Thông báo số 302/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
23
lượt xem
2
download

Thông báo số 302/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 302/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 302/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 302/TB-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT, CH TNCH UBATGTQG H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH HÒA BÌNH Ngày 28/06/2008, t i Văn phòng y ban nhân dân t nh Hòa Bình, B trư ng B GTVT, Ch t ch y ban An toàn giao thông qu c gia H Nghĩa Dũng ã có bu i làm vi c v i lãnh o t nh Hòa bình v các v n liên quan n lĩnh v c GTVT trên a bàn t nh. Tham d bu i làm vi c, v phía lãnh o t nh Hòa Bình có các ng chí: Hoàng Vi t Cư ng – Bí thư t nh y- Ch t ch H ND t nh; Bùi Văn T nh – Ch t ch UBND t nh – Trư ng oàn i bi u Qu c h i t nh; các ng chí Phó Ch t ch UBND t nh; lãnh o các s : GTVT, Tài chính, K ho ch và u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, Văn phòng T nh y, Văn phòng UBND t nh Hòa Bình. V phía B GTVT có i di n lãnh o: V K ho ch u tư, V V n t i, C c ư ng b Vi t Nam, C c Giám nh và QLCLCTGT, Văn phòng y ban ATGTQG, Văn phòng B GTVT, Ban Qu n lý d án ư ng H Chí Minh, Ban Qu n lý các d án 18, Ban qu n lý d án ư ng b 2. Sau khi nghe báo cáo tình hình giao thông v n t i c a t nh Hòa Bình, ý ki n c a các ng chí lãnh o t nh Hòa Bình và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i lãnh o t nh Hòa Bình k t lu n như sau: 1. Hoan nghênh k t qu phát tri n kinh t xã h i c a t nh trong th i gian qua, t nh ã có bư c phát tri n toàn di n. Trong lĩnh v c giao thông v n t i, UBND t nh Hòa Bình ã ph i h p t t cùng B GTVT tri n khai th c hi n các d án, tăng cư ng công tác m b o an toàn giao thông. ngh UBND t nh Hòa Bình và các cơ quan liên quan c a B GTVT ti p t c tri n khai nh ng n i dung ã k t lu n t i các bu i làm vi c gi a B GTGT và oàn i bi u Qu c h i t nh Hòa Bình vào ngày 18/4/2008. 2. V các d án ang tri n khai - D án c i t o, nâng c p Qu c l 6 tuy n tránh thành ph Hòa Bình ngh t nh và C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Ban Qu n lý d án ư ng b 2 ph i h p tri n khai th c hi n d t i m. ngh t nh t p trung ch o công tác gi i phóng m t b ng s m có i u ki n tri n khai thi công. Ban Qu n lý d án 2 l p k ho ch ti n c th , chi ti t và ôn c nhà th u th c hi n thông xe ch m nh t vào d p T t nguyên án 2009.
  2. - V xây d ng hoàn tr Qu c l 21 b hư h ng khi xây d ng ư ng H Chí Minh ( o n Km 59 + 500 – Km 72 + 700): Ban QLDA ư ng H Chí Minh ti p t c tri n khai th c hi n các th t c cu i tháng 9/2008 kh i công xây d ng. - V vi c l p d án u tư xây d ng Qu c l 21 o n Km 74 – Km 95 và Qu c l 12B o n Km 30 – Km 80: B GTVT th ng nh t ch trương hoàn ch nh th t c u tư. B GTVT s ph i h p v i UBND t nh Hòa Bình cùng báo cáo Chính ph u tư d án b ng v n trái phi u Chính ph giai o n 2 th c hi n. - V d án u tư xây d ng ư ng Láng – Hòa L c kéo dài n thành ph Hòa Bình: B GTVT th ng nh t vi c tri n khai u tư d án theo hình th c BT hoàn v n t khai thác qu t. ngh UBND t nh Hòa Bình ph i h p v i B GTVT ch o nhà u tư l p d án u tư, trên cơ s ó s ti n hành xem xét, quy t nh. - V xây d ng hoàn tr Qu c l 15 hư h ng khi xây d ng Qu c l 6 ( o n t Qu c l 6 n th tr n Mai Châu): cho phép nhà th u cũ ư c ti p t c thi công gói th u này, Giao C c Giám nh và qu n lý ch t lư ng công trình giao thông hư ng d n các th t c kh i ng l i d án trong tháng 7/2008. i v i d án Qu c l 15 o n tránh th y i n H i Xuân và o n tránh th tr n Mai Châu: Giao c c ư ng b Vi t Nam l p thành ti u d án trong d án c i t o nâng c p Qu c l 15 m b o ti n tích nư c c a D án th y i n H i Xuân (trư c 30/10/2010). 3. V công tác qu n lý v n t i và an toàn giao thông - V qu n lý v n t i Hoan nghênh t nh Hòa Bình ã t ch c ư c m t s tuy n v n t i hành khách công c ng. ngh UBND t nh Hòa Bình ti p t c xây d ng và th c hi n k ho ch phát tri n v n t i hành khách công c ng dài h n. Th c hi n xây d ng và v n hành tr m d ng ngh qu c l 6 có cơ s úc rút kinh nghi m, nhân r ng trên các tuy n qu c l khác. - V qu n lý phương ti n ngh UBND t nh Hòa Bình ti p t c ch o tri t theo Ngh quy t 32/2007/NQ- CP và Ngh quy t 05/2008/NQ-CP, t ch c ăng ký, ăng ki m xe cơ gi i theo quy nh, xây d ng chính sách h tr ngư i lao ng nghèo chuy n i phương ti n. Th c hi n qu n lý các phương ti n v n t i tăng cư ng trách nhi m c a ch phương ti n; quy nh các tuy n và th i gian lưu thông i v i các phương ti n xe thô sơ, xe cơ gi i 3 bánh ngoài trung tâm ô th và các tuy n qu c l -V ăng ký phương ti n th y n i a ngh UBND t nh Hòa Bình ch o th c hi n theo úng l trình. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh UBND t nh Hòa Bình báo cáo B GTVT cùng trao i, gi i quy t. - V công tác an toàn giao thông
  3. ngh UBND t nh Hòa Bình ti p t c ch o tri n khai Ngh quy t 32/2007/NQ-CP và Ngh quy t s 05/2008/NQ-CP c a Chính ph , c bi t chú ý tăng cư ng tuyên truy n, giáo d c ngư i tham gia giao thông ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông và i mũ b o hi m, kiên quy t cư ng ch , x ph t các hành vi vi ph m nh m tăng cư ng ý th c cho ngư i tham gia giao thông. V hành lang an toàn giao thông ư ng b : ngh UBND t nh Hòa Bình ph i h p C c ư ng b Vi t Nam th c hi n Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27/12/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT và t nh Hòa Bình tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng (nt); - Các ơn v d h p; - T nh y, H ND, oàn BQH & UBND t nh Hòa Bình; - S GTVT t nh Hòa Bình; - Lưu: VT, TH. (B) Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản