Thông báo số 326/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
5
download

Thông báo số 326/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 326/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về kiểm điểm tình hình triển khai và thương thảo hợp đồng BOT dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 326/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------- S : 326/TB-BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P V KI M I M TÌNH HÌNH TRI N KHAI VÀ THƯƠNG TH O H P NG BOT D ÁN XÂY D NG Ư NG Ô TÔ CAO T C HÀ N I – H I PHÒNG Ngày 3 tháng 7 năm 2008 t i Văn phòng B GTVT, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p ki m i m tình hình tri n khai và thương th o H p ng BOT d án u tư Xây d ng ư ng ô tô cao t c Hà N i – H i Phòng. Tham d cu c h p có Th trư ng thư ng tr c Ngô Th nh c cùng lãnh o và chuyên viên: V K ho ch u tư, V Khoa h c công ngh , V Tài chính, V H p tác qu c t , V Pháp ch , C c QLXD&CL CTGT, C c ư ng b Vi t Nam và T ng Công ty tư v n thi t k GTVT. Sau khi nghe V K ho ch u tư, C c ư ng b Vi t Nam báo cáo và ý ki n phát bi u c a các i bi u tham d cu c h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã có ý ki n k t lu n như sau: 1. Tuy n ư ng cao t c Hà N i – H i Phòng có vai trò quan tr ng i v i quá trình phát tri n kinh t - xã h i c a c vùng và là i u ki n tiên quy t thúc Ny quá trình xây d ng, khai thác c m c ng H i Phòng, trong ó có c ng c a ngõ L ch Huy n. Th tư ng Chính ph ã có ch o ch t ch , quy t li t trong quá trình huy ng v n cũng như t ch c th c hi n s m ưa công trình vào khai thác, nh t là ã ban hành Quy t nh s 1621/Q -TTg ngày 29/11/2007 phê duy t m t s sơ ch , chính sách thí i m u tư ư ng ô tô cao t c Hà N i – H i Phòng. 2. Th tư ng Chính ph ã quy t nh cho phép kh i công công trình vào ngày 19/5/2008. Vi c s m phê duy t và ký k t H p ng BOT khép kín th t c, t o i u ki n cho Nhà u tư Ny nhanh ti n thi công là r t quan tr ng. 3. Th t c àm phán, ký k t H p ng ph i căn c vào các quy nh hi n hành v u tư xây d ng, nh t là Ngh nh s 78/2007/N -CP c a Chính ph v u tư theo hình th c H p ng BOT, BTO, BT và Quy t nh s 1621/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . 4. V a qua C c ư ng b Vi t Nam, các cơ quan tham mưu c a B ã ph i h p v i Nhà u tư làm ư c nhi u vi c, cơ b n hoàn ch nh H p ng. Nhưng do c thù c a d án nên còn m t s v n chưa th ng nh t, trong ó có m t s v n l n c n báo cáo xin ý ki n Th tư ng Chính ph ; m t s v n có tính ch t k thu t các bên c n ti p t c trao i th ng nh t. 5. V các v n c th :
  2. -V xu t d án: Th tư ng Chính ph ã có ý ki n ch p thu n Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam là Nhà u tư ng th i ã ch p thu n thi t k cơ s d án nên không c n thi t thông qua xu t d án như quy nh t i Ngh nh s 78/2007/N -CP c a Chính ph . - V t ng m c u tư: theo quy nh nhà u tư phê duy t d án, t ng m c u tư d án cũng ã ư c Vi n Kinh t xây d ng (B Xây d ng) thNm nh. Vì v y, t m ch p thu n k t qu thNm nh c a Vi n Kinh t xây d ng ã xác nh là 24.566 t ng, làm cơ s thương th o H p ng BOT. Do có m t s h ng m c ang t m tính, thi t k k thu t còn có nhi u i u ch nh, bi n ng giá chưa c p nh t y , … nên TM T d án s ti p t c ư c tính toán i u ch nh vào th i i m thích h p. - V phương án tài chính: do các s li u u vào n th i i m này chưa rõ (t ng m c u tư, dòng v n c p cho d án theo ti n ; ngu n v n huy ng và i u ki n v n vay; phương án thu phí QL5 cũ; l i nhu n kinh doanh t qu t và các d ch v khác; chi phí các ho t ng qu n lý, khai thác, kinh doanh …) nên chưa tính toán ư c hi u qu tài chính, th i h n H p ng BOT chính xác. Trư c m t t m ch p thu n th i h n H p ng BOT là 35 năm và s chuNn xác ngay sau khi các i u ki n trên ư c xác nh. - V Nhà u tư, Doanh nghi p d án và trách nhi m pháp lý c a các ch th này ang còn có s thi u th ng nh t t i các văn b n liên quan, c n báo cáo Th tư ng Chính ph i u ch nh l i cho phù h p. C n kh ng nh l i nhà u tư và Doanh nghi p d án. 6. M t s n i dung công vi c c n ti p t c th c hi n: - Giao C c ư ng b Vi t Nam ch trì, ph i h p v i T công tác liên ngành, Nhà u tư ti p t c trao i bàn b c th ng nh t các v n ang còn có ý ki n khác nhau báo cáo B GTVT trư c ngày 25/7/2008 (tr các v n ã nêu m c 5). - Giao V K ho ch u tư th o văn b n c a B trình Th tư ng Chính ph xin ý ki n v các v n ã nêu m c 5 nói trên, riêng t ng m c u tư và th i h n h p ng BOT xin phép Th tư ng Chính ph x lý theo phương án “m ” như d th o H p ng và s tính toán xác nh chính th c vào th i i m thích h p cho phép. Th a l nh Lãnh o B GTVT, Văn phòng B GTVT xin thông báo t i các thành ph n tham d h p cùng ph i h p th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT Ngô Th nh c ( b/c); - Các ơn v d h p; - Ngân hàng PT Vi t Nam; - Lưu: VT, KH T Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản