Thông báo số 268/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
6
download

Thông báo số 268/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 268/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về dự án đường nối từ cầu Nhật Tân - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 268/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 268/TB-BGTVT Hà N i, ngày 19 tháng 06 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT H NGHĨA DŨNG T I CU C H P V D ÁN Ư NG N I T C U NH T TÂN - C NG HKQT N I BÀI Ngày 18/6/2009 t i Văn phòng B GTVT, B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p v D án ư ng n i t c u Nh t Tân - C ng HKQT N i Bài. Tham d cu c h p có Th trư ng Nguy n H ng Trư ng; i di n lãnh o các V : K ho ch u tư, Khoa h c công ngh , K t c u h t ng giao thông, H p tác qu c t , Tài chính, Thanh tra B , Văn phòng B , C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông, C c Hàng không Vi t Nam, C ng v mi n B c, Ban Qu n lý d án 85, T ng công ty C ng Hàng không mi n B c, T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i. Sau khi nghe T ng công ty Tư v n thi t k giao thông v n t i (TEDI) báo cáo v d án ư ng n i t c u Nh t Tân n C ng hàng không qu c t N i Bài và ý ki n c a các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 1. D án ư ng n i t c u Nh t Tân n C ng hàng không qu c t N i Bài bao g m 2 ti u d án (ti u d án 1 t Km 0+00 n Km 7+850, ti u d án 2 t Km 7+850 n Km 12+200), cùng v i D án c u Nh t Tân và D án Nhà ga hành khách T2 C ng Hàng không qu c t N i Bài ph i là m t c m công trình ư c u tư hoàn ch nh, t tiêu chuNn qu c t v môi trư ng và c nh quan, ph c v lâu dài cho nhu c u i l i c a nhân dân. Các gi i pháp thi t k ã tuân th các yêu c u i v i d án, c bi t là v c nh quan và môi trư ng. TEDI ti p thu ý ki n c a các thành viên d h p ti p t c hoàn thi n d án. 2. V nút giao t i C ng hàng không N i Bài - Ghi nh n v quy ho ch nút giao ã l p là vi c t ch c giao thông t i nút giao có hai nhánh ph c v nhu c u i l i theo hai hư ng, hư ng t c u Nh t Tân i lên và hư ng t c u Thăng Long i lên. - Trư c m t ti n hành u tư hư ng i t c u Nh t Tân lên. Trong bư c th c hi n chú ý v n gi nút hi n t i m b o giao thông bình thư ng, thi công các ph n m i trư c, sau ó t ch c kh p n i. T ng công ty C ng hàng không mi n B c chú ý m b o giao thông khi phá d c u cũ th c hi n kh p n i, có th b sung thêm các thang cu n nh m b o m các ho t ng bình thư ng c a nhà ga T1.
  2. - V lâu dài, sau khi hoàn thành ư ng n i t c u Nh t Tân lên nút giao t i C ng hàng không qu c t N i Bài, c n tính toán vi c duy trì k t n i t hư ng c u Thăng Long i lên. 3. V ti u d án 1 t Km 0+00 n Km 7+850 - V vi c b sung các c ng chui dân sinh: TEDI ti p t c làm vi c v i Thành ph Hà N i và huy n ông Anh xem xét k nh m m b o hài hoà gi a giao thông a phương cũng như b o m t t nh t i u ki n tr c d c tuy n ư ng, h n ch nm c th p nh t vi c b sung các c ng chui dân sinh. - V tr m thu phí: Vi c xây d ng tr m thu phí là c n thi t. TEDI tính k v trí t tr m thu phí và áp d ng công ngh hi n i, th c hi n thu phí 1 d ng t i tr m thu phí. - ây là khu v c ô th hoá nhanh, vì v y khi thi t k ư ng gom, TEDI b sung hào k thu t d c tuy n ph c v cho các công trình h t ng khác như: ư ng i n, nư c, i n tho i, cáp quang... -V ngh b sung kh i lư ng kh o sát a ch t n n t y u: B GTVT giao Ban Qu n lý d án 85 ch o tư v n x lý tri t n n t y u. - V Khoa h c công ngh b sung tiêu chuNn TCVN 5729-1997 vào Khung tiêu chuNn c a d án. 4. V ti n th c hi n Ban Qu n lý d án 85 ch o TEDI Ny nhanh công tác thi t k , trình B phê duy t d án vào tháng 7/2009; hoàn thành công tác thi t k k thu t vào tháng 9/2009; trình JICA thNm nh vào tháng 10/2009 tháng 3/2010 có th ký Hi p nh v n; ph n u kh i công công trình vào quý III/2010. 5. M t s v n khác - V th t c: giao Ban Qu n lý d án 85 ch o tư v n hoàn ch nh toàn b tuy n thành m t d án ph c v công tác thNm nh; c n xem xét thêm trong bư c thi t k k thu t v chi u dài c u trên tuy n v a m b o các y u t k thu t v a ti t ki m v n u tư. - V K ho ch u tư b trí v n thuê tư v n Nh t B n rà soát l i thi t k k thu t; ch trì làm vi c v i JICA huy ng v n cho d án. - Ban Qu n lý d án 85 th c hi n bàn giao m c gi i, s m ph i h p v i a phương gi i phóng m t b ng; trình B phê duy t cương ti u d án 2 và ánh giá tác ng môi trư ng c a d án. - V Tài chính s m hoàn thi n th t c quy t toán d án Nhà ga T1 C ng Hàng không qu c t N i Bài.
  3. - T ng công ty C ng hàng không mi n B c Ny nhanh th t c trình duy t D án nhà ga T2 C ng hàng không qu c t N i Bài trong tháng 7/2009. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - Các ng chí Th trư ng ( b/c); - Chánh Văn phòng ( b/c); - Các ơn v d h p (t/h); - Lưu VT, TH (B). Bùi Nguyên Long
Đồng bộ tài khoản