Thông báo số 145/TB-VP

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Thông báo số 145/TB-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 145/TB-VP về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà tại cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện văn minh đô thị trên 15 tuyến đường trọng điểm do Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 145/TB-VP

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NAM VĂN PHÒNG HĐND VÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc UBND --------- ------- Số: 145/TB-VP TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2009 THÔNG BÁO NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TNCH ỦY BAN N HÂN DÂN THÀN H PHỐ N GUYỄN THN THU HÀ TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VĂN MIN H ĐÔ THN TRÊN 15 TUYẾN ĐƯỜN G TRỌN G ĐIỂM N gày 13 tháng 3 năm 2009, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện văn minh đô thị trên 15 tuyến đường trọng điểm của thành phố. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt N am thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận 1, 3, 10 và các cơ quan báo đài thành phố. Sau khi nghe trình bày kế hoạch thực hiện văn minh đô thị trên 15 tuyến đường trọng điểm của Sở Tài nguyên và Môi trường, các ý kiến góp ý của các thành viên tham dự cuộc họp; Đồng chí N guyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp đã kết luận chỉ đạo như sau: 1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh kế hoạch để triển khai và hướng dẫn các quận - huyện thực hiện trong tháng 4/2009. 2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo “N ếp sống Văn minh đô thị” thành phố có văn bản đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học (kể cả các đơn vị thuộc Trung ương) đóng trên địa bàn thành phố có kế hoạch hưởng ứng thực hiện “N ếp sống văn minh đô thị” và đây là một tiêu chí quan trọng trong việc xét công nhận các cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuNn công sở “Văn minh, sạch đẹp” năm 2009. 3. Việc triển khai thực hiện đường phố không rác đối với 15 tuyến đường trọng điểm của thành phố và 3 quận điểm 1, 3, 10 cần tập trung các nội dung sau: a. Ủy ban nhân dân các quận có liên quan và 3 quận điểm 1, 3, 10 xây dựng kế hoạch chỉ đạo các phường trên 15 tuyến đường trọng điểm tổ chức hội nghị nhân dân ở tổ dân phố, khu phố trong tháng 3/2009 thông báo cho nhân dân biết những nội dung cần thực hiện đường phố không rác, để người dân tự bàn bạc, thống nhất các biện pháp và tích cực hưởng ứng thực hiện; tăng thời lượng quét rác và thu gom rác; việc tổ chức thu gom rác giữa các đơn vị thu gom và hộ dân phải hợp đồng chặt chẽ; tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực, đặc biệt là vệ sinh môi trường. Cuối tháng 3/2009 cũng như hàng tháng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình xử phạt hành chính trên các lĩnh vực, trong đó phân tích lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải của 3 quận điểm và từng quận còn lại trên 15 tuyến đường trọng điểm.
  2. b. Đối với các hộ dân ở 2 bên 15 tuyến đường: yêu cầu thực hiện cam kết giữ vệ sinh trên vỉa hè và lòng đường trước cửa nhà, 100% hộ dân ký hợp đồng chuyển giao rác sinh họat, xác định trách nhiệm cụ thể đối với các đơn vị thu gom rác và các hộ dân. c. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trong tháng 4/2009 có văn bản thông báo đến các cơ quan, đơn vị và từng hộ dân dọc theo 15 tuyến đường trọng điểm không buôn bán hàng rong; đến tháng 6/2009 triển khai việc xử phạt vi phạm hành chính theo N ghị định số 39/2007/N Đ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007. 3. Tiếp tục trang bị thùng rác, thay đổi mẫu mã cho phù hợp trên 15 tuyến đường trọng điểm của thành phố và các tuyến đường của 3 quận điểm 1, 3 và 10, thời gian thực hiện đến tháng 6/2009 cơ bản hòan thành. 4. Tiếp tục xây dựng thêm các nhà vệ sinh công cộng theo danh mục đã được duyệt; trong tháng 4/2009 Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định vể chính sách hỗ trợ các cây xăng, bãi xe có lắp đặt nhà vệ sinh công cộng. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết luận chỉ đạo nêu trên của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố N guyễn Thị Thu Hà đến các đơn vị có liên quan để biết và thực hiện./. KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐN D. TP; - TTUB: CT, các PCT; - Ban VHXH-HĐN D TP; - UBMTTQVN và các đoàn thể TP; - Các Sở, ban, ngành TP; Trương Thị Minh Hương - UBN D các quận - huyện; - Thành viên BCĐ N SVMĐT. TP; - Báo, Đài thành phố; - VPHĐ-UB: CPVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu:VT, (VX-T) P.
Đồng bộ tài khoản