Thông báo số 318/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Thông báo số 318/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 318/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc bộ (dự án WB6) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 318/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 318/TB-BGTVT Hà N i, ngày 07 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P BAN CH O D ÁN PHÁT TRI N GTVT KHU V C NG B NG B C B (D ÁN WB6) Ngày 25/6/2009, t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p Ban ch o D án Phát tri n Giao thông v n t i khu v c ng b ng B c B . Tham gia cu c h p g m có i di n lãnh o và chuyên viên các V : KH T, TCCB, KCHT, Tài chính, Môi trư ng, V n t i, HTQT, ATGT; C c QLXD & CLCTGT, C c ư ng th y n i a Vi t Nam (VIWA), Ban QLCDA ư ng th y (PMU-Ws) và các thành viên trong Ban ch o D án. Sau khi nghe báo cáo c a C c TN Vi t Nam, Ban QLCDA ư ng th y tình hình th c hi n, các thu n l i cũng như m t s vư ng m c c a D án cùng các ý ki n tham gia c a các ơn v d h p, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng k t lu n như sau: V t ng th , ti n tri n khai d án WB6 chưa áp ng ư c yêu c u. Ny nhanh tình hình th c hi n D án, B yêu c u C c TN , PMU – Ws và các cơ quan tham mưu c a B khNn trương tri n khai các nhi m v sau ây: 1. C c TN và PMU – Ws c n l p ti n c th theo sơ ngang cho t ng h ng m c công vi c so sánh ti n trình th c hi n v i ti n ã th ng v i WB, qua ó th y rõ trách nhi m c a cơ quan liên quan th c hi n, k p th i xu t i u ch nh ti n D án và ưa ra bi n pháp kh c ph c v i tiêu chí l y ti n tháng sau bù ti n tháng trư c b ch m. Ti n các h ng m c c th g i báo cáo Trư ng ban ch o D án k p th i ch o i u hành cùng thành viên trong Ban ch o bi t. 2. Gói th u tư v n thi t k k thu t giai o n 1 - KhNn trương hoàn thành công tác ánh giá h sơ d th u và ký k t h p ng vào u tháng 8/2009. - Khi Tư v n l p h sơ m i th u cho các gói th u xây l p giai o n 1, VIWA và PMU-W xem xét các gói th u c n ưu tiên làm trư c, khNn trương trình B và WB phê duy t, m b o ti n d án. 3. Gói th u Tư v n TKKT giai o n 2, giám sát thi công giai o n 1, 2 và h ng m c thi t k m u i n hình b n khách ngang sông - Sau khi WB có thư không ph n i, VIWA, PMU-W khNn trương tri n khai th c hi n các th t c ti p theo tuy n ch n tư v n TKKT giai o n 2 và giám sát thi công giai o n 1 và 2. - B ch p thu n cho b sung thi t k m u i n hình b n khách ngang sông, yêu c u C c TN Vi t Nam khNn trương có văn b n chi ti t báo cáo B xem xét, quy t nh. - C c TN , Ban QLCDA ư ng th y khNn trương tuy n ch n tư v n, hoàn thành thi t k m u trư c 15/9/2009. - Sau khi có thi t k m u, C c TN , Ban QLCDA ư ng th y c n làm vi c và th a thu n v trí xây d ng c th v i các a phương ư c u tư b n khách ngang sông s m tri n khai l a ch n nhà th u theo hình th c EPC.
  2. 4. V gói th u Tư v n n o vét, duy tu thí i m h th ng ư ng th y - ây là gói th u có tính ch t ph c t p, òi h i c n nghiên c u k lư ng khi l p cương tham chi u, c n tham kh o thêm các ơn v qu n lý ư ng sông, c n chú ý n công vi c chính là làm h th ng phao tiêu báo hi u và ti n hành n o vét sơ b t i tuy n lu ng thí i m; s m xin ý ki n thông qua c a WB Ny nhanh công vi c k p ti n chung c a d án. 5. Công tác rà phá bom mìn, v t n và c m c c gi i phóng m t b ng hành lang s 1 - Ny nhanh ti n tuy n ch n nhà th u m nh n công tác rà phá bom mìn v i hình th c ch nh th u theo quy nh hi n hành. - Th c hi n th t c ch nh th u tư v n c m c c GPMB ngay sau khi Th tư ng có văn b n ch p thu n. 6. H ng m c u tư xây d ng c ng Vi t Trì và Ninh Phúc - C c TN Vi t Nam tri n khai s m trong giai o n 2 c a d án. 7. V công tác ào t o phòng ch ng tham nhũng (GTAP) - Công tác phòng ch ng tham nhũng c a D án c n làm chi ti t, bài b n. C c TN Vi t Nam hư ng d n c th 14 t nh trong ph m vi D án v chương trình phòng ch ng tham nhũng cho D án ng th i ph bi n s d ng ph n m m qu n lý tài chính d án. - Vi c th c hi n công tác ào t o cho phòng ch ng tham nhũng ch y u th c hi n t i Vi t Nam ti t ki m kinh phí. - V KH T so n th o thư g i WB ch p thu n h tr kinh phí cho công tác ào t o phòng ch ng tham nhũng. Sau khi WB ch p thu n, VIWA/PMU-Ws l p d toán chi ti t tri n khai. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c ( b/c); - Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Ngân hàng Th gi i t i Hà N i (WB); - Các ơn v d h p; Nguy n Văn Công - Lưu: VT, KH T (03).
Đồng bộ tài khoản