL nh , chưa n m c tiêu hu , không r y nâu bay t nh ng ru ng này sang nơi khác theo gió mùa Tây, Tây-Nam. - Tăng cư ng s ho t ng c a Ban ch o phòng ch ng r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá các c p, nh t là c p xã ch o phòng ch ng d ch t i cơ s t hi u qu cao. - Tăng cư ng ki m tra, giám sát m lúa Mùa, n u phát hi n m b nhi m vi-rút VL, LXL ph i tiêu hu ngay, không cho phép c y ra di n r ng. - Tăng cư ng công tác thông tin tuyên truy n, khuy n cáo nông dân áp d ng bi n pháp k thu t ”ba gi m, ba tăng”, s d ng thu c theo ”4 úng”, không gieo tr ng gi ng IR 50404 (nhi m r y nâu và b nh VL, LXL n ng). - Duy trì ch báo cáo trư c 14 gi hàng ngày v thư ng tr c Ban ch oc aB óng t i Trung tâm BVTV phía Nam. KT. TRƯ NG BAN PHÓ TRƯ NG BAN Nơi nh n: - Như trên - B trư ng ( báo cáo) - Th trư ng Bùi Bá B ng ( báo cáo) - BC c a B NN-PTNT - Chi C c BVTV các t nh, thành (th c hi n) Nguy n H u Huân - TT BVTV PN ( ch o) - Cơ quan thông t n, báo chí ( ưa tin) - Lưu.
Đồng bộ tài khoản