Thông báo Số: 31/TB-VPCP

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
90
lượt xem
2
download

Thông báo Số: 31/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT CƯ TRÚ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 31/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 31/TB-VPCP Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT CƯ TRÚ Ngày 26 tháng 01 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Luật Cư trú. Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe các báo cáo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau: 1. Sau hơn 2 năm thực hiện, Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú đã phát huy tác dụng, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện các quyền tự do dân chủ theo quy định của pháp luật, đồng thời giúp các cơ quan nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về cư trú. Song trong quá trình thực hiện, Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập trong kiểm soát cư trú tại các đô thị lớn, nhất là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công an đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP và kiến nghị việc sửa đổi Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP để khắc phục những vướng mắc, bất cập. Tuy nhiên, việc sửa đổi ngay Luật Cư trú là chưa có cơ sở; để khắc phục những bất cập, vướng mắc hiện nay trong quản lý và kiểm soát cư trú thì cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2007/NĐ-CP. 2. Đồng ý với đề nghị của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2007/NĐ-CP. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này, trình Chính phủ chậm nhất là vào đầu Quý II năm 2010; với mục tiêu
  2. quản lý dân cư, quản lý đô thị tốt hơn, để kiểm soát được việc cư trú, bảo đảm an ninh, trật tự ở các đô thị, không nhằm hạn chế việc nhập cư. - Bộ Công an cần khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự và Nghị định quy định về đăng ký, quản lý về cư trú, dân cư và hệ cơ sở dữ liệu về dân cư, trình Chính phủ trong Quý I năm 2010 theo đúng chương trình công tác của Chính phủ. - Bộ Công an cần tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Cư trú; trên cơ sở đó trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an và các cơ quan liên quan biết, thực hiện. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; - Các Bộ: Công an, Tư pháp, Nội vụ, Lao động – Thương binh và xã hội; - UBND thành phố Hà Nội; Kiều Đình Thụ - UBND thành phố Hồ Chí Minh; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KGVX; PL, TH; - Lưu: VT, NC (3)
Đồng bộ tài khoản