Thông báo số 183/BXD-KHCN

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Thông báo số 183/BXD-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 183/BXD-KHCN về việc tập huấn quy chuẩn xây dựng Việt Nam “nhà ở và công trình công cộng – an toàn sinh mạng và sức khoẻ” do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 183/BXD-KHCN

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ---------- S : 183/BXD-KHCN Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2008 THÔNG BÁO T P HU N QUY CHU N XÂY D NG VI T NAM “NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG C NG – AN TOÀN SINH M NG VÀ S C KHO ” Kính g i: …………………………………………………………. góp ph n m b o các yêu c u k thu t (t i thi u ho c t i a) i v i nhà và công trình công c ng (bao g m công trình ph c v các ho t ng văn hoá th thao, giáo d c, y t , thương nghi p; nhà ph c v ho t ng bưu i n, giao thông; văn phòng, tr s làm vi c); m b o an toàn sinh m ng và s c kho cho ngư i s d ng, B Xây d ng t ch c t p hu n Quy chu n xây d ng Vi t nam “Nhà và công trình công c ng – An toàn sinh m ng và s c kho ” (QCXDVN 05 : 2008/BXD) 1- N i dung t p hu n bao g m các v n ch y u sau: 1- Phòng ch ng nư c, hơi Nm và ch t c h i (phòng ch ng nư c và hơi Nm; phòng ch ng ch t c h i). 2- B o v kh i ngã, xô và va p (các yêu c u chung, yêu c u c th và gi i h n áp d ng i v i c u thang b , ư ng d c, lan can, rào ch n xe cơ gi i...). 3- An toàn s d ng kính (các yêu c u chung và yêu c u c th ). 4- Chi u sáng (các yêu c u chung và yêu c u c th i v i chi u sáng t nhiên, chi u sáng nhân t o, chi u sáng s c và chi u sáng b o v ). 5- Thông gió (các yêu c u chung, yêu c u c th và gi i h n áp d ng i v i thông gió hút th i c c b , thông gió t nhiên, thông gió nhân t o, thông gió s c ...). 6- Ch ng n (các yêu c u chung và yêu c u c th m b o ch ng n lan truy n gi a các b ph n trong công trình và t các b ph n c a công trình li n k ). 2- i tư ng tham d t p hu n: Cán b lãnh o, cán b chuyên môn nghi p v ang công tác t i - Các Cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng (các B , các Ngành; các S Xây d ng; Thanh tra Xây d ng; các phòng Qu n lý ô th / Công thương); - Các Ch u tư, Các BQL d án; - Các ơn v tư v n;
  2. - Các ơn v xây d ng; - Các Trư ng ào t o trong Ngành. 3- Th i gian và a i m t p hu n: Khoá t p hu n d ki n t ch c trong 01 ngày vào trung tu n tháng 12 năm 2008 t i Hà n i và TP. H Chí Minh (th i gian và a i m c th s thông báo sau). chuNn b cho l p t p hu n t k t qu , ngh các ơn v g i danh sách ăng ký tham d t p hu n trư c ngày 05/12/2008 v H c vi n C n b qu n lý xõy d ng và ô th (Phũng Qu n lý Khoa h c), km 10 ư ng Nguy n Trói, Qu n Thanh Xuõn, Hà N i, T: 04-38.546685, FAX: 04-35.524718; 04-38.546319; E-mail: bdcbnxd@vnn.vn; Website: www.hocviencanboxd.edu.vn. T/L B TRƯ NG V TRƯ NG V KHOA H C CÔNG Nơi nh n : NGH VÀ MÔI TRƯ NG - Như kính g i, - H c vi n Cán b QL XD& T, - Lưu VP, V KHCN&MT. Nguy n Trung Hoà
Đồng bộ tài khoản