Thông báo số 180/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
3
download

Thông báo số 180/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 180/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp giao ban về dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 180/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 180/TB-VPCP Hà N i, ngày 19 tháng 06 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I, TRƯ NG BAN CH O NHÀ NƯ C CÁC D ÁN TR NG I M V D U KHÍ T I CU C H P GIAO BAN V D ÁN NHÀ MÁY L C D U DUNG QU T Ngày 12 tháng 6 năm 2009, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i, Trư ng Ban Ch o Nhà nư c các d án tr ng i m v D u khí ã i ki m tra tình hình tri n khai D án Nhà máy l c d u Dung Qu t và ch trì cu c h p giao ban t i công trư ng. Tham d cu c h p có i di n các B : Công Thương, Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Văn phòng Chính ph , Ban Qu n lý Khu kinh t Dung Qu t, T p oàn D u khí Vi t Nam; lãnh o t nh Qu ng Ngãi; Ban qu n lý D án Nhà máy l c d u Dung Qu t và các Nhà th u. Sau khi nghe T p oàn D u khí Vi t Nam và các Nhà th u báo cáo, ý ki n c a các thành viên Ban Ch o và lãnh o t nh Qu ng Ngãi, Phó Th tư ng Hoàng Trưng H i ã k t lu n như sau: 1. ánh giá chung Trong th i gian qua, Ch u tư, Ban qu n lý d án, các Nhà th u, chính quy n các c p t nh Qu ng Ngãi và các B , ngành liên quan ã có nhi u c g ng th c hi n t t các nhi m v ư c giao, h u h t các công vi c ra trong giao ban l n trư c ã ư c hoàn thành; ánh giá cao s n l c c g ng c a Ch u tư và các Nhà th u trong vi c ki m tra, ki m soát công tác an toàn, x lý, kh c ph c k p th i các s c trong quá trình v n hành ch y th . D án Nhà máy l c d u Dung Qu t ang vào giai o n g p rút hoàn thi n, ch y th và bàn giao. Tuy kh i lư ng công vi c còn l i không nhi u nhưng tính ch t r t ph c t p. t ư c m c tiêu Nhà máy v n hành 100% công su t vào ngày 25 tháng 8 năm 2009, nghi m thu s b toàn Nhà máy vào ngày 25 tháng 10 năm 2009, Ch u tư, Ban qu n lý d án, các Nhà th u, y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi và các B , ngành liên quan c n n l c hơn n a, ph i h p ch t ch , gi i quy t k p th i các khó khăn, vư ng m c, không x y ra sơ xu t làm nh hư ng n ti n , s an toàn c a D án. 2. Các nhi m v c th trong th i gian t i a) i v i các Nhà th u
  2. - Gói th u s 1+4 và 2+3: Yêu c u t ng th u Technip t p trung nhân l c, chuyên gia cho công tác ch y th và chuNn b v n hành Nhà máy; th c hi n nghiêm túc các qui nh v an toàn, phòng ch ng cháy n ; ph i h p ch t ch v i Ch u tư, Ban qu n lý d án Nhà máy l c d u Dung Qu t chuNn b , cung c p y , k p th i nguyên, nhiên, v t li u và các i u ki n c n thi t khác, ti n hành công tác ch y th , ch y nghi m thu t ng h ng m c ti n t i toàn b nhà máy, b o m ti n cam k t. - Gói th u EPC 5A và 5B: tri n khai thanh quy t toán theo qui nh. - Gói th u s 7: Yêu c u nhà th u COMA khNn trương hoàn thi n các công vi c còn t n t i, b o m nghi m thu cơ s vào tháng 6 năm 2009, t p trung nhân l c hoàn thi n h sơ và ti n hành thanh quy t toán gói th u. b) T p oàn D u khí Vi t Nam - Ch o Công ty L c hóa d u Bình Sơn + KhNn trương ki n toàn b máy qu n lý và cơ c u t ch c c a Công ty l c hoá d u Bình Sơn, th c hi n t t công tác ào t o cán b và công nhân v n hành, c bi t chú ý v k lu t lao ng, b o m ti p qu n và v n hành Nhà máy m t cách hi u qu , an toàn; c g ng trong th i gian s m nh t vươn lên t m nh n ư c công tác v n hành, b o dư ng Nhà máy. ng th i nghiên c u, tìm hi u kinh nghi m c a các nhà máy l c d u trong khu v c xây d ng mô hình t ch c, qu n lý v n hành Nhà máy l c d u Dung Qu t m t cách phù h p. + S m l a ch n tư v n v n hành và b o dư ng Nhà máy, chuNn b t t các quy trình, quy ph m v n hành, b o m ti p qu n v n hành nhà máy an toàn tuy t i. + Rà soát và nghiên c u tác ng c a bi n i khí h u, c bi t là tác ng c a nư c bi n dâng n D án, xu t các bi n pháp b o v , b o m tuy t i an toàn cho D án trư c các tác ng c a bi n i khí h u. + Tăng cư ng công tác v sinh, an toàn: v n chuy n toàn b rác, v t tư dư th a ra kh i Nhà máy; tr ng c các khu v c dư i ư ng ng d n s n phNm, khu v c t tr ng trong Nhà máy. + ChuNn b l p báo cáo t ng k t vi c th c hi n D án Nhà máy l c d u Dung Qu t, rút ra nh ng bài h c kinh nghi m cho các công trình khác trong tương lai. - Ch o T ng công ty V n t i d u khí có phương án v n chuy n d u thô, b o m cung c p , an toàn và k p th i cho ho t ng c a Nhà máy. - Cùng tư v n PMC ki m tra, ôn c các Nhà th u kh c ph c tri t các s s ã xNy ra trong quá trình ch y th , v n hành b o m tuy t i an toàn và ưa Nhà máy vào ho t ng theo k ho ch ã ra. - Ph i h p ch t ch v i y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi và các ơn v liên quan có bi n pháp h u hi u, m b o an ninh an toàn Nhà máy
  3. - KhNn trương kh ng nh i tác cung c p nguyên li u d u thô thay th d u thô B ch H ,b o m ngu n nguyên li u theo yêu c u c a Nhà máy; hoàn thi n phương án m r ng, nâng c p nhà máy, trình Th tư ng Chính ph . - Tri n khai x lý d t i m các t n ng c a các gói th u EPC 2+3 cũ theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n 3956/VPCP-KTN ngày 12 tháng 6 năm 2009. - Tri n khai thanh quy t toán công trình, b o m hoàn thành công tác quy t toán trong th i gian 6 tháng k t khi hoàn thành, bàn giao Nhà máy. c) y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi - Ti p t c ch o gi i quy t d t i m công tác n bù, gi i phóng m t b ng i v i các khu v c: i Cây S u, kè taluy b o v nhà máy, xóm ng Tre thu c hành lang b o v ph n ông Nhà máy l c d u. - Ch o l c lư ng công an h tr b o v trong, ngoài Nhà máy, b o m tuy t i an ninh, an toàn cho Nhà máy. d) i v i các B , ngành có liên quan - B Xây d ng ch o T ng Công ty COMA khNn trương hoàn thi n các công vi c còn t n t i, ti n hành nghi m thu cơ s và bàn giao công trình. - B Công Thương: + Ch o T p oàn i n l c Vi t Nam b o m cung c p i n cho công tác ch y th Nhà máy và u n i v i t máy phát c a Nhà máy. + Rà soát các quy ph m, quy trình k thu t qui nh v an toàn, v n hành và b o dư ng Nhà máy l c hoá d u, n u thi u ph i s m tri n khai l p và ban hành. + Ph i h p v i B Tài chính và T p oàn D u khí Vi t Nam xem xét các v n v phân ph i s n phNm, tài chính khi Nhà máy i vào ho t ng. - B Tài chính: + KhNn trương có ý ki n và x lý các xu t c a T p oàn D u khí Vi t Nam v các vư ng m c v thu , tài chính và phương án tài chính cho Nhà máy l c d u Dung Qu t. ) i v i d án Nhà máy s n xu t Polypropylen Ban qu n lý d án Nhà máy l c d u Dung Qu t ph i h p v i nhà th u Hyundai Ny nhanh ti n thi công trong mùa khô, b o m th c hi n D án úng ti n ra. 3. Các v n khác - T p oàn D u khí Vi t Nam ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi nghiên c u, tính toán chi phí xây d ng ư ng giao thông n i d án th y i n ăk Rinh v i
  4. Qu c lô 1A trong t ng d toán và cơ c u vào giá thành i n c a D án, trên cơ s b o m hi u qu c a D án. - B Tài chính xem xét, x lý các ki n ngh c a y ban dân dân t nh Qu ng Ngãi t i văn b n s 53/BC-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009 v các lo i thu , thu ngân sách t i a phương. - y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi hoàn thi n án quy ho ch m r ng, phát tri n Khu kinh t Dung Qu t thành Thành ph công nghi p m , trình c p có thNm quy n; các v n liên quan n an sinh t i các Khu tái nh cư ph c v D án Nhà máy l c d u Dung Qu t, T nh c n l p d án c th , trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. - T p oàn D u khí Vi t Nam ch ng ph i h p v i C ng v Qu ng Ngãi và các ơn v liên quan xác nh ranh gi i và xây d ng phương án b o v c ng xu t s n phNm, h th ng phao rót d u không b n, ư ng ng ng m dư i bi n và khu v c vòng quay tàu theo qui nh hi n hành. - Ban qu n lý D án Nhà máy l c d u Dung Qu t th c hi n các th t c c n thi t chuy n giao các v t tư, thi t b dôi dư thu c quy n s h u c a Nhà th u Technip theo các h p ng EPC ã ký. Văn phòng Chính ph thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - TTg, các Phó TTg; - Các thành viên Ban Ch o; - UBND t nh Qu ng Ngãi; - Các B : GTVT, XD, TC, CT, KH& T, CA; - T p oàn D u khí Vi t Nam; - BQLDA NMLD Dung Qu t; - Các Nhà th u: Technip, Hyundai (g i qua BQLDA NMLD Dung Ph m Văn Phư ng Qu t); - T chuyên viên giúp vi c Ban Ch o (g i qua B Xây d ng); - VPCP: BTCN, các PCN: Ph m Văn Phư ng, Văn Tr ng Lý, Các V : TH, TKBT, KTTH, C ng TT T; - Lưu: VT, KTN (4)
Đồng bộ tài khoản