Thông báo số 345/TB-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
2
download

Thông báo số 345/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 345/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp kiểm điểm tiến độ và chuẩn bị bổ sung vốn, gia hạn hiệp định tín dụng dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 345/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 345/TB-BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG CU C H P KI M I M TI N VÀ CHU N BN B SUNG V N, GIA H N HI P NNH TÍN D NG D ÁN NÂNG C P C I T O M NG LƯ I Ư NG B . Ngày 31/07/2008 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p ki m i m ti n th c hi n D án Nâng c p m ng lư i ng b (D án WB4), ng th i xem xét các th t c tri n khai b sung v n và gia h n Hi p nh tín d ng d án. Tham d h i ngh còn có Lãnh o và chuyên viên: V K ho ch u tư, V H p tác qu c t , V Khoa h c công ngh , V Tài chính, C c ư ng b Vi t Nam, C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng CTGT, Ban Qu n lý d án 2. Sau khi nghe báo cáo c a các ơn v v tình hình th c hi n d án và các công vi c chuNn b gia h n Hi p nh tín d ng, b sung thêm v n ng th i nghe ý ki n góp ý c a các C c, V , cơ quan tham mưu c a B . Th trư ng ã k t lu n ti n c th m t s công vi c như sau: 1. Ti n th c hi n i v i các tuy n ang tri n khai: M t trong nh ng tiêu chí Ngân hàng Th gi i t ra gia h n Hi p nh tín d ng và xem xét b sung v n cho d án là ti n gi i ngân ph n v n g c ph i t 50% n th i i m 31/12/2008 (th i i m óng Hi p nh cũ). Vì v y, B GTVT yêu c u Ban QLDA 2 ph i c cán b chuyên trách thư ng tr c t i hi n trư ng ôn c, theo dõi và tháo g k p th i các vư ng m c nh m Ny nhanh ti n thi công và gi i ngân. V v n năng l c nhà th u, giao Ban QLDA 2 có báo cáo B GTVT lên l ch h p c th v i t ng nhà th u có năng l c không m b o có bi n pháp thay th , i u ch nh k p th i. V v n i u ch nh giá, giao Ban QLDA 2 ti p t c làm vi c v i Nhà tài tr theo n i dung c a Thông tư 09/2008/TT-BXD. B s có văn b n g i Th tư ng Chính ph v v n i u ch nh giá cho các h p ng xây l p b ng ngu n v n ODA do quan i m c a các nhà tài tr hi n nay không th ng nh t. 2. V v n chu n b th t c gia h n Hi p nh và b sung ngu n v n: 2.1. iv iv n gia h n Hi p nh tín d ng g c: Chính ph ã có văn b n ng ý v ch trương gia h n Hi p nh Tín d ng n năm 2010. B GTVT ã có văn b n g i Ngân hàng Nhà nư c àm phán v i Ngân hàng
  2. Th gi i v vi c i u ch nh gia h n Hi p nh và ch p thu n thanh toán gi i ngân cho pháp nhân m i là Ban QLDA2. Ban QLDA2 rà soát l i Hi p nh, trình B các n i dung c n i u ch nh trong Hi p nh phù h p v i t ch c m i và Ny nhanh ti n tri n khai và gi i ngân d án (do hi n nay Ban QLCDA18 và Ban QLDA ư ng b II ã sáp nh p thành Ban QLDA2 thu c C c ư ng b Vi t Nam). 2.2. i v i công tác chu n b Hi p nh tín d ng b sung v n: Theo quy nh c a Ngân hàng Th gi i, Hi p nh tín d ng b sung ch ư c th c hi n trong 3 năm k t ngày Hi p nh tín d ng g c h t hi u l c, t c là Hi p nh tín d ng b sung có hi u l c t i a n 31/12/2011. Do ó, công vi c chuNn b t nay n khi Hi p nh b sung ư c ký k t là h t s c c p bách. Trư c m t, B GTVT yêu c u: - Giao Ban QLDA 2 khNn trương rà soát l i danh m c các tuy n ư ng và c u d ki n u tư trình C c ư ng b Vi t Nam, B GTVT trư c 8/8/2008 xem xét, quy t nh. Trong ó, c n xem xét tính kh thi v ti n th c hi n c a các tuy n ư ng m b o th i gian k t thúc th c hi n d án úng th i h n óng Hi p nh b sung. V danh m c các tuy n u tư: Danh m c các tuy n ư ng d ki n u tư trong hi p nh tín d ng b sung là các tuy n ư ng ã có trong d án g c xong không kinh phí u tư và m t s c u trên tuy n có kh năng hoàn thành ng b v i tuy n ư ng nh m tăng hi u qu u tư. - Trên cơ s tính toán c a Ban QLDA2, V KH T có văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph cho phép b sung Hi p nh và xin ch trương ng ý giao nhi m v cho B GTVT và các b , ngành liên quan chuNn b các th t c àm phán Hi p nh tín d ng b sung. - B GTVT yêu c u Ban QLDA 2 làm vi c v i Tư v n c a H p ph n B o trì và H p ph n Nâng c p khNn trương ti n hành nghiên c u kh thi, thi t k k thu t, k ho ch hành ng GPMB tái nh cư (RAP) và các tài li u có liên quan khác ph c v quá trình thNm nh c a Ngân hàng Th gi i d ki n b t u trong tháng 10/2008. - i v i các c u trên 25m trong h p ph n Nâng c p, Chính ph ã có văn b n yêu c u b sung vào D án WB4. Ngân hàng Th gi i ã có thư ch p thu n b sung d ch v tư v n giám sát và thi t k c u trên 25m trong H p ng tư v n v i hãng SMEC. B GTVT giao Ban QLDA2 khNn trương thương th o v i Tư v n SMEC b sung vào h p ng tư v n trình B GTVT xem xét quy t nh. - V vi c qu n lý d án sau khi sáp nh p i tên thành Ban QLDA 2 và chuy n Ch u tư D án WB4 v C c ư ng b Vi t Nam. B GTVT yêu c u các bên có liên quan m b o th t c th c hi n d án và gi i ngân không b ch m tr do vi c thay i trên. Giao C c ư ng b Vi t Nam ti p t c xem xét y quy n cho Ban QLDA 2 nh ng nhi m v c a Ch u tư mà trư c ây B GTVT ã y quy n cho Ban QLCDA18 trong D án WB4. - i v i Hi p nh tín d ng b sung, B GTVT cơ b n nh t trí quan i m c n qu n lý t p trung t i Ban QLDA2 không phân quy n cho các phân ban t p trung m t u
  3. m i, Ny nhanh ti n th c hi n d án m b o yêu c u k t thúc d án b sung c a nhà tài tr . B GTVT yêu c u C c ư ng b xem xét, xu t c th . Trên ây là m t s k t lu n c a h i ngh , th a l nh Lãnh o B , Văn phòng xin thông báo các ơn v tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - T.Tr Nguy n H ng Trư ng ( báo cáo); - Các thành viên d h p; - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản