Thông báo số 181/BXD-KHCN

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
4
download

Thông báo số 181/BXD-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 181/BXD-KHCN về việc tập huấn quy chuẩn, tiêu chuẩn thoát nước do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 181/BXD-KHCN

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ---------- S : 181/BXD-KHCN Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2008 THÔNG BÁO T P HU N QUY CHU N, TIÊU CHU N THOÁT NƯ C Kính g i: …………………………………………………………. Th i gian qua, do nh ng b t c p, quá t i c a h th ng h t ng k thu t ô th nói chung và c a h th ng thoát nư c nói riêng, hi n tư ng úng ng p nư c th i/nư c mưa ã và ang tr thành m t v n b c xúc nh hư ng l n t i cu c s ng c a c ng ng dân cư và gây thi t h i l n v kinh t xã h i t i các vùng ô th và nông thôn trên ph m vi c nư c. Sau nh ng b t thư ng c a th i ti t như tri u cư ng, mưa l n, vi c tiêu thoát nư c t i các vùng ô th , nông thôn l i tr nên nan gi i. Nh m góp ph n gi m thi u tác h i c a thiên nhiên; góp ph n gi i quy t v n thoát nư c th i sinh ho t, nư c th i công nghi p ...., B Xây d ng t ch c t p hu n Quy chu n, tiêu chu n thoát nư c. 1- N i dung t p hu n bao g m các v n ch y u sau: 1. Quy chuNn XDVN v quy ho ch xây d ng (QCXDVN 01: 2008/BXD) – Ph n quy ho ch thoát nư c. 2. TCVN 7957 : 2008 “Thoát nư c - m ng lư i và công trình bên ngoài. Tiêu chuNn thi t k ”. 2.1 S c n thi t c a vi c ban hành tiêu chuNn TCVN 7957 : 2008 “Thoát nư c - m ng lư i và công trình bên ngoài. Tiêu chuNn thi t k ”. 2.2. Tiêu chuNn nư c th i và tính toán thu l c m ng lư i thoát nư c. 2.3. M ng lư i thoát nư c và các công trình trên m ng lư i (tr m bơm, công trình x lý nư c th i ...). 2.4. H th ng thoát nư c khu v c nh ; khu v c có yêu c u c bi t. 2.5. c i m thi t k các công trình trong h th ng thoát nư c. 2.6. Các gi i pháp xây d ng và k t c u công trình thoát nư c. 2- i tư ng tham d t p hu n: Cán b lãnh o, cán b chuyên môn nghi p v ang công tác t i
  2. - UBND các T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; các Thành ph , Th xã tr c thu c T nh; - Các Cơ quan qu n lý nhà nư c v thoát nư c và v sinh môi trư ng (các S Xây d ng, S Giao thông công chính, S tài nguyên môi trư ng; các phòng Qu n lý ô th / Công thương); - Các Vi n/Trung tâm Quy ho ch; Các BQL d án; Các ơn v tư v n; Các ơn v xây d ng; Các ơn v s n xu t v t tư - ph ki n ngành Nư c; - Các Công ty thoát nư c; Công ty môi trư ng; - Các Trư ng ào t o trong Ngành. 3- Th i gian và a i m t p hu n: Khoá t p hu n d ki n ti n hành trong 01 ngày vào trung tu n tháng 12 năm 2008 t i Hà n i và TP. H Chí Minh (th i gian và a i m c th s thông báo sau). chuNn b cho l p t p hu n t k t qu , ngh các ơn v g i danh sách ăng ký tham d t p hu n trư c ngày 05/12/2008 v H c vi n Cán b qu n lý xây d ng và ô th (Phòng Qu n lý Khoa h c), km 10 ư ng Nguy n Trãi, Qu n Thanh Xuân, Hà N i, T: 04-38.546685, FAX: 04-35.524718; 04-38.546319; E-mail: bdcbnxd@vnn.vn; Website: www.hocviencanboxd.edu.vn. T/L B TRƯ NG V TRƯ NG V KHOA H C CÔNG Nơi nh n : NGH VÀ MÔI TRƯ NG - Như kính g i, - H c vi n Cán b QL XD& T, - Lưu VP, V KHCN&MT. Nguy n Trung Hoà
Đồng bộ tài khoản