Thông báo số 134/BNN-BVTV-BCĐ-TB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
5
download

Thông báo số 134/BNN-BVTV-BCĐ-TB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 134/BNN-BVTV-BCĐ-TB về việc tình hình dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa do Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá các tỉnh phía Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 134/BNN-BVTV-BCĐ-TB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PTNT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BAN CH O PHÒNG CH NG R Y c l p - T do - H nh phúc NÂU, B NH VÀNG LÙN,LÙN XO N --------- LÁ CÁC T NH PHÍA NAM ------- S : 134/BNN-BVTV-BC -TB Tp. H Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2008 V/v: Tình hình d ch r y nâu, b nh vàng lùn, lùn xo n lá lúa Kính g i: - B Nông nghi p và PTNT - S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành phía Nam 1- TÌNH HÌNH S N XU T Theo báo cáo c a Chi C c B o v th c v t các t nh phía Nam, n ngày 02/10/2008 lúa Thu ông ã xu ng gi ng 855.947 ha, giai các o n m : 174.948 ha; nhánh: 319.076 ha; òng tr : 150.113 ha; chín: 89.486 ha; thu ho ch: 122.324 ha. 2- TÌNH HÌNH R Y NÂU - B NH VL&LXL 2.1 R y nâu T ng di n tích nhi m r y nâu trên lúa Thu ông-Mùa trong tu n là 21.871 ha (tăng 11.755 ha so v i tu n trư c) ph n l n di n tích nhi m r y m c nh . M t s r y nâu th p ph bi n 1.000-2.000 con/m2, r y nâu trên ng ru ng ph bi n là r y tu i 3-4. Di n tích nhi m r y nâu xu t hi n ph bi n các t nh Long An, Trà Vinh, Ti n Giang, Bình Thu n, Tp. HCM. 2.2 B nh vàng lùn & lùn xo n lá T ng di n tích lúa b nhi m b nh vàng lùn và lùn xo n lá trên lúa Thu ông-Mùa còn trên ng là 10.632,9 ha (tăng 2.562,4 ha so v i tu n trư c). Trong ó di n tích nhi m nh : 2.639,8 ha v i t l b nh 3-10%; di n tích nhi m TB: 3.198,8 ha v i t l b nh trên 10-20%; di n tích nhi m n ng 4.794,3 ha v i t l b nh trên 20%. Trong tu n ã th c hi n tiêu hu 390,4 ha và nh cây b nh 64 ha. - Vùng ông Nam B : Di n tích nhi m b nh VL, LXL là 6.236 ha (tăng 876,1 ha so v i tu n trư c). Di n tích nhi m b nh gia tăng ch y u 2 t nh Tây Ninh và Bình Dương. Di n tích lúa tiêu hu trong tu n là trên 248,8 ha ch y u BR –VT (205 ha), ng Nai (25,5 ha), Lâm ng (16,3 ha) và Bình Dương (2 ha). - Vùng Tây Nam B : Di n tích nhi m b nh VL,LXL là 4.396,9 ha (tăng 1.686,3 ha so v i tu n trư c). Di n tích nhi m b nh tăng ch y u t nh Long An và tăng nh các t nh Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng. Di n tích lúa tiêu hu trong tu n là 146,6 ha ch y u Long An và nh cây b nh 64 ha Vĩnh Long. 3. CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG DNCH T I NA PHƯƠNG - Trong tu n cu i tháng 9-2008, trên h u h t các trà lúa T m t s r y nâu tương i th p, do v y vi c phòng tr r y là do nông dân t quy t nh và phòng tr , không có t ch c phun ng lo t. - Theo dõi tình hình r y nâu vào èn, m t r y nâu ngoài ng, v n ng nông dân tr r y t i các nơi có m t s r y nâu cao, nh b cây lúa b nh.
  2. - Thông báo di n bi n và d báo tình hình sinh v t h i h ng tu n trên ài phát thanh truy n hình a phương. 4. CÔNG TÁC TR NG TÂM TRONG TH I GIAN T I - Ban Ch o các t nh, thành mi n ông Nam B ch o quy t li t tiêu h y ru ng lúa ang b nhi m b nh vàng lùn, lùn xo n lá n ng, t nay n h t tháng 10/2008. - C c B o v th c v t t ch c h i ngh t ng k t công tác BVTV năm 2008 và tri n khai k ho ch BVTV v lúa X 2008-2009 các t nh, thành phía Nam. D ki n ngày h p s là 17/10/2008 t i Trung tâm B o v th c v t phía Nam, Long nh, Ti n Giang. - Ph i h p v i C c Tr ng Tr t, cùng các a phương xác nh chi ti t l ch mùa v gieo s lúa X 2008-2009 cho t ng t nh, theo ch o chung c a B NN-PTNT. - Tăng cư ng s ho t ng c a Ban ch o phòng ch ng r y nâu, b nh vàng lùn và lùn xo n lá các c p, nh t là c p xã ti p t c qu n lý t t tình hình d ch h i lúa v Thu ông – Mùa 2008. - Th c hi n ý ki n k t lu n c a Th trư ng B NN-PTNT Bùi Bá B ng t i H i ngh Sơ k t s n xu t lúa Nam B và k ho ch s n xu t lúa v ông Xuân 2008-2009. - Duy trì ch báo cáo trư c 14 gi hàng ngày v Trung Tâm BVTV Phía Nam (thư ng tr c ban ch oc aB ) t ng h p và báo cáo B k p th i. KT. TRƯ NG BAN PHÓ TRƯ NG BAN Nơi nh n: - Như trên - B trư ng ( báo cáo) - Th trư ng Bùi Bá B ng ( báo cáo) - BC c a B NN-PTNT - Chi C c BVTV các t nh, thành (th c hi n) Nguy n H u Huân - TT BVTV PN ( ch o) - Cơ quan thông t n, báo chí ( ưa tin) - Lưu.
Đồng bộ tài khoản