Thông báo số 3292/TB-BNV

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Thông báo số 3292/TB-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 3292/TB-BNV về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển doanh nghiệp dân doanh do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 3292/TB-BNV

  1. BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3292/TB-BNV Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/2007/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH Ngày 26 tháng 10 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 22/2007/CT-TTg về việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. Về việc này, Bộ trưởng có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Trong Quý I năm 2008, Vụ Tổ chức Phi Chính phủ nghiên cứu, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, trình Chính phủ ban hành Nghị định riêng về tổ chức, hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp, quy định quyền, nghĩa vụ và thủ tục của hiệp hội tham gia đóng góp ý kiến khi ban hành các chính sách liên quan đến doanh nghiệp; 2. Trong năm 2008, Vụ Tổ chức Phi Chính phủ nghiên cứu, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thí điểm giao cho một đến hai hiệp hội đủ điều kiện để thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh; cấp giấy chứng nhận xuất xứ; 3. Trong Quý IV năm 2007, Vụ Tổ chức Biên chế nghiên cứu, báo cáo Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện và Phòng Đăng ký kinh doanh tại các Khu Kinh tế; 4. Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cải tiến về nội dung và chất lượng các chương trình tuyên dương và khen thưởng doanh nhân, doanh nghiệp, xây dựng các giải thưởng về văn hóa doanh nghiệp và chất lượng quản lý doanh nghiệp. Văn phòng trân trọng thông báo để các đơn vị biết và tổ chức thực hiện. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Lãnh đạo Bộ; - Vụ TCPCP; TCBC; Ban TĐKT; - Vụ TCCB; - Lưu: VT, TH. Nguyễn Xuân Bình
Đồng bộ tài khoản