Thông báo số 357/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
39
lượt xem
5
download

Thông báo số 357/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 357/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban bộ tháng 07/2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 357/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 357/TB-BGTVT Hà N i, ngày 11 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG H NGHĨA DŨNG T I CU C H P GIAO BAN B THÁNG 07/2008 Ngày 07/8/2008, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì h p giao ban B thư ng kỳ tháng 07/2008. Khách m i d h p có i di n y ban Ki m tra Trung ương ng, Văn phòng Chính ph , B N i v . D h p có các Th trư ng Ngô Th nh c, Nguy n H ng Trư ng, Lê M nh Hùng; Văn phòng Ban cán s ng B , ng y cơ quan B , Công oàn GTVT VN, Công oàn cơ quan B , oàn TNCS HCM cơ quan B ; các ng chí lãnh o Văn phòng B , Thanh tra B , các V , C c, Ban phòng ch ng l t bão - tìm ki m c u n n B , Trung tâm Công ngh thông tin, Vi n Chi n lư c phát tri n GTVT, Văn phòng y ban ATGTQG, Báo GTVT, Báo B n ư ng và T p chí GTVT. Sau khi nghe Văn phòng B trình bày báo cáo tình hình th c hi n nhi m v tháng 7, tr ng tâm công tác tháng 08/2008; ý ki n phát bi u c a các Th trư ng, lãnh o các cơ quan, ơn v …, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: B trư ng phê duy t n i dung công tác tháng 08/2008 c a các C c, V , Thanh tra B ã ư c Văn phòng B c p nh t trong báo cáo giao ban, ý ki n ch o c a các Th trư ng i v i các cơ quan, ơn v và nh n m nh thêm các v n tr ng tâm sau ây: 1. Công tác v n t i và an toàn giao thông: - M c dù giá nhiên li u và giá cư c v n t i tăng cao nhưng nhu c u v n t i (hành khách i v i lĩnh v c v n t i ư ng b và hàng không, hàng hóa i v i lĩnh v c v n t i hàng h i) ti p t c tăng t bi n; các C c qu n lý chuyên ngành ã ch o k p th i, m b o nhu c u i l i, v n t i c a xã h i. - V V n t i ph i h p v i các C c qu n lý chuyên ngành t p trung qu n lý giá cư c v n t i, không ư c x y ra bi n ng l n; ngh B Tài chính ch p thu n phương án ph thu xăng d u hàng không tuy n bay n i a c a Vietnamairlines; ôn c vi c xây d ng án phát tri n v n t i hành khách công c ng b ng ư ng b . - C c Hàng h i VN t p trung ki m tra công tác qu n lý, khai thác t i các c ng bi n; ki m tra, ki m soát các lo i phí, không phát sinh các lo i phí b t h p lý làm tăng giá cư c v n t i; ch n ch nh công tác hoa tiêu. C c khNn trương hoàn t t th t c, tri n khai n o vét lu ng nh An.
  2. - C c Hàng không VN tăng cư ng ki m tra, ch n ch nh công tác an ninh, an toàn hàng không, kiên quy t x lý các trư ng h p vi ph m. - Hi n ang là th i kỳ cao i m c a mùa mưa bão, các C c ch o sát sao công tác phòng ch ng l t bão, ki m tra các phương án kh c ph c h u qu , c u h c u n n, m b o giao thông khi l t bão x y ra. - V v n t i ch trì tri n khai th c hi n Ngh quy t s 16/2008/NQ-CP ngày 31/07/2008 c a Chính ph v t ng bư c kh c ph c ùn t c giao thông t i TP Hà N i và TP H Chí Minh. - Ti p t c tri n khai th c hi n Quy t nh s 1856/Q -TTg, V V n t i ch trì, ch o C c ư ng b VN và C c ư ng s t VN ph i h p trong vi c t ch c các ho t ng tuyên truy n nh m nâng cao hi u qu và ti t ki m kinh phí. - V V n t i ph i h p v i Văn phòng y ban ATGTQG chuNn b tri n khai tháng an toàn giao thông trong tháng 9/2008. 2. Công tác qu n lý u tư xây d ng cơ b n: - Trong các tháng qua, toàn ngành ã có nhi u c g ng, n l c trong vi c Ny nhanh ti n thi công, gi i ngân các d án; công tác qu n lý nhà nư c c a các C c chuyên ngành có nhi u c g ng, tuy nhiên c n tích c c, ch ng hơn n a trong gi i quy t các công vi c ã ư c phân c p, y quy n. - tri n khai có hi u l c, hi u qu các văn b n, quy nh m i v i u ch nh bi n ng giá, trư t giá trong u tư xây d ng, các C c, ch u tư tri n khai gi i quy t m t s trư ng h p m u, trên cơ s ó áp d ng th c hi n i trà. - C c ư ng sông VN ch o s m kh i ng hai d án WB5 và WB6; Ny nhanh ti n l p d án nâng c p tuy n kênh Ch G o, trình B phê duy t trong Quý III/2008. - C c Hàng không VN ch o quy t li t, b o m ti n hoàn thành các d án c ng hàng không như ã cam k t (C n Thơ, Liên Khương, Cam Ranh ….), có bi n pháp x lý Ny nhanh ti n thi công d án c ng hàng không à N ng. - V K ho ch u tư rà soát l i th t c, thNm nh trình lãnh o B phê duy t d án xây d ng ư ng s t ô th Hà N i – Hà ông, C c ư ng s t hoàn t t th t c kh i công Depot trong năm 2008. - Lãnh o B , các C c ti p t c chương trình ki m tra hi n trư ng thi công các d án, làm vi c c th v i t ng nhà th u gi i quy t, tháo g các vư ng m c. - C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng CTGT, V K ho ch u tư, V Tài chính, Văn phòng B ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c 3 H i ngh giao ban xây d ng cơ b n t i 3 vùng gi i pháp c th các vư ng m c.
  3. - C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng CTGT chuNn b báo cáo chuyên v tư v n thi t k GTVT, ph i h p v i T ng công ty Tư v n thi t k GTVT chuNn b chương trình t ch c h i ngh tư v n toàn ngành v xây d ng công trình. 3. Các v n khác: - C c Hàng h i VN xây d ng án t ng th v m b o lu ng hàng h i, xu t các phương án v k thu t và kinh phí, trình B xem xét. - C c ư ng b VN, C c ư ng sông VN chuNn b báo cáo chuyên v hi n tr ng công tác qu n lý, duy tu b o trì; xu t gi i pháp huy ng ngu n v n b o trì cơ s h t ng ư ng b , ư ng sông. - C c ư ng b VN xây d ng án t ng th v qu n lý t i tr ng xe, t các gi i pháp ki m tra, ki m soát t i tr ng xe trên ư ng n vi c quy nh qu n lý t i tr ng ngay t doanh nghi p v n t i, c ng, kho bãi. - C c Hàng không VN nghiên c u, xu t quy nh v tiêu chuNn công b c ng hàng không qu c t . - V Khoa h c công ngh chuNn b , báo cáo B trư ng d th o quy nh t m th i v qu n lý, khai thác ư ng cao t c. - V v n qu n lý i v i xe p i n, xe máy i n: V V n t i ph i h p v i V Pháp ch , Văn phòng y ban ATGTQG nghiên c u phương án, báo cáo Chính ph quy nh b t bu c i mũ b o hi m i v i ngư i s d ng; C c ăng ki m VN nghiên c u, xu t quy nh tiêu chuNn qu n lý i v i s n xu t và nh p khNu phương ti n này. - Thanh tra B chuNn b , báo cáo B trư ng v t ch c và ho t ng c a thanh tra chuyên ngành. - V T ch c cán b khNn trương hoàn thành d th o quy t nh thành l p Ban ch o Nhà nư c các d án tr ng i m ngành GTVT trình Th tư ng Chính ph ký ban hành và tri n khai s m. - V T ch c cán b ch trì ti p t c hoàn thi n d th o quy nh ch c năng nhi m v m i c a các cơ quan, ơn v , trình B trư ng ký ban hành. - Các cơ quan, ơn v báo cáo ăng ký k ho ch 2009 úng th i h n quy nh. - Các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v khNn trương gi i quy t và tr l i các ý ki n, ki n ngh c a c tri và ch t v n c a i bi u Qu c h i. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo các ng chí Th trư ng ch o và các ơn v liên quan th c hi n. TL. B TRƯ NG
  4. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - Các cơ quan, ơn v d h p; - Các Ban QLDA thu c B ; - Công ty TPT ư ng cao t c VN; - Lưu: VT, TH (6b). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản