Thông báo số 277/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp đẩy nhanh công tác giải ngân và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau kết luận thanh tra – dự án xây dựng cảng Cái Lân do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Thông báo số 277/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp đẩy nhanh công tác giải ngân và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau kết luận thanh tra – dự án xây dựng cảng Cái Lân do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 277/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp đẩy nhanh công tác giải ngân và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau kết luận thanh tra – dự án xây dựng cảng Cái Lân do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 277/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp đẩy nhanh công tác giải ngân và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau kết luận thanh tra – dự án xây dựng cảng Cái Lân do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 277/TB-BGTVT Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P Y NHANH CÔNG TÁC GI I NGÂN VÀ TH C HI N Ý KI N CH OC A TH TƯ NG CHÍNH PH SAU K T LU N THANH TRA – D ÁN XÂY D NG C NG CÁI LÂN Ngày 23/06/2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p Ny nhanh công tác gi i ngân và th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph sau k t lu n thanh tra – D án xây d ng c ng Cái Lân. Tham d cu c h p có i di n c a các ơn v : V KH T, V KHCN, V Pháp ch , V Tài chính, C c G & QLCL CTGT, C c Hàng h i Vi t Nam và Ban QLDA Hàng H i 2. Sau khi nghe Ban QLDA Hàng h i 2 báo cáo tình hình gi i ngân c a d án, các vư ng m c trong quá trình th c hi n k t lu n thanh tra, các thành viên d h p tham gia ý ki n, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: 1. C c Hàng h i Vi t Nam ch o Ban QLDA Hàng h i 2 khNn trương thanh toán gi i ngân các gói th u thu c D án m r ng c ng Cái Lân theo i u ki n h p ng ã ký k t trư c khi hi p nh vay v n h t h n. 2. i v i các v n còn vư ng m c trong k t lu n thanh tra, C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m ti p t c t p h p y các tài li u liên quan báo cáo B . Giao C c G & QLCL CTGT ch trì ph i h p v i các ơn v liên quan tham mưu Lãnh o B n i dung nh ng v n vư ng m c và xu t phương án x lý báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 7/2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các ơn v liên quan bi t và s m tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản