Thông báo số 284/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
21
lượt xem
2
download

Thông báo số 284/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 284/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về việc khắc phục hậu quả bão lũ và các tồn tại dự án QL6 đoạn Hòa Bình – Sơn La do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 284/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 284/TB-BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG B GTVT NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P V VI C KH C PH C H U QU BÃO LŨ VÀ CÁC T N T I D ÁN QL6 O N HÒA BÌNH – SƠN LA Ngày 25/6/2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng B GTVT Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p v vi c kh c ph c h u qu bão lũ năm 2006, 2007 và x lý các t n t i d án c i t o nâng c p QL6 o n Hòa Bình – Sơn La. Tham d h p có Lãnh o và i di n các cơ quan: V K ho ch u tư, C c Giám nh và QLCL CTGT; C c ư ng b Vi t Nam; Khu QL B2; Các Ban QLDA 1, 5, Thăng Long và ư ng b 2. Sau khi nghe C c BVN, Khu QL B2 báo cáo tình hình kh c ph c h u qu bão lũ, các Ban QLDA báo cáo các t n t i d án và các ý ki n c a V KH T, C c Giám nh & QLCL CTGT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng k t lu n như sau: Theo ti n xây d ng công trình th y i n Sơn La, trong th i gian t i lưu lư ng và t i tr ng xe ph c v thi công công trình th y i n lưu thông trên tuy n QL6 Hòa Bình – Sơn La s tăng m nh trong khi mùa mưa lũ năm 2008 ã s p n, ng th i trên tuy n vi c kh c ph c hư h ng do cơn bão s 7 năm 2007 chưa th c hi n xong nh hư ng nhi u n giao thông và tu i th c a tuy n ư ng. Trên th c t QL6 ư c các nhà th u hoàn thành thi công và cho phép thông xe t u năm 2004. Do nh hư ng mưa lũ l n các năm 2006, 2007 gây ra m t s hư h ng và do nh ng vư ng m c trong công tác nghi m thu bàn giao nên n nay m i ch có 10/t ng s 21 gói th u ã bàn giao chính th c h t b o hành, 8 gói th u còn trong giai o n b o hành và 02 gói th u chưa ư c bàn giao cho ơn v qu n lý ư ng, 01 gói còn ang thi công ( ư c tách riêng). áp ng yêu c u v n t i ph c v thi công công trình th y i n Sơn La và tránh nh ng hư h ng phát sinh trong mùa mưa lũ s p t i, B GTVT yêu c u các cơ quan, ơn v tri n khai th c hi n ngay các công vi c sau: 1. Giao C c Giám nh & QLCL CTGT ch trì cu c h p g m Lãnh o các Ban QLDA 1, 5, Thăng Long, ư ng b 2 và Lãnh o nhà th u các gói th u hi n còn trách nhi m s a ch a kh c ph c hư h ng trong giai o n b o hành th ng nh t phương án x lý m b o m c tiêu tri n khai công tác s a ch a kh c ph c hư h ng ngay t u tháng 7/2008 và hoàn thành d t i m trư c ngày 15/8/2008. Nhà th u nào không áp ng th i h n trên, Ban QLDA báo cáo B cho phép i u chuy n ph n 5% ti n b o hành công trình c a gói th u giao cho ơn v qu n lý khai thác th c hi n. C c BVN ch o th c hi n công tác nêu trên (l p biên b n kèm theo).
  2. 2. i v i các công trình kiên c hóa và kh c ph c bão lũ năm 2007 B ã giao C c BVN làm ch u tư, C c BVN c n ôn c Tư v n thi t k khNn trương hoàn thành thi t k tri n khai thi công, lưu ý c n t p trung làm g n t ng i m giao nhà th u thi công ngay. V phương án l a ch n nhà th u thi công, B GTVT ã trình Th tư ng Chính ph cho phép th c hi n theo hình th c ch nh th u, C c BVN khNn trương th c hi n theo hư ng này th c hi n hoàn thành t nay n cu i tháng 8/2008. 3. C c BVN tăng cư ng công tác ki m tra, ch o các ơn v liên quan th c hi n công tác duy tu s a ch a thư ng xuyên tuy n ư ng, m b o an toàn giao thông. Lưu ý vi c s a ch a m t ư ng ph i b ng bê tông nh a, h n ch t i thi u b ng láng nh a m b o b n v ng công trình, m b o êm thu n và m quan. 4. Trên tuy n còn 02 gói th u chưa bàn giao do Ban qu n lý d án ư ng b 2 – C c BVN qu n lý, giao C c BVN ch o bàn giao ngay ng th i xem xét và quy t nh th i gian b o hành vì th c t các gói th u này ã ư c ưa vào s d ng t cu i năm 2004. 5. V KH T thNm nh trình B s m i u ch nh cơ c u T ng m c u tư c a d án, xác nh ngu n v n còn l i c a d án giao C c BVN th c hi n m b o úng các quy nh v qu n lý d án, ng th i các Ban QLDA rà soát, báo cáo V KH T chi ti t v tình hình s d ng v n c a các Ti u d án V KH T t ng h p báo cáo B . Th a l nh B trư ng B GTVT, Văn phòng B thông báo n các ơn v bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr. Ngô Th nh c ( b/c); - TTr. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, CG (3b) Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản