Thông báo số 286/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Thông báo số 286/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 286/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp về dự án: đường sắt trên cao Hà Nội, đoạn Ngọc Hồi – Yên Viên, giai đoạn 1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 286/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 286/TB-BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG LÊ M NH HÙNG T I CU C H P V D ÁN: Ư NG S T TRÊN CAO HÀ N I, O N NG C H I – YÊN VIÊN, GIAI O N1 Ngày 17 tháng 6 năm 2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Lê M nh Hùng ã ch trì cu c h p v d án: ư ng s t trên cao Hà N i, o n Ng c H i – Yên Viên, giai o n 1. Tham d cu c h p có i di n các ơn v : V KH T; V KHCN; V TCKT; c c G &QLCL CTGT; C c SVN; TCTy SVN (Ch d án); Ban Qu n lý các d án ư ng s t; Công ty C ph n TV T&XD GTVT (tư v n l p d án) và Công ty CP TV T XD&TM Th ng Nh t (tư v n thNm tra d án). Sau khi nghe Ch d án và tư v n l p d án trình bày các n i dung như: Quá trình chuNn b u tư, tóm t t quy mô c a d án, gi i trình ý ki n c a: V KHCN v Khung tiêu chuNn k thu t, C c G &QLCL CTGT v TKCS, và ý ki n góp ý c a các B : XD, KH T, TC, TN&MT cho d án; các công vi c mà T ng Công ty ã hoàn ch nh t sau khi T ng công ty trình B phê duy t d án; nh ng khó khăn, t n t i và ki n ngh B GTVT xem xét gi i quy t; ý ki n tham gia c a các ơn v d h p, Th trư ng Lê M nh Hùng ã k t lu n như sau: 1. B GTVT ánh giá cao n l c c a T ng Công ty SVN, tư v n l p d án cùng các ơn v liên quan trong su t quá trình chuNn b d án v a qua có báo cáo cu i cùng như ã trình bày ngày hôm nay. Sau khi có ý ki n óng góp c a UBND thành ph Hà N i, B GTVT s xem xét phê duy t d án làm cơ s tri n khai các bư c ti p theo. 2. V phương án t ng th GPMB: Hi n nay, các phư ng xã liên quan c a TP Hà N i ã có th a thu n v quy mô phương án GPMB c a d án. Trên cơ s ó, T ng Công ty SVN c n ti p t c làm vi c v i TP Hà N i có ư c s th ng nh t c a Thành ph v phương án GPMB và tái nh cư c a d án. 3. V quy ho ch: Yêu c u T ng Công ty SVN khNn trương làm vi c v i UBND TP. Hà N i ư c óng góp cho d án, c bi t là v quy ho ch, các i m kh ng ch c a d án ( i m u, i m cu i, c u vư t sông, quy mô các h ng m c công trình chính …). 4. V vi c l a ch n phương án k t c u và t ch c thi công c u c n: Yêu c u tư v n ti p thu ý ki n góp ý c a /c Nguy n Tr n Thu t rà soát tính toán l i và ưa ra PA s d ng d m h p úc s n, d m h p t i ch hay d m I thi công l p ghép … t i t ng v trí c th , phù h p v i i u ki n a hình trên tuy n.
  2. 5. V t ng m c u tư: th ng nh t s d ng ơn giá quý I năm 2008 áp d ng tính toán TM Tc a d án. 6. V vi c l a ch n tư v n thi t k k thu t: Hi n nay, JBIC ã cam k t v n l p thi t k k thu t cho d án, vì v y, song trùng v i quá trình phê duy t d án, yêu c u T ng Công ty SVN khNn trương l p K ho ch u th u cho các ph n vi c liên quan n TKKT, H sơ m i th u tư v n … trình B xem xét phê duy t song trùng v i quá trình xem xét quy t nh u tư d án.. Th a l nh Lãnh o B , Văn phòng B xin thông báo t i các ơn v liên quan tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT Lê M nh Hùng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản