Thông báo số 301/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
17
lượt xem
2
download

Thông báo số 301/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 301/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban bộ tháng 06/2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 301/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 301/TB-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P GIAO BAN B THÁNG 06/2008 Ngày 03/07/2008, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì h p giao ban B thư ng kỳ tháng 06/2008. Khách m i d h p có i di n Văn phòng Trung ương ng. D h p có các Th trư ng Ngô Th nh c, Nguy n H ng Trư ng; Văn phòng Ban cán s ng B , ng y cơ quan B , Công oàn GTVT VN, Công oàn cơ quan B , oàn TNCS HCM cơ quan B ; các ng chí lãnh o Văn phòng B , Thanh tra B , các V , C c, Ban phòng ch ng l t bão – tìm ki m c u n n B , Trung tâm Công ngh thông tin, Vi n chi n lư c phát tri n GTVT, Văn phòng y ban ATGTGQ, Báo GTVT, Báo B n ư ng và t p chí GTVT. Sau khi nghe Văn phòng B trình bày báo cáo tình hình th c hi n nhi m v tháng 6 và 6 tháng u năm, tr ng tâm công tác tháng 07/2008; ý ki n phát bi u c a các Th trư ng, lãnh o các cơ quan, ơn v …, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 6 tháng u năm, các cơ quan ơn v ã t p trung th c hi n, gi i quy t ư c kh i lư ng công vi c l n, tuy nhiên v n còn nhi u khó khăn, t n t i c n khNn trương gi i quy t trong 6 tháng cu i năm hoàn thành k ho ch năm 2008. Trong tháng 7 và 6 tháng cu i năm các cơ quan, ơn v c n t p trung th c hi n m t s nhi m v tr ng tâm như sau: 1. Công tác so n th o và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, án: - Ti p t c t p trung hoàn thi n d th o Lu t Giao thông ư ng b (s a i) trình Qu c h i thông qua kỳ h p cu i năm 2008. - Chương trình xây d ng án 6 tháng cu i năm còn r t n ng (20 án ph i trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ), các cơ quan ư c giao nhi m v so n th o án t p trung rà soát tình hình th c hi n, b o m ch t lư ng và ti n trình. - V Pháp ch rà soát l i quy trình so n th o văn b n quy ph m pháp lu t, th t c trình phê duy t b o m khi trình lãnh o B ký trình, ký ban hành ph i úng trình t th t c, phù h p các quy nh hi n hành c a pháp lu t, th hi n rõ trách nhi m c a cơ quan ch trì so n th o, cơ quan thNm nh trình.
  2. 2. Công tác quy ho ch: V K ho ch u tư ch trì khNn trương tri n khai i u ch nh quy ho ch giao thông v n t i th ô ch ng tham gia trong quá trình xây d ng quy ho ch th ô Hà N i (m i). 3. Công tác u tư xây d ng cơ b n: - M t dù kh i lư ng gi i ngân c a B thu c nhóm trung bình khá c a c nư c, tuy nhiên theo k ho ch kh i lư ng hoàn thành v n r t th p, các cơ quan tham mưu c a B ch o, h tr các ch u tư, các Ban qu n lý d án gi i quy t th t c Ny nhanh ti n thi công, ti n gi i ngân các d án. - Công tác ch o i u hành, ki m soát th c hi n d án trên công trư ng c a các ch u tư, các Ban qu n lý d án còn thi u sâu sát, không có bi n pháp x lý, gi i quy t d t i m các vư ng m c n y sinh trong quá trình thi công ( i n hình các d án c u y u, QL47, QL6 o n tránh Hòa Bình …) B trư ng yêu c u lãnh o các ch u tư, các Ban qu n lý d án t p trung ki m tra vi c thi công trên công trư ng, Ny nhanh ti n gi i quy t th t c, có bi n pháp x lý kiên quy t i v i các gói th u ình tr , ch m tr trong tri n khai thi công và nghi m thu thanh toán. - i v i d án c ng c a ngõ qu c t H i Phòng: V K ho ch u tư t ch c cu c h p v i T ng công ty Hàng h i VN và t p oàn công nghi p tàu th y VN v kh năng u tư c a hai doanh nghi p này báo cáo Th tư ng Chính ph . - V K ho ch u tư ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c làm vi c v i các nhà u tư, các a phương xem xét tính kh thi c a các xu t u tư d án ư ng cao t c C n Thơ – An Giang – Phnômpênh, n o vét lu ng c a nh An. - C c ư ng b VN t p trung ch o th c hi n d án xây d ng c u y u trên các tuy n qu c l , b o m ti n hoàn thành c a các d án. - C c Hàng h i VN t p trung ch o th c hi n d án lu ng cho tàu bi n l n vào sông H u, ph i h p v i các cơ quan tham mưu c a B gi i quy t các th t c liên quan b o m hoàn thành d án úng ti n , t ư c các tiêu chí ra. - C c ư ng sông VN ki m tra ti n l p d án nâng c p tuy n kênh Ch G o, trình B phê duy t trong Quý III/2008. - V T ch c cán b rà soát l i các quy nh v an toàn trong quá trình thi công các công trình, d án, tham mưu b sung các quy nh ch n ch nh và nâng cao công tác m b o an toàn, báo cáo Th trư ng Nguy n H ng Trư ng. 4. Công tác v n t i, an toàn giao thông - C c ư ng b VN, C c ư ng s t VN ph i h p ch t ch v i các a phương tri n khai quy t li t th c hi n Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27/12/2007 c a Th tư ng Chính ph v l p l i tr t t hành lang an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t. - C c ư ng b VN khNn trương báo cáo B v tình hình ách t c giao thông t i phà H u Giang, xu t gi i pháp x lý.
  3. - C c Hàng h i VN nghiên c u xu t gi i pháp thu hút tàu vào c ng Cái Lân khai thác có hi u qu các công trình ã ư c u tư, ng th i gi m t i cho c ng H i Phòng, ki n ngh v trách nhi m ph i h p c a a phương và các cơ quan h u quan. - C c ăng ki m VN ch trì ph i h p v i V Khoa h c công ngh , V V n t i, Thanh tra B nghiên c u xu t phương án gi i quy t d t i m vi c ăng ký, ăng ki m i v i xe 3 bánh hi n có, d th o tiêu chuNn k thu t i v i xe 3 bánh ch hàng. - V V n t i làm vi c v i S GTVT các t nh phía B c th ng kê s lư ng xe 3 bánh hi n có, s lư ng xe c a thương binh, ngư i khuy t t t. 5. Công tác khác: - Công tác thanh tra, ki m tra, phòng ch ng tham nhũng: Thanh tra B , các C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, ti p dân, x lý ơn thư phát hi n và phòng ng a tiêu c c, tham nhũng trên m i lĩnh v c. - C c ăng ki m VN l p k ho ch ki m tra vi c tuân th các quy nh trong công tác ăng ki m, th c hi n vai trò qu n lý nhà nư c i v i công tác ăng ki m, báo cáo Th trư ng Tr n Doãn Th . - L trình ki m soát khí th i i v i phương ti n cơ gi i ư ng b : C c ăng ki m VN ti p t c ch o th c hi n quy t li t, ti p t c tuyên truy n v vi c áp d ng tiêu chuNn khí th i EURO II. - Trong i u ki n khó khăn chung c a n n kinh t , các cơ quan tham mưu, các C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành c n th hi n s quan tâm c a các cơ quan nhà nư c i v i các doanh nghi p, t p trung h tr , tháo g khó khăn cho các doanh nghi p trong ph m vi thNm quy n. i v i các doanh nghi p XDCB, các cơ quan ơn v c n t p trung gi i quy t nhanh th t c, tăng t l ti n t m ng (n u i u ki n) tháo g khó khăn v tài chính, Ny nhanh ti n th c hi n d án. - V T ch c cán b l p cương lãnh o B làm vi c v i các t p oàn, các t ng công ty 91 nh m tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c c a B i v i các doanh nghi p này và nâng cao s ph i h p trong qu n lý, i u hành. - V công tác thông tin tuyên truy n các v n c a ngành mà công lu n ang quan tâm, theo dõi: Văn phòng B tham mưu cho lãnh o B v công tác thông tin t i các cơ quan thông t n, báo chí; các C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành ch ng trong công tác phát ngôn, thông tin t i các cơ quan báo chí trong ph m vi trách nhi m c a mình, ch u trách nhi m v vi c phát ngôn, cung c p thông tin. - Các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v khNn trương gi i quy t và tr l i các ý ki n, ki n ngh c a c tri và ch t v n c a i bi u Qu c h i. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các ng chí Th trư ng ch o và các ơn v liên quan th c hi n./.
  4. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - Các cơ quan, ơn v d h p; - Các Ban QLDA thu c B ; - Công ty TPT ư ng cao t c VN; - Lưu: VT, TH. (6b) Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản