Thông báo số 1750/HĐNTNN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
4
download

Thông báo số 1750/HĐNTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 1750/HĐNTNN về ý kiến đánh giá của Hội đồng về chất lượng công trình thủy điện Sông Côn 2 do Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 1750/HĐNTNN

  1. H I NG NGHI M THU NHÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NƯ C CÁC CÔNG TRÌNH XÂY NAM D NG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 1750/H NTNN Hà N i, ngày 21 tháng 8 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N ÁNH GIÁ C A H I NG V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH TH Y I N SÔNG CÔN 2 Căn c k t qu thi công, nghi m thu c a H i ng nghi m thu cơ s (H NTCS); báo cáo c a T chuyên gia H i ng nghi m thu Nhà nư c các công trình xây d ng (H NTNN), ánh giá v ch t lư ng i v i công trình Th y i n Sông Côn 2, giai o n chu n b v n hành t máy s 1 & 2, H NTNN thông báo ý ki n như sau: 1- i tư ng công trình: Nhà máy th y i n Sông Côn 2 Ch u tư: Công ty C ph n th y i n Geruco Sông Côn- T p oàn Công nghi p Cao su Vi t Nam. T ng th u EPC: liên danh nhà th u “Vi n nghiên c u Thi t k Tr c c Công nghi p i n l c Qu ng Tây” và “Công ty TNHH Tư v n công trình Qu Năng Qu ng Tây”; gi y phép th u xây d ng t i Vi t Nam s 35/2006/BXD-GPTXD ngày 17/5/2006. Tư v n l p thi t k cơ s : Trung tâm Th y i n, Vi n Khoa h c Th y l i. Tư v n giám sát thi công xây d ng: liên danh tư v n g m: Trung tâm Nghiên c u Năng lư ng (ERC) thu c Vi n Khoa h c và Công ngh Vi t Nam; Công ty Tư v n V t li u xây d ng (CCBM); Công ty Tư v n i h c Xây d ng (CCU)- do Trung tâm Nghiên c u Năng lư ng ng u liên danh. Thông s k thu t chính. - Công trình thi t k theo 2 b c: b c trên p t tràn, k t c u bê tông m lăn chi u cao 57,5m, công su t l p máy 3MW; b c dư i p tràn có c a van, k t c u bê tông thư ng chi u cao 20m, công su t l p máy 60MW. - Kh i công: tháng 04/2006. - Hoàn thành: Nhà máy b c 1 hoàn thành tháng 3/2009; Nhà máy b c 2 có 03 t máy trong ó t máy s 1 & 2 ang th c hi n thí nghi m hi u ch nh v n hành phát i n lên lư i i n Qu c gia trong tháng 8/2009. 2- Các căn c ánh giá. a) Báo cáo và biên b n nghi m thu c a ch u tư.
  2. - Ch u tư ã l p báo cáo s 5454/BC-GSC ngày 17/7/2009, báo cáo k t qu thi công, nghi m thu t i công trình Nhà máy Th y i n Sông Côn 2; trong ó nêu k t qu nghi m thu do H NTCS th c hi n và báo cáo v k ho ch v n hành t máy 1 & 2, phát i n lên lư i i n Qu c gia trong tháng 8/2009. - Các biên b n nghi m thu c a H NTCS: Biên b n nghi m thu tích nư c công trình u m i h ch a nư c b c 1, l p ngày 19/1/2009; Biên b n nghi m thu tích nư c công trình u m i h ch a nư c b c 2, l p ngày 18/7/2009; Biên b n nghi m thu ư ng h m d n nư c, l p ngày 20/7/2009 và các biên b n nghi m thu hoàn thành công tác chuNn b v n hành t máy s 1 &2. b) Báo cáo t ánh giá ch t lư ng c a các nhà th u: T ng th u ã l p báo cáo v k t qu thi công, nghi m thu và cam k t v ch t lư ng, v công tác b o hành công trình theo các i u kho n trong h p ng ã ký v i ch u tư. c) Báo cáo ánh giá v ch t lư ng thi công xây d ng c a Tư v n giám sát thi công xây d ng: Tư v n giám sát ã l p báo cáo ngày 30/7/2009, xác nh n công tác qu n lý ch t lư ng và ch t lư ng các h ng m c công trình m b o theo yêu c u thi t k , tuân th tiêu chuNn ư c phép áp d ng và th ng nh t v i ch u tư v k ho ch v n hành phát i n t máy 1 & 2. d) Báo cáo ánh giá c a T chuyên gia. Trong các t ki m tra nh kỳ, các chuyên gia u có báo cáo ánh giá chi ti t v ch t lư ng thi công các h ng m c công trình. T chuyên gia ã l p báo cáo ki m tra ngày 3/8/2009, ánh giá v công tác qu n lý ch t lư ng và ch t lư ng công trình t i giai o n chuNn b v n hành t máy 1 & 2, trong ó xác nh n công tác qu n lý ch t lư ng c a ch u tư tuân th quy nh c a công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, ch t lư ng công trình phù h p yêu c u thi t k và i u ki n ch u tư v n hành t máy s 1 và các t máy ti p theo. 3- ánh giá c a H i ng. a) K t qu nghi m thu c a H NTCS. H NTCS ã t ch c nghi m thu các h ng m c công trình xây d ng hoàn thành tuân th quy nh v công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; ã hoàn thành các công vi c liên quan n công tác v n hành phát i n t máy 1 & 2 và có báo cáo v i H NTNN v k ho ch v n hành t máy 1 & 2 trong tháng 8/2009. b) V công tác qu n lý ch t lư ng và ch t lư ng công trình. - Công tác qu n lý ch t lư ng: Ch u tư ã t ch c thuê nhà th u xây l p; thuê t ch c Tư v n giám sát thi công xây d ng có năng l c theo quy nh th c hi n thi công xây d ng công trình. Công tác qu n lý ch t lư ng th c hi n theo quy trình qu n lý, m b o ch t lư ng ư c ch u tư phê duy t. - Ch t lư ng công trình: qua ki m tra h sơ qu n lý ch t lư ng, ki m tra k t qu thí nghi m và ki m tra hi n trư ng, T chuyên gia ã ánh giá ch t lư ng công tác kh o sát xây d ng, công tác thi t k tuân th các tiêu chuNn ư c l a ch n áp d ng; ch t
  3. lư ng thi công xây l p m b o yêu c u thi t k ; công tác thí nghi m hi n trư ng tuân th yêu c u c a tiêu chuNn xây d ng và do Phòng thí nghi m h p chuNn th c hi n. c) V h sơ qu n lý ch t lư ng. - Ch u tư ã t p h p các tài li u pháp lý theo quy nh. - Tài li u qu n lý ch t lư ng ã ư c ch u tư t p h p tuân th v i quy nh c a công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và tương ng v i giai o n v n hành phát i n t máy s 1 & 2. Riêng b n v hoàn công trình xây d ng, theo h p ng nhà th u ph i hoàn thành trư c khi t ch c nghi m thu ưa công trình xây d ng hoàn thành vào s d ng. 4- K t lu n c a H i ng. Trên cơ s k t qu nghi m thu c a H NTCS, ý ki n ánh giá c a T chuyên gia c a H i ng, H NTNN xác nh n ch u tư ã t ch c nghi m thu các h ng m c công trình Nhà máy th y i n Sông Côn 2, t i giai o n v n hành phát i n t máy 1 & 2 tuân th quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, ch t lư ng phù h p v i yêu c u thi t k ; M t s yêu c u i v i ch u tư. - Ch ng liên h v i EVN, v i Trung tâm i u h th ng i n khu v c b o m k ho ch v n hành hòa ng b t máy 1 & 2 lên lư i i n Qu c gia. - Yêu c u nhà th u hoàn thành công tác thí nghi m, hi u ch nh, ch y th 72h t máy 1 & 2 theo yêu c u công ngh m b o v n hành phát i n an toàn. - Trong th i gian v a v n hành phát i n t máy 1 & 2, v a th c hi n công tác thí nghi m, ch y th t máy s 3, c n yêu c u nhà th u có gi i pháp thi công m b o an toàn cho ngư i và thi t b trong khu v c các t máy. - Yêu c u nhà th u hoàn thành toàn b b n v hoàn công, h sơ qu n lý ch t lư ng, tài li u hư ng d n v n hành, b o trì bàn giao cho ch u tư trư c khi t ch c nghi m thu hoàn thành xây d ng công trình. - Báo cáo v i Cơ quan qu n lý môi trư ng th c hi n ki m tra s tuân th các n i dung c a báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a d án. - L p báo cáo H NTNN khi nghi m thu ưa công trình xây d ng hoàn thành vào s d ng. K/T CH TNCH H I NG PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - BT Nguy n H ng Quân, CTH ( b/c); - Các thành viên H ; - T p oàn CN Cao Su VN; - Cty C ph n th y i n Geruco Sông Côn;
  4. - T chuyên gia c a H ; - Lưu VP, C c G ; GS.TSKH. Nguy n Văn Liên
Đồng bộ tài khoản