Thông báo số 148/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực chính phủ về dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Thông báo số 148/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực chính phủ về dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 148/tb-vpcp về việc kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng tại cuộc họp thường trực chính phủ về dự án trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia do văn phòng chính phủ ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 148/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực chính phủ về dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 148/TB-VPCP Hà N i, ngày 26 tháng 6 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGUY N T N DŨNG T I CU C H P THƯ NG TR C CHÍNH PH V D ÁN TRUNG TÂM H I CH TRI N LÃM QU C GIA Ngày 05 tháng 6 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Chính ph ã ch trì cu c h p v D án Trung tâm H i tr Tri n lãm Qu c gia. Tham d cu c h p có các Phó Th tư ng Chính ph : Nguy n Sinh Hùng, Hoàng Trung H i, Nguy n Thi n Nhân; i di n lãnh o các B : Văn hóa, Th thao và Du l ch, Xây d ng, Tài chính, K ho ch và u tư và y ban nhân dân thành ph Hà N i. Sau khi nghe B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch và Giám c Trung tâm H i ch Tri n lãm Vi t Nam (ch u tư) báo cáo, ý ki n c a các i bi u tham d , Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ã có ý ki n k t lu n như sau: 1. Vi c xây d ng Trung tâm H i ch Tri n lãm Qu c gia hi n i, có quy mô l n là r t c n thi t, v a là nơi qu ng bá hình nh t nư c Vi t Nam, v a là nơi xúc ti n thương m i, thúc Ny phát tri n kinh t , nh m áp ng yêu c u phát tri n c a t nư c trong th i kỳ m i; c n xây d ng ít nh t hai Trung tâm l n: m t Hà N i, m t Thành ph H Chí Minh. 2. B Xây d ng, y ban nhân dân thành ph Hà N i và B Văn hóa, Th thao và Du l ch c n khNn trương xem xét, có ý ki n c th v v trí quy ho ch xây d ng Trung tâm H i tr Tri n lãm Qu c gia nh m b o m phù h p v i quy ho ch c a Th ô Hà N i m i m r ng. 3. Trên cơ s xác nh v trí quy ho ch xây d ng, s ti p t c th c hi n các bư c ti p theo, theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành. 4. Không ưa Công trình Xây d ng Trung tâm H i ch Tri n lãm Qu c gia vào danh m c các công trình k ni m 1000 năm Thăng Long Hà N i. Văn phòng Chính ph xin thông báo B Văn hóa, Th thao và Du l ch, B Xây d ng, y ban nhân dân thành ph Hà N i, Trung tâm H i tr Tri n lãm Vi t Nam (ch u tư) và các các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M
  2. - TTg CP, các PTTg; - Các B : VHTT&DL, KH& T, XD, TC; - UBND thành ph Hà N i; - Trung tâm HCTL Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : KTN, P, TH, TT T; - Lưu: VT, KGVX, (5), DVT 27 Tr n Qu c To n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản