Thông báo số 192/TB-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
3
download

Thông báo số 192/TB-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 192/TB-BTC về việc số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 192/TB-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 192/TB-BTC Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2009 THÔNG BÁO V VI C S D KI N GIAO THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2009 Th c hi n Ch th s 756/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2009 c a Th trư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2010. B Tài chính ã ban hành Thông tư s 127/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2009 hư ng d n xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2010. Trên cơ s ó, B Tài chính chính thông báo s d ki n thu, chi ngân sách - nhà nư c năm 2010 cho các B , cơ quan Trung ương, T p oàn kinh t , T ng công ty 91 (theo bi u ính kèm). Căn c s d ki n giao thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2010 ư c thông báo các ch hi n hành và các cơ ch , chính sách m i s th c hi n t năm 2010 (như i v i ngành giáo d c - ào t o, y t ,...); các B , cơ quan Trung ương, T p oàn kinh t , T ng công ty 91 t ch c xây d ng, báo cáo d toán thu, chi ngân sách theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t, Ch th s 756/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2010 và Thông tư s 127/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2009 c a B Tài chính hư ng d n xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2010. Nguy n Công Nghi p Nơi nh n : ( ã ký) -Các B , cơ quan Trung ương, T p oàn kinh t , T ng công ty 91; -C c TCDN, V HCSN, V TCNH; -Lưu VT,V NSNN, S D KI N GIAO THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2010 C a B Văn hoá, Th thao và Du l ch (Kèm theo Thông báo s 192/TB-BTC ngày 29/6/2009 c a B Tài chính) ơn v : Tri u ng
  2. STT Ch tiêu S d ki n giao năm 2010 I T ng s thu, chi, n p ngân sách phí, l phí; 1 S thu phí, l phí; 59.800 Bao g m -H c phí 50.600 -Vi n phí 5.500 -Phí, l phí khác 3.700 2 Chi t ngu n thu phí, l phí ư c l i: 59.600 - S nghi p ào t o 50.600 - S nghi p y t 5.500 - Chi qu n lý hành chính 3.500 3 S phí, l phí n p ngân sách nhà nư c: 200 II D ki n chi ngân sách nhà nư c:. 1.047.472 (1) 1 S nghi p ào t o, d y ngh 231.470 2 S nghi p y t 6.000 3 S nghi p khoa h c và công ngh 19.700 (2) 4 S nghi p văn hoá 416.870 5 S nghi p th d c th thao 236.700 6 S nghi p m b o xã h i 4.400 7 S nghi p kinh t 33.272 8 S nghi p b o v môi trư ng 10.000 9 Chi qu n lý hành chính 57.680 10 Chi tr giá 31.380 Ghi chú: (1) Chưa bao g m s b sung th c hi n m c lương t i thi u theo Ngh nh s 33/2009/N -CP ngày 06/4/2009 c a Chính ph . Khi l p d toán chi năm 2010, ngh các B , cơ quan trung ương l p d toán kinh phí th c hi n m c lương t i thi u theo quy nh t i Ngh nh 33/2009/N -CP. - D toán chi năm 2010 ã bao g m c s NSTW ng năm 2009 v trư c (n u có), các B , cơ quan trung ương ph i s d ng hoàn ng theo quy nh. (2)- Chưa bao g m dù các nhi m v khoa h c công ngh c p nhà nư c. B Văn hoá, Th thao và du l ch
  3. D KI N CHI CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA NĂM 2010 (Kèm theo Thông báo s 192/TB-BTC ngày 29/6/2009 c a B Tài chính ) ơn v : Tri u ng Tên chương trình D ki n 2010 (KP s nghi p) Chương trình m c tiêu qu c gia Văn hoá 210.000 Ghi chú: B Văn hoá, Th thao và du l ch d ki n m c kinh phí cho các d án và phân b chi ti t cho các B , cơ quan Trung ương và a phương, g i B Tài chính, B K ho ch và u tư theo qui nh.
Đồng bộ tài khoản