Thông báo số 191/TB-VPCP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
3
download

Thông báo số 191/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 191/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện "Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 191/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 191/TB-VPCP Hà N i, ngày 04 tháng 8 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P ÁNH GIÁ K T QU TH C HI N "CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN C U KHOA H C CÔNG NGH TR NG I M QU C GIA PHÁT TRI N CÔNG NGHI P HÓA DƯ C N NĂM 2020" Ngày 23 tháng 7 năm 2008, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p ánh giá k t qu th c hi n "Chương trình nghiên c u khoa h c công ngh tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hóa dư c n năm 2020" (sau ây g i t t là Chương trình Hóa dư c). Tham d cu c h p có i di n lãnh o các B , cơ quan: Công Thương, Khoa h c và Công ngh , Y t , Tài chính, K ho ch và u tư, T ng công ty Hóa ch t Vi t Nam, T ng công ty Dư c Vi t Nam và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a B Công Thương, ý ki n phát bi u c a các i bi u d h p, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã có ý ki n ch o như sau: 1. Chương trình Hóa dư c ã ư c xây d ng r t công phu, trong th i gian qua B Công Thương tuy có n l c nhưng tri n khai, th c hi n các n i dung, nhi m v c a Chương trình còn ch m. Chương trình Hóa dư c ã ư c phê duy t g n 15 tháng mà thông tư liên B hư ng d n chi tiêu tài chính c th cho Chương trình v n chưa ư c ban hành là ch m, nh hư ng n vi c gi i ngân cho các nhi m v . c bi t là d án u tư xây d ng nhà máy s n xu t thu c kháng sinh bán t ng h p cephalosporin ã ư c Th tư ng Chính ph giao cho T ng Công ty Hóa ch t Vi t Nam l p d án và trình duy t theo quy nh t gi a năm 2006 n nay v n còn ý ki n khác nhau, chưa th ng nh t ư c và chưa l p ư c báo cáo nghiên c u kh thi là quá ch m. 2. kh c ph c tình tr ng trên ây, trong th i gian t i, B Công Thương c n ch trì, ph i h p ch t ch v i các B : Y t , Khoa h c và Công ngh , các B , ngành và a phương có liên quan tri n khai, th c hi n các n i dung, nhi m v c a Chương trình Hóa dư c m t cách khNn trương, tích c c, quy t tâm và quy t li t hơn: a) V nghiên c u khoa h c và công ngh trong lĩnh v c hóa dư c: Ti p t c t ch c th c hi n các tài ã ư c tuy n ch n theo quy nh hi n hành v qu n lý khoa h c và công ngh . Các tài c a Chương trình Hóa dư c c n t p trung nghiên c u ng d ng, nghiên c u thành công các công ngh m i, dây chuy n thi t b m i, s n phNm m i thì ph i chuy n giao và áp d ng ngày vào s n xu t s n xu t nguyên li u hóa dư c t ch t lư ng cao, giá thành h ph c v cho công nghi p bào ch thu c c a ngành y t . b) V xây d ng ti m l c cho ngành hóa dư c:
  2. - V ào t o ngu n nhân l c: B Công Thương n m rõ nhu c u ào t o k thu t viên, k sư công ngh , cán b khoa h c công ngh trình cao thì ph i ch ng trong công tác ào t o ngu n nhân l c cho ngành công nghi p hóa dư c do B qu n lý; xác nh rõ c n cán b nh ng khâu nào, s lư ng ào t o m i, ào t o l i, m c tiêu ng n h n, m c tiêu dài h n c n là bao nhiêu ngư i, t ng h p l i r i g i cho B Giáo d c và ào t o, các trư ng i h c ào t o. Có nhu c u r i thì ph i ch ng tìm các ngu n v n kh thi ào t o cán b có ch t lư ng cao cho ngành công nghi p hóa dư c; - V xây d ng cơ s v t ch t k thu t, máy móc, thi t b : tăng cư ng u tư m i ho c nâng c p h th ng phòng thí nghi m chuyên ngành hóa dư c, trong ó có các phòng thí nghi m tr ng i m là c n thi t, nhưng ph i rà soát, xem xét, tuy n ch n th t k lư ng, úng lĩnh v c ang c n, t p trung u tư và ph i s d ng có hi u qu khi hoàn thành công trình. c) V xây d ng và phát tri n ngành công nghi p hóa dư c: - Th tư ng Chính ph ã phê duy t "Chương trình nghiên c u khoa h c công ngh tr ng i m qu c gia phát tri n công nghi p hóa dư c n năm 2020" (Quy t nh s 61/2007/Q -TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007, giao B Công Thương ch trì) và " án phát tri n công nghi p dư c và xây d ng mô hình h th ng cung ng thu c c a Vi t Nam giai o n 2007-2015 và t m nhìn n năm 2020" (Quy t nh s 43/2007/Q -TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007, giao B Y t ch trì, sau ây g i t t là án công nghi p Dư c). Trong quá trình tri n khai, th c hi n Chương trình Hóa dư c và án công nghi p Dư c, B Công Thương và B Y t ph i k t h p ch t ch v i nhau, thư ng xuyên giao ban, bàn b c và trao i thông tin qua l i. c bi t là trong vi c l p, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n các d án u tư xây d ng nhà máy s n xu t nguyên li u hóa dư c làm thu c, ph i có s k t h p, liên thông, liên k t th t ch t ch gi a 2 B và 2 Chương trình, án trên ây thì m i b o m ư c s liên hoàn, liên thông hi u qu gi a các khâu t s n xu t n tiêu th s n phNm như: nghiên c u s n xu t nguyên li u hóa dư c làm thu c, công nghi p bào ch thu c và vi c ti p th , qu ng bá thương hi u, bao tiêu và cung ng thu c ch a b nh; - Vi c l p các d án u tư xây d ng nhà máy s n xu t nguyên li u hóa dư c làm thu c trong th i gian qua còn r t ch m. Mu n phát tri n công nghi p hóa dư c, công nghi p dư c, bên c nh vi c nghiên c u khoa h c công ngh t o ra nguyên li u hóa dư c thì ph i l p các d án u tư, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n. Trong quá trình th c hi n d án n u có vư ng m c gì, c n cơ ch c thù, chính sách ưu ãi gì thì báo cáo Th tư ng Chính ph gi i quy t, tháo g . Chưa có d án u tư c th thì chưa th nói n chuy n xin cơ ch c thù, chính sách ưu ãi. N u không l p d án u tư xây d ng s n xu t nguyên li u hóa dư c làm thu c thì s v n gi m chân t i ch như m y năm trư c. Chính ph có ch trương r i thì B Công Thương, B Y t ph i vào cu c, ch ng l a ch n ch u tư và giao cho ch u tư l p d án c th u tư. Các d án u tư này c n l p báo cáo kh thi ngay, không l p báo cáo ti n kh thi, ph i quy nh rõ th i gian nào thì hoàn thành d án, n u trong nư c không có năng l c l p d án thì thuê nư c ngoài l p; - Trư c m t, c n khNn trương l p báo cáo kh thi d án u tư xây d ng nhà máy s n xu t thu c kháng sinh bán t ng h p cephalosporin ã ư c Th tư ng giao nhi m v t gi a năm 2006. B Công Thương ch o T ng Công ty Hóa ch t Vi t Nam chi
  3. ti n ra l p d án, ph i t b ti n ra mà làm. Trong quá trình l p d án này ph i ph i h p ch t ch v i B Y t , ngành y t và ngành dư c. ngh B Y t ch ng vào cu c, tích c c tham gia vào công vi c này. Ph i k t h p ch t ch gi a nhà công nghi p s n xu t nguyên li u hóa dư c v i nhà bào ch thu c và nhà cung ng, bao tiêu s d ng thu c ch a b nh. d) V h p tác qu c t trong lĩnh v c công nghi p hóa dư c: Ny m nh th c hi n các tài nghiên c u khoa h c công ngh h p tác v i các nư c có n n công nghi p hóa dư c và công nghi p dư c phát tri n. Trong vi c l p và tri n khai th c hi n các d án u tư xây d ng nhà máy s n xu t nguyên li u hóa dư c làm thu c, n u trong nư c không có năng l c thì h p tác v i nư c ngoài làm ho c thuê nư c ngoài l p, tư v n cho các d án này. ) B Công Thương c n c ng c và tăng cư ng thêm năng l c cho Văn phòng Chương trình Hóa dư c giúp vi c có hi u qu hơn cho lãnh o B và Ban Ch o liên ngành nh m th c hi n t t các n i dung, nhi m v c a Chương trình Hóa dư c. e) B Tài chính và B Công Thương khNn trương ban hành thông tư liên B hư ng d n chi tiêu tài chính cho Chương trình Hóa dư c. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan bi t, th c hi n./. KT.B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chínhh ph ; - Các B : Công Thương, Khoa h c và Công ngh , Y t , Tài chính, K ho ch và u tư, Giáo d c và ào t o, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - T ng Công ty Hóa ch t Vi t Nam; - T ng Công ty Dư c Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN các V : KTN, KTTH, QHQT,TH,TT T; - Lưu: Văn thư, KGVX (3). 32 Tr n Qu c To n
Đồng bộ tài khoản