intTypePromotion=1

Thông báo số 3814/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
1
download

Thông báo số 3814/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

V/v Đính chính Quyết định số 1152/QĐ-BNNKHCN ngày 21/5/2012. Ngày 21 tháng 5 năm 2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1152/QĐ-BNN-KHCN về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Phát triển gà giống gốc VIGOVA giai đoạn 2011-2015” do Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, Viện Chăn nuôi làm Chủ dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 3814/TB-BNN-VP

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2012 Số: 3814/TB-BNN-VP V/v Đính chính Quyết định số 1152/QĐ-BNN- KHCN ngày 21/5/2012. Kính gửi: Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi (Viện Chăn nuôi) Ngày 21 tháng 5 năm 2012 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1152/QĐ-BNN-KHCN về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Phát triển gà giống gốc VIGOVA giai đoạn 2011-2015” do Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, Viện Chăn nuôi làm Chủ dự án. Do sai sót trong quá trình đánh máy soạn thảo Quyết định trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đính kèm Điểm 2.1 Khoản 2 của Điều 1 của Quyết định trên như sau: Đã in trong Quyết định: “2.1. Thực hiện thu gom và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B; QCVN 40: 2011/BTNMT, cột trước khi thải ra ngoài môi trường” Sửa lại là: “2.1. Thực hiện thu gom và đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột B; QCVN 40: 2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra ngoài môi trường” Văn bản này là bộ phận không tách rời của Quyết định số 1152/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/5/2012. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, Viện Chăn nuôi; các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ VĂN PHÒNG Nơi nhận: - N hư trên; - Bộ trư ởng (để b/c); - TT. Bùi Bá B ổng (để b/c); - Bộ Tài nguyên và Môi trư ờng;
  2. - UBND tỉnh Đồng Nai; - Viện Chăn nuôi; - Lưu: VT, KHCN. Trần Quốc Tuấn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2