Thông báo số 32/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
7
download

Thông báo số 32/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 32/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 32/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp Uỷ ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32/TB-VPCP Hà N i, ngày 13 tháng 2 năm 2004 THÔNG BÁO C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH S 32/TB-VPCP NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2004 V Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG PH M GIA KHIÊM T I CU C H P Y BAN QU C GIA PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TÚY, M I DÂM Ngày 29 tháng 01 năm 2004, t i Văn phòng Chính ph , Phó th tư ng Ph m Gia Khiêm, Ch t ch U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm ch trì cu c h p U ban Qu c gia. Tham d có các ng chí Phó ch t ch U ban Qu c gia: Tr n Th Trung Chi n, B trư ng B Y t ; Hà Th Liên, U viên Ban thư ng tr c oàn Ch t ch U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các thành viên khác c a U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm. Sau khi nghe các báo cáo c a B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t v vi c th c hi n công tác năm 2003 và phương hư ng, nhi m v công tác năm 2004 trong lĩnh v c phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm; ý ki n c a các i bi u d h p v nh ng v n c n t p trung ch o và các gi i pháp trong năm 2004; v v n tăng cư ng t ch c l c lư ng, cơ ch tài chính và các cơ ch chính sách khác nh m y m nh u tranh phòng, ch ng ma túy, m i dâm và phòng ch ng HIV/AIDS, Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm ã k t lu n như sau: 1. Năm 2003, công tác phòng ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm ã t ư c nh ng k t qu áng khích l v i s ch o sát sao hơn c a các c p y ng, chính quy n t Trung ương n a phương; ã ban hành tương i ng b các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n th c hi n, ã hoàn thi n thêm cơ ch chính sách, kinh phí th c hi n cũng ươc u tư, huy ng cao hơn t o i u ki n thu n l i cho công tác tuyên truy n; nâng cao nh n th c c a ngư i dân, truy quét t i ph m và cai nghi n, ch a tr . Theo báo cáo c a các B , ngành ch c năng và các a phương th y rõ công tác u tranh ch ng t i ph m ma túy, m i dâm... m nh hơn. T c gia tăng ngư i nghi n ma túy, ngư i nhi m HIV/AIDS ã bư c u ư c ki m ch , năm sau gi m d n so v i năm trư c; công tác cai nghi n ma túy ư c y m nh hơn, có bài b n hơn và có hi u qu hơn; t n n m i dâm cũng ã b ki m ch b i tình tr ng công khai, gi m nh ng t i m nh c nh i. Tuy nhiên, di n bi n c a tình hình ma túy, m i dâm và HIV/AIDS v n còn r t ph c t p, ti p t c gia tăng, lan r ng trong m t s a bàn... 2. V nhi m v trong năm 2004: Tư tư ng ch o chung là ph i tri n khai quy t li t hơn, ng b hơn và có hi u qu hơn; ti p t c hoàn thi n cơ s pháp lý, tăng cư ng và c ng c l c lư ng chuyên trách cùng v i vi c huy ng s c m nh c a c h th ng chính tr , t ng u tư c a Nhà nư c ng th i huy ng m nh m các ngu n l c trong xã h i; t p trung ch o, u tư cho các
  2. nhi m v , a bàn, khâu tr ng tâm, tr ng i m, hư ng m nh v cơ s , nh m t o bư c chuy n bi n tích c c hơn trong công tác phòng, ch ng HIV/AIDS và phòng, ch ng ma túy, m i dâm. a. V lĩnh v c phòng, ch ng ma túy: + Ti p t c y m nh công tác phòng, ch ng t i ph m ma túy, t p trung m nh hơn cho công tác phòng, ch ng ma túy t bên ngoài vào (qua biên gi i, c a kh u, ư ng bi n); y m nh phòng, ch ng t n n ma túy t cơ s g n li n v i t ch c t t hơn, có hi u qu hơn công tác cai nghi n – t o vi c làm. + Trên cơ s t ng k t 3 năm th c hi n Chương trình hành ng phòng, ch ng ma túy giai o n 2001-2005, Chính ph s xem xét vi c phê duy t "K ho ch t ng th phòng, ch ng ma túy n năm 2010", trong ó kh ng nh rõ ti p t c y m nh th c hi n có k t qu 2 năm còn l i c a Chương trình hành ng phòng, ch ng ma túy giai o n 2001-2005. + B Công an quy nh và hư ng d n c th ch n ch nh l i công tác th ng kê, qu n lý thông tin v các t i ph m ma túy, ngư i nghi n ma túy, c p nh t d li u trong c nư c và t ng a phương, nh kỳ báo cáo (tháng, quý, năm) v i U ban Qu c gia, làm căn c ph c v thi t th c cho công tác ch o u tranh phòng, ch ng ma túy và ho ch nh chi n lư c phòng, ch ng ma túy trong th i gian t i hi u qu hơn; B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m th ng kê, qu n lý s li u v ngư i nghi n ma túy ang cai nghi n trong các trung tâm giáo d c - lao ng xã h i và t i c ng ng; các a phương, B , ngành, ơn v ph i qu n lý, n m ch c và c p nh t s li u ngư i nghi n ma túy trong trách nhi m qu n lý c a mình. + B Tài chính th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 1464/CP-VX, ngày 28 tháng 10 năm 2003 v vi c ch trì, ph i h p v i các B Công an, K ho ch và u tư nghiên c u trình Th tư ng Chính ph s a i, b sung Quy t nh s 31/Q -TTg, ngày 02 tháng 03 năm 2000 v Qu phòng, ch ng ma túy cho phù h p v i th c ti n. + V t ch c chuyên trách phòng, ch ng ma túy: B Tài chính (T ng c c H i quan), B Qu c phòng (B Tư l nh b i Biên phòng) s m hoàn ch nh án v t ch c và l c lư ng phòng, ch ng ma túy theo ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 164/TB -VPCP, ngày 30 tháng 9 năm 2003 và Công văn s 6442/VPCP-VX, ngày 30 tháng 12 năm 2003, trình Th tư ng Chính ph trong Quý I năm 2004; B Công an s m báo cáo Thư ng tr c U ban Qu c gia vi c ki n toàn t ch c phòng, ch ng ma túy trong l c lư ng Công an theo hư ng th ng nh t u m i, m nh hoàn thành t t nhi m v , như ý ki n ch o c a Ch t ch U ban Qu c gia t i Thông báo s 31/TB -VPCP, ngày 07 tháng 03 năm 2003. b. V công tác cai nghi n ma túy và phòng, ch ng m i dâm: + B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và U ban nhân dân thành ph H Chí Minh nghiên c u các gi i pháp tháo g nh ng khó khăn trong vi c
  3. th c hi n " án t ch c qu n lý, d y ngh và gi i quýet vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy" c a thành ph H Chí Minh; kh n trương xây d ng d th o Ngh nh v trình t và th t c ưa ngư i vào t ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n trình Chính ph trong Quý I năm 2004. + B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B Tài chính, Lao ng -Thương binh và Xã h i ki m tra vi c th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 88/TB- VPCP, ngày 23 tháng 6 năm 2003 c a Văn phòng Chính ph v vi c h tr u tư, c i t o, nâng c p h th ng các cơ s ch a b nh theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính i v i các t nh khó khăn và ăc bi t khó khăn, báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n trong Quý I năm 2004. c. V công tác phòng, ch ng HIV/AIDS: Trong tháng 2 năm 2004, Th tư ng Chính ph s xem xét ban hành Quy t nh phê duy t "Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam n năm 2010 và t m nhìn 2020" làm cơ s y m nh công tác phòng, ch ng HIV/AIDS trong năm 2004 và nh ng năm ti p theo, nh m t o bư c chuy n bi n m i trong vi c ngăn ch n s phát tri n c a d ch HIV/AIDS. + B Y t ch trì, ph i h p v i B N i v và các t nh, thành ph hi n là tr ng i m v HIV/AIDS xây d ng án thành l p trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS c a t nh, thành ph v i hình th c t ch c và các cơ ch , chính sách phù h p trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. + B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan kh n trương xây d ng ch , chính sách i v i tr em nhi m HIV/AIDS b b rơi trình Th tư ng Chính ph . 3. M t s v n chung: + Năm 2004, Chương trình phòng, ch ng ma túy và phòng, ch ng m i dâm v n th c hi n theo cơ ch tài chính chi thư ng xuyên. B Tài chính có hư ng d n các B , ngành, a phương s d ng kinh phí úng m c ích, úng ch , có hi u qu , t p trung c n thi t cho cơ s ; giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i nghiên c u trình Chính ph cơ ch tài chính phù h p áp d ng cho các Chương trình này t năm 2005. + U ban Qu c gia s t ch c H i ngh sơ k t và ánh giá 3 năm th c hi n các chương trình hành ng phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm vào u tháng 3 năm 2004. chu n b cho H i ngh , các B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Y t hư ng d n các a phưưong sơ k t, ánh giá v các lĩnh v c liên quan; các B xây d ng báo cáo t ng k t v lĩnh v c ư c phân công, g i v Văn phòng Chính ph trư c ngày 25 tháng 2 năm 2004.
  4. B Công an ch trì cùng các B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Y t và Văn phòng Chính ph chu n b các công tác t ch c cho H i ngh , báo cáo Ch t ch U ban Qu c gia trư c ngày 20 tháng 2 năm 2004. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, các thành viên U ban Qu c gia, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan bi t, th c hi n. Tr n Qu c Toàn ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản