Thông báo số 334/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
34
lượt xem
4
download

Thông báo số 334/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 334/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 334/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 334/TB-VPCP Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH QU NG NINH Ngày 29 tháng 11 năm 2008, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã thăm và làm vi c t i t nh Qu ng Ninh. Cùng thăm và làm vi c có i di n lãnh o các B , cơ quan: K ho ch và u tư, Tài chính, Công thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Xây d ng, Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi trư ng, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Công an, Qu c phòng, Văn phòng Chính ph ; các T p oàn: Công nghi p Than - Khoáng s n Vi t Nam, Công nghi p Tàu th y Vi t Nam, i n l c Vi t Nam; các T ng công ty: Hàng h i Vi t Nam, Xi măng Vi t Nam, Hàng không Vi t Nam, LILAMA. T i bu i làm vi c, sau khi nghe ng chí Bí thư T nh u , ng chí Ch t ch U ban nhân dân T nh báo cáo tình hình kinh t - xã h i năm 2008, phương hư ng và nhi m v năm 2009 c a T nh; ý ki n c a các B , cơ quan, Th tư ng ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG : Qu ng Ninh ã cùng c nư c th c hi n ư c hơn n a nhi m kỳ k ho ch 5 năm 2006- 2010. Th i gian qua, m c dù tình hình kinh t th gi i và trong nư c có nh ng di n bi n b t l i, thiên tai d ch b nh x y ra nhi u nơi, l m phát tăng cao ã gây khó khăn, thi t h i n ng n cho s n xu t và i s ng c a nhân dân, nhưng năm 2008 ng b , chính quy n và nhân dân trong T nh ã có nhi u c g ng, t ư c thành t u khá toàn di n trong phát tri n kinh t - xã h i: kinh t v n tăng trư ng cao 13,02%; cơ c u kinh t ti p t c chuy n bi n rõ r t; các lĩnh v c văn hóa, xã h i, giáo d c và chăm sóc s c kho nhân dân có bư c ti n b ; i s ng nhân dân ư c c i thi n, tr giúp kh c ph c h u qu thiên tai t t; t l h nghèo gi m áng k , còn 5,18%; GDP bình quân u ngư i t 1.206 USD; c i cách hành chính và phòng ch ng tham nhũng ti p t c ư c Ny m nh và thu ư c k t qu bư c u; h th ng chính tr ư c c ng c và tăng cư ng; qu c phòng an ninh ư c gi v ng, tr t t an toàn xã h i ư c b o m. T nh ã phát huy ư c nh ng l i th , th m nh phát tri n kinh t - xã h i. Thay m t Chính ch , Th tư ng bi u dương s c g ng và nh ng k t qu mà ng b , chính quy n và quân dân t nh Qu ng Ninh ã t ư c. Tuy nhiên, T nh v n còn t n t i, h n ch , y u kém: ch t lư ng tăng trư ng kinh t còn th p, chuy n d ch cơ c u kinh t chưa u các ngành; chuy n d ch trong nông nghi p và khu v c nông thôn còn ch m; s n xu t công nghi p có xu hư ng tăng ch m l i, giá tr s n xu t công nghi p chưa t k ho ch; còn x y ra sai ph m trong khai thác, v n chuy n, tiêu th than, t c phát tri n d ch v chưa cao, chưa tương x ng v i ti m năng, l i th c a T nh; ch t lư ng ngu n nhân l c chưa áp ng yêu c u phát
  2. tri n, nh t là trong lĩnh v c công ngh , d ch v ch t lư ng cao; xóa ói gi m nghèo chưa b n v ng; công tác dân s , k ho ch hóa gia ình còn h n ch , t l tăng dân s còn cao, nh t là sinh con th 3; công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch còn chưa áp ng yêu c u phát tri n m i; công tác qu n lý tài nguyên, môi trư ng còn h n ch ; chưa phát huy ư c h t ti m năng, l i th c a T nh. II. NHI M V TRONG TH I GIAN T I : V cơ b n ng ý v i nhi m v và gi i pháp ra trong báo cáo c a T nh. th c hi n th ng l i nhi m v k ho ch 5 năm 2006 - 2010, trong th i gian t i T nh c n ti n hành ánh giá, kh ng nh nh ng k t qu t ư c ti p t c phát huy; ch ra nh ng y u kém, t n t i, nh ng ch tiêu còn t th p, phân tích nguyên nhân, ra bi n pháp th c hi n. Năm 2009, là năm khó khăn hơn, kinh t th gi i ang có d u hi u suy gi m m nh, x y ra h u h t các nư c trên th gi i; nư c ta ang trong quá trình h i nh p sâu r ng nên cũng ch u nh hư ng không nh . Nhi m v năm 2009 là r t n ng n , òi h i ng b , chính quy n và nhân dân c a T nh ph i ph n u quy t li t hơn n a, vư t qua khó khăn thách th c, tranh th th i cơ, thu n l i khai thác có hi u qu các ti m năng, l i th c a T nh, nh t là v v trí a lý, t ai, tài nguyên, du l ch. T nh c n t p trung làm t t công tác quy ho ch và qu n lý quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, b ng m i bi n pháp ngăn ch n cho ư c suy gi m kinh t , trì tr c a s n xu t kinh doanh, duy trì tăng trư ng h p lý trong ó lưu ý m t s nhi m v tr ng tâm sau ây: - N m ch c tình hình, ch ng, linh ho t trong ch o, i u hành i phó v i nh ng nh hư ng c a kh ng ho ng tài chính gi v ng n nh s n xu t, thúc Ny kinh t - xã h i ti p t c phát tri n n nh b n v ng, toàn di n. Ph i th c hi n t t vi c ki m ch suy gi m kinh t , n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i, phát tri n b n v ng; t p trung tháo g khó khăn, vư ng m c, b o m v n cho phát tri n s n xu t kinh doanh, c bi t là xu t khNu; t o i u ki n thu n l i thu hút và gi i ngân nhanh v n u tư c a m i thành ph n kinh t ; qu n lý th t t t th trư ng, giá c , nh t là i v i nh ng m t hàng thi t y u, lãi su t tín d ng; ch ng u cơ...Tăng cư ng qu n lý môi trư ng có gi i pháp c th và lâu dài b o v t t V nh H Long - Di s n thiên nhiên th gi i. - C h th ng chính tr ph i t p trung m i bi n pháp h tr doanh nghi p Ny m nh s n xu t kinh doanh, c th hoá trong t ng lĩnh v c công nghi p, nông nghi p, d ch v và du l ch. Ny m nh phát tri n s n xu t và chuy n d ch cơ c u các ngành kinh t . Ti p t c tri n khai th c hi n ng b các gi i pháp qu n lý th trư ng, giá c , t o môi trư ng, i u ki n phát tri n s n xu t. T o i u ki n thu n l i cho các t p oàn kinh t l n, các t ch c kinh t trong và ngoài nư c Ny nhanh t c u tư các d án như xi măng, nhi t i n, óng tàu... nh m Ny m nh t c tăng trư ng phát tri n khu v c này, t o vi c làm và tích c c tham gia gi i quy t các v n xã h i trên a bàn. - C n t p trung làm t t công tác xoá ói gi m nghèo, thu h p kho ng cách v thu nh p gi a các vùng mi n, khu v c; b o m an sinh xã h i, quan tâm hơn n a n ngư i nghèo, ngư i có thu nh p th p, ngư i làm công ăn lương; trư c h t, là th c hi n t t nh ng chính sách hi n có, tr giúp thi t th c cho nh ng h gia ình chính sách, h nghèo, h g p khó khăn do thiên tai, d ch b nh; ti p t c Ny m nh ào t o ngh áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; ch ng tri n khai các bi n pháp phòng ch ng thiên tai, bão l t. Ph i h p ch t ch v i T p oàn Than - Khoáng
  3. s n Vi t Nam xây d ng T p oàn tr thành T p oàn m nh trong n n kinh t , s n xu t kinh doanh có hi u qu , óng góp tích c c vào phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Qu ng Ninh. - T ch c th c hi n ph i c th , sâu sát, oàn k t nh t trí trong ch o i u hành, c n ti p t c chú tr ng công tác b o m qu c phòng, an ninh, tr t t an toàn xã h i; Ny m nh c i cách hành chính, phòng ch ng tham nhũng, xây d ng h th ng chính tr v ng m nh. - T nh c n th c hi n t t k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; ti p t c ưu tiên ki m ch suy gi m kinh t ; duy trì tăng trư ng cao hơn năm 2008; kích c u u tư, kích c u tiêu dùng phù h p và hi u qu ; i u hành linh ho t các công trình n u có hi u qu thì cho ng v n th c hi n; b o m v ng ch c hơn kinh t vĩ mô; chuNn b các i u ki n th c hi n th ng l i K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010. III. V M T S NGHN C A T NH : 1 . V c p v n u tư m r ng, nâng c p o n Qu c l 18A Chí Linh - Bãi Cháy: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính b trí ngu n v n trình Th tư ng Chính ph . 2. V c p v n u tư m r ng, nâng c p o n Mông Dương - Móng Cái: ng ý b sung vào danh m c các d án s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph ; giao B K ho ch và u t� ch trì, ph i h p v i B Tài chính, b trí v n th c hi n. Trư ng h p chưa b trí ư c v n, B Tài chính gi i quy t ng v n cho T nh th c hi n trên cơ s theo ti n c a D án. 3. V u tư ư ng cao t c N i Bài - H Long, H Long - Móng Cái, sau năm 2010: ng ý v ch trương, giao B Giao thông v n t i xem xét, x lý. 4. V u tư xây d ng ư ng H Long - Yên Hưng - ư ng cao t c 5B: giao B Giao thông v n t i nghiên c u, báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. V xây d ng sân bay qu c t Vân n: giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành có liên quan xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph , theo nguyên t c khuy n khích doanh nghi p u tư trên cơ s m b o quy n ki m soát c a Nhà nư c v không lưu. 6. V b sung vào quy ho ch và u tư xây d ng các b n s 8, 9 c a C ng Cái Lân; kh i công xây d ng C u B c Luân II vào u năm 2009: ng ý ngh c a T nh. B Giao thông v n t i khNn trương kh i công xây d ng c u B c Luân II vào quý II/2009. 7. V b trí v n cho các công trình kè biên gi i; ư ng ra biên gi i; ư ng vành ai biên gi i: giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Qu c phòng xem xét, gi i quy t.
  4. 8.V u tư xây d ng Khu kinh t Vân n: T nh th c hi n theo Quy t nh s 786/Q -TTg ngày 31 tháng 5 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án "Phát tri n kinh t - xã h i Khu kinh t Vân n", giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính b trí v n th c hi n. 9. V tăng v n cho Chương trình Bi n ông - H i o, phát tri n kinh t , m b o an ninh qu c phòng a bàn bi n, o. u tư phát tri n huy n Cô Tô (trong ó có ch c năng Trung tâm d ch v h u c n ngh cá V nh B c B ); cơ ch , chính sách c bi t ưu ãi ưa dân ra sinh s ng, qu n lý o Tr n và phát tri n kinh t o Vĩnh Th c (Móng Cái): T nh làm vi c c th v i các B , ngành, trư ng h p vư t thNm quy n báo cáo Th tư ng Chính ph . 10. V thành l p xã o Tr n: giao B N i v xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph . 11. V u tư xây d ng C ng V n Gia (Móng Cái): ng ý v ch trương, giao B Giao thông v n t i xem xét, gi i quy t. 12. V xây d ng Thành ph c a khNu Móng Cái: T nh xây d ng án trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 13. V u tư xây d ng C ng H i Hà: ng ý v ch trương, giao B Giao thông v n t i b sung vào Quy ho ch h th ng C ng bi n Vi t Nam, khNn trương u tư xây d ng. 14. V xây d ng Nhà máy nhi t i n H i Hà: giao B Công thương xem xét b sung vào quy ho ch, báo cáo Th tư ng Chính ph . 15. V b sung Khu công nghi p a năng m Nhà M c (Yên Hưng), Khu công nghi p Hoành B vào Quy ho ch phát tri n các Khu công nghi p c a toàn qu c và có chính sách h tr u tư k t c u h t ng hàng năm: giao B K ho ch và u tư xem xét, trình Th tư ng Chính ph . 16. ng ý các quy ho ch ph i ư c xem xét cân i k ho ch u tư s n xu t các ngành công nghi p trên a bàn, T nh ph i h p v i các B , ngành rà soát, b sung các quy ho ch d án phát tri n i n, xi măng...nh m s d ng ti t ki m tài nguyên c a t nư c, có tính n nh ng tác ng v môi trư ng; u tư các ngành công nghi p áp ng yêu c u công ngh tiên ti n, hi n i, không nh hư ng x u n môi trư ng du l ch và dân sinh. 17. V cho phép các nhà u tư trong và ngoài nư c u tư m t s công trình d án l n mà ngân sách chưa th b trí ngay ư c b ng các phương th c linh ho t BOT, tr ti n u tư b ng qu t tri n khai d án khác theo quy ho ch: ng ý v ch trương, T nh ph i h p v i các B , ngành xem xét trình Th tư ng quy t nh. 18. V b sung có m c tiêu cho T nh t i thi u t 30 n 50% s thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn các khu kinh t c a khNu (Móng Cái, Hoành Mô, B c Phong Sinh) u tư cơ s h t ng, các công trình tr ng i m c a khu v c c a khNu và b sung có m c tiêu cho a phương tương ng 30% s thu thu xu t khNu than T nh có i u ki n c i thi n môi trư ng, xây d ng các công trình h t ng, phúc l i xã h i: T nh th c hi n theo Lu t Ngân sách nhà nư c, giao B K ho ch và u tư, B Tài chính
  5. b trí v n và b sung danh m c d án có m c tiêu vào nh ng công trình c th do T nh ngh . 19. V tăng Thu tài nguyên và ti n hành u th u quy n khai thác các m tài nguyên: giao B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng xem xét, x lý. 20. V tôn t o, nâng c p Khu di tích Yên T , di tích B ch ng và Lăng m Vua Tr n: ng ý tôn t o, nâng c p các khu di tích trên, T nh ph i h p v i B Văn hóa, Th thao và Du l ch và các cơ quan ch c năng xây d ng d án trình duy t theo quy nh. 21. V th c hi n thí i m vi c nh t th hoá ch c danh Bí thư và Ch t ch U ban nhân dân c p huy n và b trí thêm m t Phó Ch t ch U ban nhân dân i v i huy n, xã ông dân và a bàn tr ng y u: T nh làm vi c c th v i B N i v xem xét, báo cáo Th tư ng Chính ph . Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , cơ quan và y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các PTTg CP; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công thương, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Xây d ng, N i v , Tài nguyên & MT, Công an, Qu c phòng; - T p oàn: Công nghi p Than - Khoáng s n VN, Công nghi p Tàu th y VN, i n l c VN; - T ng công ty: Hàng h i Vi t Nam, Xi măng VN, Hàng không VN, LILAMA; Ph m Văn Phư ng - T nh u , H N , UBND t nh Qu ng Ninh; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T; Các V : TH, KTTH, TKBT, KTN, NC, KGVX, QHQT; - Lưu: VT, P( 5) Thơ. 50
Đồng bộ tài khoản