Thông báo số 294/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
10
download

Thông báo số 294/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 294/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp ban chỉ đạo dự án phát triển cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long, vốn vay Ngân hàng Thế giới (dự án WB5) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 294/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 294/TB-BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P BAN CH O D ÁN PHÁT TRI N CƠ S H T NG NG B NG SÔNG C U LONG, V N VAY NGÂN HÀNG TH GI I (D ÁN WB5) Ngày 9/6/2008, t i văn phòng B Giao thông v n t i phía Nam, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p Ban ch o d án Phát tri n cơ s h t ng ng b ng sông C u Long (D án WB5) v n vay Ngân hàng Th gi i (WB). Tham gia cu c h p có oàn giám sát d án c a Ngân hàng Th gi i (WB) do Ông Simon Ellis làm trư ng oàn cùng i di n c a qu AusAID, Ông Mark Palu: i di n UBND, S GTVT và Ban QLDA c a 13 t nh, thành ph thu c khu v c ng b ng sông C u Long, Lãnh o và chuyên viên các ơn v tham mưu c a B GTVT: V K ho ch u tư, C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng th y n i a Vi t Nam, Ban Qu n lý d án 1 và Ban Qu n lý các d án ư ng th y. Sau khi nghe ý ki n c a oàn giám sát Ngân hàng Th gi i, i di n UBND và các s GTVT các t nh, báo cáo c a Ban QLDA1, Ban Qu n lý d án ư ng th y, Th trư ng ã k t lu n như sau: I. CÁC H NG M C THU C H P PH N A – QU C L 53, 54 1. ti t ki m kinh phí xây d ng, Ban Qu n lý d án 1 làm vi c v i C c ư ng b Vi t Nam xem xét phương án s d ng c c cát thay sàn gi m t i trên các c u thu c QL53 và QL54 (riêng v i c u Ba Si thu c QL54, oàn giám sát c a WB có ý ki n gi l i sàn gi m t i); 2. V phương án xây d ng b n phà Láng S t, giao C c ư ng b Vi t Nam cung c p s li u và các tài li u liên quan n lo i phà s s d ng và ki u b n phà potoons tương ng Ban Qu n lý d án 1 có cơ s ch o Tư v n th c hi n (tham kh o k t c u b n phà Cái Tư cũ); 3. i v i tĩnh không thông thuy n c u C n Chông (thu c QL54), giao Ban Qu n lý d án 1 ch o tư v n dùng tĩnh không thông thuy n c a c u R ch L p thi t k ; 4. i v i QL91 th c hi n theo quy mô, tiêu chuNn c a D án. Do yêu c u c p bách v ti n gi i phóng m t b ng c a Tp C n Thơ, C c ư ng b Vi t Nam xem xét phương án tuy n ch n ơn v tư v n trong nư c th c hi n công tác l p bình , hư ng tuy n và c m c c GPMB, m c l gi i cho o n thu c Tp C n Thơ có th tri n khai công tác GPMB QL91 u tháng 12/2008. ngh Thành ph C n Thơ gi i thi u các ơn v trong a bàn có kh năng th c hi n công vi c trên C c ư ng b Vi t Nam nhanh chóng hoàn t t các th t c tuy n ch n;
  2. 5. Giao C c ư ng b Vi t Nam và Ban Qu n lý d án 1 ch o Tư v n BCEOM trình n p H sơ TKKT và HSMT giai o n I C c ư ng b Vi t Nam phê duy t trong tháng 7/2008. II. CÁC H NG M C THU C H P PH N B – H P PH N Ư NG TH Y TRUNG ƯƠNG 1. V TKKT c a 13 c u trên tuy n hành lang ư ng th y chính, giao C c ư ng th y n i a Vi t Nam, Ban ư ng th y làm vi c v i UBND các t nh có phương án th ng nh t v v trí, phương án k thu t, Tư v n BCEOM nhanh chóng hoàn thi n h sơ TKKT trong tháng 6/2008; 2. i v i c u Phong M và c u Cây Me, giao C c ư ng th y n i a và Ban ư ng th y ch o Tư v n BCEOM xem xét phương án phù h p nâng các nh p c u, thay th phương án làm m i nh m m b o tĩnh không thông thuy n; 3. Ban QLCDA ư ng th y có trách nhi m g i danh m c và lý trình c a tuy n d án cho các a phương mà d án i qua các a phương này xác nh m c nh hư ng do công tác n o vét, m r ng dòng ch y c a d án gây nh hư ng n các tuy n ư ng dân sinh, cơ s h t ng c a nhà dân d c sông. Giao ban QLCDA ư ng th y t p h p xu t c a các t nh chuy n v B ngh WB th ng nh t u tư; 4. i v i tuy n ư ng th y i qua a ph n th xã B c Liêu, ngh Ban ư ng th y th c hi n phương án GPMB tương t v i Qu c l 91 t nh có cơ s s m tri n khai công tác GPMB. 5. V Âu tàu R ch Tranh, Lãnh o B s làm vi c v i B NN&PTNT và các a phương (Long An, Ti n Giang và ng Tháp) th ng nh t ch trương u tư; 6. C c ư ng th y n i a Vi t Nam ch o Ban QLCDA ư ng th y làm vi c v i WB v vi c chuy n 2 tri u USD u tư cho kênh Ch G o sang u tư cho hành lang s 2 do kênh Ch G o ã ư c u tư g p trong m t d án riêng. III. H P PH N C – CÁC TUY N T NH L VÀ Ư NG TH Y NA PHƯƠNG 1. V k t c u n n, m t ư ng các tuy n t nh l 844 (t nh B n Tre), t nh l 940 (t nh Sóc Trăng) và tuy n Cái Nư c – Cái ôi Vàm (t nh Cà Mau), th ng nh t k t c u các tuy n như sau: - Chi u r ng m t ư ng Bm = 5,5m; Bn = 6,5m - Dùng k t c u á dăm tiêu chuNn cho các l p móng ư ng 2. Ch u tư các t nh cùng Tư v n BCEOM xem xét phương án phù h p như c c cát, b c th m thay th sàn gi m t i c a các c u trên tuy n. 3. i v i b n phà Chàng Gié thu c t nh l 940 (t nh Sóc Trăng), theo ngh c a oàn giám sát WB, ch c n c i t o b n phà hi n nay n khi có ngu n v n s tri n khai xây d ng c u m i; IV. CÁC V N KHÁC
  3. 1. Ngu n v n cho công tác GPMB: ngh các t nh phân tích và có báo cáo v nhu c u v n dành cho D án (năm 2009), bao g m v n i ng và v n vay, g i Ban ư ng th y t p h p và g i B B có cơ s báo cáo B Tài chính, B KH T có k ho ch phân b v n; 2. V phương án GPMB c a các gói th u, ngh th c hi n theo b n k ho ch GPMB c a D án (RAP) ã ư c duy t, ch u tư các h p ph n ư ng th y và t nh l c n nhanh chóng ti n hành tuy n ch n ơn v có kh năng tri n khai công tác c m m c trên tuy n; 3. V l ch t p hu n công tác qu n lý d án, Ngân hàng Th gi i s t ch c t p hu n cho các t nh t i S GTVT Long An trư c 25/7/2008. Ban ư ng th y và S GTVT Long An s ch trì bu i t p hu n. D ki n cu c h p Ban ch o t i vào tháng 12/2008 t i Ti n Giang. Trên ây là n i dung ã ư c th ng nh t trong cu c h p, Văn phòng B xin thông báo các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr. Ngô Th nh c ( b/c); - Ngân hàng Th gi i (t i Hà N i); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản