intTypePromotion=3

Thông báo Số: 159/TB-BGTVT

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
3
download

Thông báo Số: 159/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------Số: 159/TB-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ GTVT NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN GIAO TỪNG BƯỚC TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM TẠI 106 THÁI THỊNH, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 159/TB-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẢI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 159/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ GTVT NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ CÔNG TÁC CHUYỂN GIAO TỪNG BƯỚC TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM TẠI 106 THÁI THỊNH, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHO BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH Ngày 07/4/2010, tại trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục ĐBVN), Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức đã chủ trì họp về công tác chuyển giao từng bước trụ sở 106 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp gồm có: Vụ Tài chính - Bộ GTVT: Lãnh đạo, chuyên viên; Tổng cục ĐBVN: Ông Nguyễn Văn Quyền – Phó TCT và lãnh đạo, chuyên viên Cục QLXDGT, Văn phòng, Vụ Tài chính; Ban QLDA đường Hồ Chí Minh: Lãnh đạo và đại diện Văn phòng, phòng TCKT . Sau khi nghe Vụ Tài chính – Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh báo cáo tình hình triển khai công tác chuyển giao trụ sở làm việc và các vấn đề liên quan khác; ý kiến của các thành viên tham dự họp, Thứ trưởng kết luận như sau: 1. Về thủ tục liên quan đến công tác chuyển giao: - Căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 1011/VPCP- KTN ngày 11/02/2010 về việc giao Bộ GTVT quyết định điều chuyển cơ sở nhà, tại 106 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội từ Cục ĐBVN cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh. Để đảm bảo thủ tục pháp lý trước khi Bộ GTVT Quyết định bàn giao, Vụ Tài chính - Bộ GTVT tham mưu văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị huỷ bỏ quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất tại 106 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (Quyết định số 2249/BTC – QLCS ngày 17/9/2009 của Bộ Tài chính). - Sau khi có đầy đủ cơ sở pháp lý, giao cho Vụ Tài chính – Bộ GTVT tham mưu cho Bộ Quyết định chuyển giao trụ sở của Tổng cục ĐBVN cho Ban QLDA
  2. đường Hồ Chí Minh, theo đúng nội dung tại Công văn số 1011/VPCP – KTN ngày 11/02/2010 của Văn phòng Chính phủ. - Trong thời gian đang xây dựng trụ sở làm việc mới, Tổng cục ĐBVN và Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tiến hành bàn giao từng phần diện tích và sẽ được chuyển giao chính thức khi Tổng cục ĐBVN chuyển đến làm việc tại trụ sở mới. 2. Về trụ sở làm việc: a. Xây dựng trụ sở làm việc mới của Tổng cục ĐBVN: - Giao Tổng cục ĐBVN rà soát, tính toán đầy đủ tổng mức đầu tư của Dự án xây dựng trụ sở mới, đảm bảo đầu tư trang thiết bị đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Dự án và đảm bảo trụ sở vận hành hoạt động tốt nhất. - Tổng cục ĐBVN tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc mới, đảm bảo thời gian hoàn thành sớm nhất. b. Trụ sở làm việc tại 106 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội : Qua quá trình sử dụng, một số phòng, bộ phận đã bị xuống cấp, hư hỏng cần phải sửa chữa (vách ngăn, trần nhà …) và do nhu cầu công việc cần thiết phải đầu tư bổ sung ngay một số trang thiết bị mới (hệ thống cổng điện tử, camera quan sát …) để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho cán bộ công chức và tài sản của cơ quan. Giao Ban QLDA đường Hồ Chí Minh từng bước triển khai sửa chữa, lắp đặt thiết bị ngay khi nhận chuyển giao. 3. Về nguồn vốn: a. Vốn xây dựng trụ sở làm việc mới của Tổng cục ĐBVN: Trên cơ sở tổng mức đầu tư xây dựng của dự án “ Nhà điều hành Ban Quản lý dự án 5 và Ban Quản lý các dự án đường sắt và Cục ĐBVN” được phê duyệt (phần vốn góp do Tổng Cục ĐBVN đảm nhiệm theo Quyết định của BGTVT), sau khi có ý kiến của Bộ GTVT, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sử dụng kinh phí dự phòng trong tổng mức đầu tư giai đoạn 1 Dự án đường Hồ Chí Minh (phần bố trí để đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh) để chuyển cho Tổng cục ĐBVN. Tổng cục ĐBVN có trách nhiệm trả nợ số tiền đã tạm ứng quỹ hiện đại hóa và thanh toán chi phí xây dựng trụ sở làm việc còn lại theo đúng quy định. b. Vốn sửa chữa, lắp đặt bổ sung trang thiết bị mới cho trụ sở Ban QLDA đường Hồ Chí Minh sau khi nhận chuyển giao:
  3. Sau khi trả xong phần kinh phí xây dựng trụ sở làm việc mới của Tổng cục ĐBVN, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh được sử dụng kinh phí dự phòng trong tổng mức đầu tư Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 (phần bố trí để đầu tư, xây dựng trụ sở làm việc cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh còn lại) để sửa chữa trụ sở 106 Thái Thịnh-Đống Đa-Hà Nội. Giao cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh lập dự toán và hoàn tất các thủ tục trình Bộ GTVT thực hiện việc sửa chữa trụ sở làm việc đúng quy định. Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Bộ thông báo các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - TTr TT Ngô Thịnh Đức (để b/c); - TTr Nguyễn Hồng Trường (để Nguyễn Văn Công b/c); - Các đơn vị dự họp; - Lưu VT, TH.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản