Thông báo số 281/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
2
download

Thông báo số 281/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 281/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà ga hành khách t2 – cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 281/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 281/TB-BGTVT Hà N i, ngày 27 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P KI M I M TI N TRI N KHAI TH C HI N D ÁN XÂY D NG NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 – C NG HÀNG KHÔNG QU C T N I BÀI Ngày 21/6/2008, t i tr s C c Hàng không Vi t Nam, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p ki m i m ti n tri n khai th c hi n D án xây d ng nhà ga hành khách T2 C ng hàng không qu c t N i Bài. Tham d cu c h p có Lãnh o các C c, V liên quan thu c B Giao thông v n t i. Trên cơ s báo cáo c a C m c ng Hàng không mi n B c (ch u tư) các n i dung ã tri n khai th c hi n v công tác gi i phóng m t b ng, àm phám và l p thi t k sơ b (F/S) bao g m các phương án ki n trúc, khái toán t ng m c u tư. Th trư ng bi u dương C m c ng hàng không mi n B c ã hoàn thành F/S trình B vào ngày 19/6/2008. Sau khi nghe ý ki n c a C c hàng không Vi t Nam v ti n th c hi n, nh ng n i dung c n gi i quy t tri n khai d án, ý ki n phát bi u c a các C c, V , Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. H sơ F/S trình duy t ã bám theo quy ho ch C ng hàng không qu c t N i Bài ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và phương án t ng m t b ng D án xây d ng nhà ga hàng khách T2 ã ư c B GTVT phê duy t t i Quy t nh s 656/Q - BGTVT ngày 17/3/2008. V b trí v m t b ng t ng th : Cơ b n th ng nh t v i C m c ng Hàng không mi n B c; B ngh C c Hàng không Vi t Nam và C m c ng có báo cáo rõ hơn m t s n i dung sau: - Sân ô tô trong ph m vi nhà ga c n có b trí h p lý m b o vi c t ch c giao thông cho các lo i phương ti n, m b o vi c v n chuy n khách và các ho t ng n i b c a nhà ga. - B sung phương án quy ho ch khu v c d ch v t i bãi xe m b o phù h p v i quy ho ch chung c a nhà ga, kèm theo phương án u tư, khai thác m b o hi u qu s d ng và không nh hư ng n m quan c a nhà ga hành khách qu c t . - N i dung mô t quy mô trong F/S c n nêu rõ tính năng, ho t ng và hi u qu s d ng c a t ng t ng, t ng khu v c trong không gian nhà ga.
  2. - V ki n trúc: C m c ng Hàng không mi n B c căn c các phương án do Tư v n xu t hoàn ch nh báo cáo, B th ng nh t trình Th tư ng Chính ph 03 phương án ã xu t và th c hi n th t c xin ý ki n c a B Xây d ng, UBND thành ph Hà N i. V m t nguyên t c, B ng h theo phương án 1 có ki n trúc hài hòa, công năng, s d ng h p lý, môi trư ng, ánh sáng cơ b n áp ng yêu c u khai thác, s d ng. - V công năng: Các công năng bên trong c n ph i ăn nh p v i thi t k t ng th . Th ng nh t theo ý ki n c a C m C ng hàng không Mi n B c và C c Hàng không Vi t Nam v vi c chuy n h ng m c h th ng cung c p nhiên li u u tư trong d án sân tàu bay, báo cáo Th tư ng Chính ph trong ngày 25/6/2008 xin ý ki n. Có th xem xét vi c u tư h ng m c này theo t ng giai o n, C c Hàng không Vi t Nam l p phương án t ng th c a h th ng cung c p nhiên li u ti n t i vi c xã h i hóa u tư d ch v này. 2. tri n khai th c hi n. Th trư ng ã ch o m t s n i dung sau: - ng ý tách h ng m c san l p m t b ng ra thành gói th u riêng, tư v n l p h sơ yêu c u l a ch n nhà th u trong nư c th c hi n, ơn giá d toán l p theo ơn giá Vi t Nam, giao ch u tư l a ch n nhà th u theo y quy n c a B . - àm phán l a ch n nhà th u: ch u tư th c hi n các th t c theo quy nh l a ch n nhà th u; ti p t c àm phán v i tư v n sau khi F/S ư c phê duy t. Ch u tư ch ng ưa ra ngh và b trí l ch T tư v n h tr àm phán c a B tham gia trong quá trình àm phán l a ch n nhà th u khi c n thi t. - V ti n th c hi n: C m c ng Hàng không mi n B c ph i h p v i Tư v n và C c Hàng không Vi t Nam l p báo cáo c th theo 02 phương án sau báo cáo Th tư ng Chính ph trong cu c h p ngày 25/6/2008: + Phương án 1: hoàn thành vào năm 2010 theo ch o c a Th tư ng Chính ph . Ch u tư xác nh t m tính n u hoàn thành theo ti n ra c n có phương án huy ng nhân l c, thi t b và ư c chi phí t ng m c u tư, phân tích rõ hi u qu , l i ích u tư. V i vi c tăng t ng m c quá l n, tính kh thi hoàn thành c a phương án này th p, ph c t p, r i ro cao v qu n lý ti n - ngh không th c hi n phương án này. + Phương án 2: Hoàn thành trong năm 2012 theo xu t c a tư v n. Cân nh c trong i u ki n hi n nay ang khó khăn v tài chính, kinh t báo cáo Th tư ng chính ph phương án u tư theo xu t c a tư v n; khi ó vi c l a ch n nhà th u xây l p thông qua u th u qu c t ; ph n thi t b báo cáo Th tư ng chính ph cho phép u th u h n ch ho c chào hàng c nh tranh m b o hi u qu u tư d án. - Trên cơ s F/S C m c ng Hàng không mi n B c trình, C c Hàng không Vi t Nam xem xét có văn b n trình b trư c ngày 24/6/2008.
  3. Giao V K ho ch u tư ch trì thNm nh F/S, ph i h p ch t ch V Khoa h c công ngh , Tài chính, C c Giám nh và QLCL CTGT (t h tr àm phán) tri n khai th c hi n. Lưu ý các n i dung v tài chính, t ng m c u tư c n phân tích r t rõ lý do tăng su t u tư so v i nhà ga Tân Sơn Nh t; các v n v bi n ng giá c n nêu rõ s tăng giá c a nh ng v t tư chính như: xi măng, s t thép, xăng d u…. có cơ s phê duy t. - Trong quá trình l p và phê duy t, d toán, t ng d toán, ch u tư c n thuê tư v n thNm tra (Vi n Kinh t xây d ng – B xây d ng) m b o s phù h p, làm cơ s phê duy t. - Công tác gi i phóng m t b ng: Ch u tư ti p t c ph i h p, làm vi c v i a phương và th c hi n các công vi c ti p t c Ny nhanh ti n . - V t ch c giao thông ngo i tuy n: Th ng nh t vi c k t n i gi a D án ư ng n i c u Nh t Tân n sân bay N i Bài, i m cu i qua nhà ga T2 n i v i ư ng B c Thăng Long- N i Bài. V K ho ch u tư làm văn b n trình B ký giao ban QLDA 85 nghiên c u ưa vào d án ư ng n i c u Nh t Tân (Ban QLDA 85 ch o tư v n th c hi n). - Giao ch u tư (C m c ng Hàng không mi n B c) khNn trương b sung, hoàn ch nh các v n liên quan ã ư c nêu t i thông báo này làm cơ s B báo cáo Th tư ng chính ph . Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo nh ng n i dung k t lu n c a Th trư ng các ơn v liên quan tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT Ngô Th nh c ( b/c); - TT Lê M nh Hùng ( b/c); - C c G & QLCL CTGT; - Các V : KH T, TC, KHCN; - C c HKVN; C m c ng KHMB; Nguy n Văn Công - Lưu VT, TH.
Đồng bộ tài khoản