Thông báo số 358/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
24
lượt xem
3
download

Thông báo số 358/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 358/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 358/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 358/TB-BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT, CH TNCH UBATGT QU C GIA H NGHĨA DŨNG T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH QU NG NINH Ngày 6 tháng 8 năm 2008, B trư ng B GTVT - Ch t ch y ban An toàn giao thông Qu c gia H Nghĩa Dũng ã làm vi c v i lãnh o t nh Qu ng Ninh v công tác v n t i, an toàn giao thông và các d án h t ng GTVT trên a bàn t nh. Tham d cu c h p v phía t nh Qu ng Ninh có ng chí Nguy n Duy Hưng - Bí Thư t nh y, Ch t ch H i ng Nhân dân; ng chí Vũ Ng c am - Ch t ch UBND t nh; các ng chí lãnh o UBND t nh, S GTVT, TN &MT, TC, Tp H Long… V phía B GTVT có lãnh o V KH T, V n t i; các C c: ư ng b VN, Hàng h i VN, C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình giao thông, Ban Qu n lý d án 2 (Ban QLCDA 18 trư c ây). Sau khi nghe báo cáo tóm t t v ho t ng GTVT trên a bàn t nh, ý ki n c a các ng chí Lãnh o t nh và các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã th ng nh t v i các ng chí Lãnh o t nh Qu ng Ninh k t lu n như sau: 1. V các v n chung T nh Qu ng Ninh có ti m năng r t l n v phát tri n kinh t so v i nhi u t nh thành trên c nư c. Tăng trư ng kinh t c a t nh trong nh ng năm qua có ph n óng góp không nh c a h th ng k t c u h t ng GTVT. Tuy v y, h th ng k t c u h t ng GTVT trên a bàn t nh hi n v n còn b t c p, n u không k p th i x lý, s h n ch s phát tri n kinh t - xã h i c a t nh. B GTVT th ng nh t v nguyên t c các xu t c a T nh và s ph i h p ch t ch v i T nh gi i quy t nh ng khó khăn trong quá trình phát tri n k t c u h t ng GTVT theo l trình trong b i c nh còn nhi u h n ch v ngu n l c. 2. V các d án k t c u h t ng giao thông c th : 2.1. Qu c l 18: - B GTVT th ng nh t v nguyên t c ch trương m r ng l ư ng b trí tách làn xe máy i riêng. Giao C c ư ng b VN nghiên c u và báo cáo B v v n này. - QL18 o n ông Tri u - C a Ông: Giao C c ư ng b Vi t Nam nghiên c u, báo cáo B v gi i pháp s a ch a, i tu và ngu n v n th c hi n.
  2. - QL18 o n C a Ông - Mông Dương: ngh T nh ch o các ơn v liên quan t p trung hoàn thành công tác GPMB, bàn giao cho Ch u tư kh i công d án trong tháng 9/2008, làm cơ s cho vi c ti p t c ngh Nhà tài tr tri n khai d án c i t o, nâng c p QL18C b ng ngu n v n WB4. - QL18 o n Mông Dương - Móng Cái: Giao S GTVT Qu ng Ninh ti p t c tri n khai th c hi n. ngh t nh ph i h p v i B ki n ngh Chính ph và Qu c h i ưa d án vào danh m c d án ư c b trí v n th c hi n năm 2009. 2.2. Qu c l 18C: Giao C c ư ng b VN và Ban QLDA 2 Ny nhanh quá trình chuNn b u tư, tr c ti p trao i v i nhà tài tr và báo cáo B v vi c b trí v n cho d án (chương trình năm th 3). 2.3. C u vư t Loong Toòng: Yêu c u C c ư ng b VN khNn trương ch o công tác chuNn b u tư, hoàn thành trư c tháng 10/2008 làm cơ s ưa vào danh m c d án b trí v n năm 2009. 2.4. D án ư ng cao t c N i Bài - H Long và H Long - Móng Cái: Hi n nay, chưa có nhà u tư nào quan tâm n d án. Giao V KH T xu t b trí v n cho vi c l p d án u tư, làm cơ s ph i h p tìm ki m nhà u tư ho c nhà tài tr . 2.5. D án xây d ng c u B c Luân II gi a Móng Cái và ông Hưng: D án do T nh u tư, có liên quan n các v n như biên gi i, xói l b … nên ngh các cơ quan c a T nh lưu ý ph i h p ch t ch v i các cơ quan c a B GTVT và các B ngành liên quan trong quá trình chuNn b d án. 2.6. Hoàn thi n d án c u Bãi Cháy: - V cơ b n, d án xây d ng c u Bãi Cháy ã hoàn thành. T i m t s v trí trên tuy n chính có nguy cơ x y ra s t trư t, các ơn v thi công ã hoàn thành h ng m c tư ng ch n, kè p mái ta luy dương ngăn không t á trôi ra ư ng (n u có hi n tư ng s t trư t). Do i u ki n a ch t, thu văn t i khu v c r t ph c t p, nên các v trí có nguy cơ x y ra s t trư t này ang trong giai o n quan tr c, theo dõi có phương án x lý phù h p. - Trư c m t, yêu c u Ban QLDA 2 b trí ngay bi n c nh báo v trí có nguy cơ s t trư t. - ngh T nh thông báo công khai vi c ang ch n nh x lý tri t . - B GTVT th ng nh t ch trương l p Ti u d án chuNn b u tư các i m có nguy cơ s t trư t và c nh quan môi trư ng. Giao C c ư ng b VN ti n hành l p ti u d án, hoàn thành trong tháng 10/2008 ưa vào danh m c ghi v n năm 2009. - Yêu c u Ban QLDA 2 khNn trương hoàn thi n các th t c, s m bàn giao trang thi t b ph c v công tác qu n lý, khai thác c u cho ơn v qu n lý khai thác. 2.7. Các d án ư ng s t:
  3. - Vi c s m hoàn thành các d án ư ng s t trên a bàn T nh s góp ph n gi m t i cho h th ng ư ng b , thúc Ny vi c khai thác có hi u qu c ng Cái Lân. Ph n u n 2010 có th khai thác tuy n ư ng s t Yên Viên - Ph L i - H Long - Cái Lân. Do ngu n v n b trí cho các d án này ã ư c thu x p, ngh T nh tích c c ch o, gi i quy t d t i m s m bàn giao y m t b ng cho Ch u tư. Yêu c u C c ư ng s t VN thư ng xuyên ph i h p v i cơ quan c a T nh trong công tác GPMB và l p k ho ch chi ti t tri n khai thi công. - Giao V KH T b trí k ho ch C c ư ng s t VN ti n hành nghiên c u, l p quy ho ch tuy n ư ng s t k t n i L ng Sơn - Mũi Chùa (Qu ng Ninh) theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i quy t nh s 1151/Q -TTg ngày 30/8/2007. 2.8. V các d án c ng bi n: Giao C c Hàng h i Vi t Nam nghiên c u, xu t v vi c nâng cao hi u qu khai thác c ng Cái Lân. C c Hàng h i VN ch o và ôn c các T ng công ty liên quan x lý các xu t c a T nh liên quan n vi c u tư, phát tri n các b n c ng Cái Lân. C c Hàng h i VN báo cáo B và t nh v xu t c a T nh liên quan n vi c ưa các c ng V n Gia, V n Hoa, b n chuy n t i Hòn Nét, c ng bi n khu v c H i Hà, m Nhà M c vào danh m c c ng bi n Vi t Nam. 2.9. V h th ng ư ng biên gi i: B GTVT s ph i h p v i B Qu c phòng và T nh trong vi c tri n khai th c hi n quy ho ch ã ư c Chính ph phê duy t. 2.10. V các khu kinh t : Giao V KH T nghiên c u, ti p thu các xu t c a T nh liên quan vi c phát tri n k t c u h t ng GTVT liên quan n vi c phát tri n các khu kinh t , khu công nghi p c a T nh. 2.11. Quy ho ch chi ti t c ng hàng không t i Vân n: Giao V KH T cân i, b trí v n năm 2009 C c Hàng không Vi t Nam l p quy ho ch chi ti t c ng hàng không Qu ng Ninh t i huy n Vân n, làm cơ s cho vi c xem xét u tư sau năm 2010. 3. V công tác v n t i và m b o tr t t an toàn giao thông Yêu c u S GTVT t nh Qu ng Ninh s m tham mưu, báo cáo T nh v quy ho ch phát tri n v n t i công c ng, v vi c th c hi n ch o c a Chính ph t i Ngh quy t 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007, Ngh quy t s 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 và th c hi n giai o n 2 quy t nh 1856/Q -TTg ngày 27/12/2007 v k ho ch l p l i tr t t hành lang an toàn ư ng b , ư ng s t; c bi t chú tr ng công tác tuyên truy n, giáo d c ngư i tham gia giao thông ch p hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông, i mũ b o hi m; trư c m t, kiên quy t cư ng ch th c hi n quy nh i mũ b o hi m khi tham gia giao thông b ng mô tô, xe máy; tăng cư ng qu n lý phương ti n cơ gi i ư ng b và phương ti n th y n i a. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT và t nh Qu ng Ninh tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - T nh y, H ND, UBND, S GTVT t nh Qu ng Ninh;
  4. - BTr H Nghĩa Dũng ( b/c); - TTr Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - C c Hàng không VN; - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản