Thông báo số 209/TB-VPCP

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Thông báo số 209/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 209/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, quản lý khai thác cảng hàng không quốc tế Phú Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 209/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 209/TB-VPCP Hà N i, ngày 22 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I CU C H P THƯ NG TR C CHÍNH PH V VI C NHÀ U TƯ NƯ C NGOÀI THAM GIA U TƯ, QU N LÝ KHAI THÁC C NG HÀNG KHÔNG QU C T PHÚ BÀI Ngày 16 tháng 7 năm 2009, t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Nguy n T n Dũng ã ch trì phiên h p Thư ng tr c Chính ph v vi c Nhà u tư nư c ngoài tham gia u tư, qu n lý khai thác C ng hàng không qu c t Phú Bài. Tham d cu c h p có Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng, các ng chí i di n lãnh o t nh Th a Thiên Hu , các B : K ho ch và u tư, Tài Chính, Giao thông v n t i, Qu c phòng và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a B Giao thông v n t i, ý ki n c a các thành viên d h p, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: 1. Th a Thiên Hu là t nh có nhi u di tích l ch s và danh lam th ng c nh ư c th gi i công nh n. ây là cơ h i, ng th i cũng là trách nhi m c a Trung ương và c a T nh trong vi c khai thác ti m năng, th m nh c a a phương phát tri n du l ch. Th i gian qua ã t p trung nhi u ngu n l c c a Trung ương và a phương u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng trên a bàn T nh ưa Th a Thiên Hu s m i u ki n tr thành thành ph tr c thu c Trung ương. Th tư ng Chính ph ã có Quy t nh quy ho ch C ng hàng không Phú Bài là c ng hàng không qu c t , ây là m t trong các i u ki n thu n l i t nh Th a Thiên Hu nâng cao ư c lư ng khách nư c ngoài n du l ch. Vi c u tư k t c u h t ng cho C ng hàng không qu c t Phú Bài theo quy ho ch ư c duy t c n s m th c hi n nh m áp ng i u ki n m các tuy n ư ng bay qu c t ph c v yêu c u phát tri n. 2. V xu t Nhà u tư nư c ngoài tham gia u tư qu n lý, khai thác C ng hàng không qu c t Phú Bài: - ng ý v nguyên t c liên doanh u tư gi a i tác trong nư c và Nhà u tư nư c ngoài u tư phát tri n C ng hàng không qu c t Phú Bài theo nguyên t c v n góp c a i tác trong nư c ph i gi c ph n chi ph i trong liên doanh. - Giao B Giao thông v n t i ch o C c Hàng không Vi t Nam tri n khai l p d án u tư nâng c p C ng hàng không qu c t Phú Bài theo quy ho ch ư c duy t làm cơ s àm phán liên doanh v i i tác nư c ngoài.
  2. - B Giao thông v n t i ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và y ban nhân dân t nh Th a thiên Hu xây d ng phương án liên doanh, trình Th tư ng Chính ph thông qua trư c khi àm phán v i i tác nư c ngoài. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng; các Phó Th tư ng; - Các B : GTVT, KH& T, TC, QP - UBND t nh Th a Thiên Hu ; - C c Hàng không Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, TH, P, QHQT, TKBT; - Lưu: VT, KTN (5).Hong (31b) Văn Tr ng Lý
Đồng bộ tài khoản