Thông báo số 308/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo số 308/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 308/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về công tác giải toả hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 308/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 308/TB-BGTVT Hà N i, ngày 11 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT, CH TNCH UBATGTQG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P V CÔNG TÁC GI I TO HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG B , Ư NG S T Ngày 26/6/2008, t i Văn phòng B Giao thông v n t i, B trư ng B GTVT, Ch t ch y ban An toàn giao thông qu c gia H Nghĩa Dũng ã ch trì h p v công tác gi i t a hành lang an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t giai o n 1 và giai o n 2 theo Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27/12/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t. Tham d cu c h p có ng chí Lê M nh Hùng - Th trư ng; lãnh o các V : K ho ch u tư, Tài chính, V n t i, Thanh tra B , Văn phòng B , C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam, C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, Văn phòng Thư ng tr c y ban An toàn giao thông Qu c gia, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam. Sau khi nghe báo cáo tình hình th c hi n công tác gi i to hành lang an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t giai o n 1 và ý ki n c a các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng k t lu n như sau: 1. Quy t nh s 1856/Q -TTg ngày 27/12/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t ã ư c các B , ngành, chính quy n a phương các c p tri n khai th c hi n các a phương có các tuy n qu c l và ư ng s t i qua. C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam, T ng công ty ư ng s t Vi t Nam, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã xây d ng K ho ch chi ti t và ch o các ơn v tr c thu c th c hi n nhi m v trong giai o n 1, bư c u ã t ư c nh ng k t qu kh quan. Pháp lu t v tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t và k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t ã ư c tuyên truy n, ph bi n sâu r ng b ng nhi u hình th c phong phú và hi u qu . Ý th c t giác ch p hành pháp lu t v tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t c a t ch c, cá nhân và c ng ng dân cư có công trình xây d ng và sinh s ng hai bên ư ng b , ư ng s t ã có chuy n bi n, vi c phát sinh thêm các công trình m i vi ph m hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t bư c u ã ư c ngăn ch n. Các công trình vi ph m hành lang an toàn ư ng b trong ph m vi 5m - 7m trên 4 o n tuy n Qu c l 1 th c hi n gi i to thí i m ã ư c th ng kê, l p biên b n vi ph m, nhi u t ch c, cá nhân có công trình vi ph m ã t giác tháo d . Các cơ quan qu n lý ư ng b và chính quy n a phương ã có k ho ch ph i h p và chuNn b l c lư ng th c hi n cư ng ch gi i to các công trình vi ph m ã th c hi n thành công trên m t s o n tuy n. Tuy nhiên, k t qu th c hi n còn chưa ng u, m t s nơi th c hi n chưa t t.
  2. 2. b o m ti n giai o n 1 và chuNn b tri n khai th c hi n giai o n 2 c a K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t, các ơn v liên quan c n t p trung th c hi n các nhi m v sau: 2.1. C c ư ng b Vi t Nam: - Ti p t c ph i h p v i các ơn v liên quan và chính quy n a phương Ny m nh công tác tuyên truy n pháp lu t v tr t t hành lang an toàn ư ng b và Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; - ôn c các a phương, các t ch c có liên quan ph i h p th c hi n công tác gi i t a hành lang an toàn ư ng b trên 4 tuy n Qu c l 1 trong giai o n 1, hoàn thành trong tháng 7/2008. Vi c th c hi n cư ng ch gi i t a các công trình vi ph m c a t ch c cá nhân không t giác tháo d , di d i c n b o m úng quy nh c a pháp lu t; di n tích hành lang an toàn ư ng b sau khi gi i t a ph i bàn giao c th cho chính quy n a phương và t ch c liên quan qu n lý, không tái l n chi m; - ChuNn b n i dung t ng k t rút kinh nghi m trong vi c th c hi n k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b trên 4 o n tuy n Qu c l 1 thí i m c a giai o n 1; - Ch o và ph i h p v i các a phương th ng kê rà soát các trư ng h p tái l n chi m hành lang an toàn ư ng b ã ư c n bù x lý trong ph m vi 5m - 7m và các công trình xây d ng trái phép trong hành lang an toàn d c các qu c l và d trù kinh phí th c hi n giai o n 2 s m có báo cáo B . 2.2. C c ư ng s t Vi t Nam - Ti p t c ph i h p v i các cơ quan truy n thông, chính quy n a phương có ư ng s t i qua Ny m nh công tác tuyên truy n pháp lu t v tr t t hành lang an toàn ư ng s t và k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng s t. - Ch o các ơn v qu n lý ư ng s t ph i h p v i chính quy n a phương th ng kê th c tr ng tình hình vi ph m hành lang an toàn ư ng s t; tăng cư ng công tác, tuyên truy n, v n ng các t ch c, cá nhân t giác tháo d các công trình xây d ng trái phép trong hành lang an toàn ư ng s t; - ChuNn b n i dung chuyên v th c hi n k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng s t, t ch c h i ngh m t s a phương tr ng i m trong 6 tháng cu i năm 2008. 2.3. T ng công ty ư ng s t Vi t Nam T p trung ch o và th c hi n vi c rà soát, th ng kê vi ph m hành lang an toàn ư ng s t, ph i h p v i chính quy n a phương l p phương án n bù, gi i t a chuNn b cho bư c gi i to năm 2009 và c i t o, nâng c p, b sung m i các ư ng ngang, th ng nh t v i Ban ATGT các t nh, thành ph các v trí giao c t nguy hi m thư ng x y ra t i n n ưu tiên x lý trư c, hoàn thành k ho ch giai o n 1 c a K ho ch trư c ngày 31/12/2008. 2.4. Thanh tra B
  3. - Ph i h p v i V T ch c Cán b khNn trương có Quy t nh b nhi m cho s cán b ã ư c công nh n k t qu xét chuy n lo i, chuy n ng ch công ch c năm 2007 t i Quy t nh s 1809/Q -BGTVT ngày 23/6/2008 và ti p t c th c hi n ch o c a B trư ng t i Thông báo s 162/TB-BGTVT ngày 28/4/2008; - Có văn b n ch o v trách nhi m c a Thanh tra giao thông các c p, th c hi n K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t. 2.5. V V n t i - D th o văn b n c a B ôn c các a phương và các ơn v liên quan Ny m nh vi c tri n khai th c hi n K ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; - T ng h p ý ki n c a các ơn v liên quan v th y nhi m ki m tra báo cáo B . 2.6. V Tài chính - ôn c C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam l p d toán giai o n 1 t ng h p làm vi c v i B Tài chính phân b s kinh phí còn l i cho các ơn v trong tháng 7/2008; - Hư ng d n tính h p pháp, h p lý trong vi c s d ng v n s nghi p kinh t iv i công tác gi i t a hành lang an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t. 3. V các ki n ngh c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam - V Tài chính ph i h p v i C c ư ng s t Vi t Nam tham mưu B giao k ho ch kinh phí s nghi p kinh t b sung (l n 2) cho T ng công ty ư ng s t Vi t Nam th c hi n s a ch a thư ng xuyên (khNn c p m b o an toàn) 260 ư ng ngang trong tháng 7/2008. - Giao C c ư ng s t Vi t Nam tham mưu b ng văn b n B y quy n tr c ti p cho T ng công ty ư ng s t Vi t Nam (trong tháng 7/2008) phê duy t các th t c s a ch a l n các h ng m c công trình sau: + Nâng c p chuy n i 2 ư ng ngang u c u Phú Lương thành h m chui dân sinh; + Chuy n i 10 ư ng dân sinh giao c t c bi t nguy hi m thành 10 ư ng ngang chính th c; + Th ng kê, rà soát các v trí vi ph m hành lang an toàn ư ng s t (kh o sát o v , xác nh m c gi i hành lang an toàn ư ng s t, l p d toán n bù vi ph m hành lang an toàn ư ng s t) t i các a phương Hà N i, H i Phòng, à N ng, ng Nai, thành ph H Chí Minh) - V K ho ch u tư tham mưu cho B quy t nh chuNn b u tư các h ng m c công trình ư ng s t th c hi n trong giai o n 2.
  4. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTGT tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT H Nghĩa Dũng ( b/c); - Th trư ng Lê M nh Hùng (-nt-); - Các ơn v d h p; - V TCCB; - Lưu VT, TH (B). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản