Thông báo số 393/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
4
download

Thông báo số 393/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 393/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức về việc điều chỉnh giá và điều kiện hợp đồng thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (giai đoạn I) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 393/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 393/TB-BGTVT Hà N i, ngày 11 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C NGÔ THNNH C V VI C I U CH NH GIÁ VÀ I U KI N H P NG THU C D ÁN XÂY D NG Ư NG CAO T C C U GI - NINH BÌNH (GIAI O N I) Ngày 4 tháng 9 năm 2008, Th trư ng thư ng tr c Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p v vi c i u ch nh giá và i u ki n h p ng d án xây d ng ư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình (giai o n 1). Tham d cu c h p có i di n các V K ho ch u tư, V Tài chính, V Khoa h c công ngh , C c Qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình giao thông, Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam (VEC), T ng công ty Tư v n thi t k GTVT (TEDI) và các Nhà th u tham gia d án xây d ng ư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình (giai o n I). Sau khi nghe Ch u tư (VEC) báo cáo v tình hình th c hi n D án, n i dung i u ch nh giá và i u ki n h p ng i v i các gói th u xây l p ang tri n khai th c hi n thu c D án; ý ki n c a i di n C c QLXD&CL CTGT, các V K ho ch u tư, tài chính, Khoa h c công ngh và T ng công ty tư v n thi t k GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. V ti n thi công: ánh giá chung t t c các gói th u thi công xây d ng D án cho n nay u ch m so v i ti n yêu c u, ch y u do các nguyên nhân khách quan như: - Công tác gi i phóng m t b ng (GPMB) ch m và chưa ng b gây khó khăn cho vi c t ch c thi công c a các nhà th u, n nay v n còn m t s o n H i ng GPMB a phương chưa bàn giao ư c m t b ng cho D án: Hà N i (Hà Tây cũ) 177 m; Hà Nam 2.021 m; Nam nh 2.846 m. - M t khác, trong th i gian t năm 2007 n nay, tình hình giá c th trư ng có nhi u bi n ng, c bi t là giá v t tư v t li u xây d ng có nh ng bi n ng l n d n n các Nhà th u không i u ki n ng v n u tư mua v t tư v t li u ph c v thi công công trình. ti p t c thi công, các Nhà th u ph i ch i ư c i u ch nh giá, trong khi ch u tư lúng túng, e ng i khi th c hi n các văn b n hư ng d n v i u ch nh giá ư c ban hành trong th i gian v a qua. - Ny nhanh ti n thi công: Giao VEC làm vi c v i các a phương gi i quy t d t i m nh ng v trí còn vư ng m c m t b ng. Trư ng h p c n thi t, báo cáo B làm vi c UBND các t nh gi i quy t. VEC chuNn b h sơ và ăng ký l ch lãnh o B làm vi c v i các a phương trư c ngày 25/9/2008.
  2. ng th i gi i quy t khó khăn cho các nhà th u, Ny nhanh ti n D án cho phép VEC t m ng b sung h p ng trên nguyên t c không vư t quá 20% giá tr h p ng ã ký k t, sau khi có d toán t m duy t s th c hi n t m ng, t m thanh toán theo quy nh. 2. V i u ch nh i u ki n i u ch nh giá theo Thông tư s 09/2008/TT-BXD và văn b n s 1551/BXD-KTXD c a B Xây d ng: H u h t các gói th u c a d án ã t ch c u th u t cu i năm 2005 – 2007 khi B K ho ch và u tư và B Xây d ng chưa ban hành m u h sơ m i th u xây l p, quy nh v h p ng xây d ng (trong ó có công ch c i u ch nh giá) cho nên h sơ m i th u c a các gói th u ư c l p và duy t trên cơ s các văn b n pháp lu t hi n hành t i th i i m và v n d ng tham kh o h sơ m i th u c a m t s d án l n ã th c hi n, ã quy nh m t s i u ki n h p ng liên quan n i u ch nh giá h p ng. Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình (N 99/CP) và các Thông tư hư ng d n th c hi n Ngh nh 99/CP ã ư c ban hành, tuy nhiên vi c i u ch nh giá v n chưa ư c hư ng d n x lý trong trư ng h p bi n ng giá. Trư c tình hình bi n ng giá nh hư ng n d án u tư và các doanh nghi p xây d ng trong c nư c, Chính ph ã có Ngh quy t 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 v m t s gi i pháp x lý nh ng vư ng m c trong ho t ng u tư xây d ng và c i cách m t s th t c hành chính i v i doanh nghi p; văn b n s 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 và văn b n s 546/TTg-KTN ngày 14/4/2008 v i u ch nh giá nguyên li u, nhiên li u, v t li u xây d ng và h p ng xây d ng. B Xây d ng ã ban hành Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u, v t li u xây d ng; văn b n s 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 hư ng d n thêm m t s n i dung c a Thông tư 09/2008/TT-BXD. B GTVT ban hành các văn b n s 4199/BGTVT-CG ngày 02/6/2008, s 5927/BGTVT-QLXD ngày 11/8/2008 v vi c th c hi n Thông tư 09/BXD và các văn b n hư ng d n b sung. n nay các văn b n hư ng d n, quy nh v i u ch nh giá ã cơ b n y tri n khai th c hi n. Tuy nhiên các n i dung quy nh bù tr chi phí tr c ti p ch nên áp d ng x lý tình hu ng bi n ng giá hi n nay, v lâu dài c n nghiên c u áp d ng theo công th c i u ch nh giá khoa h c và phù h p v i th c ti n. Trên cơ s phân tích tình hình th c t và ý ki n c a các cơ quan tham mưu. V i vai trò c p quy t nh u tư i v i d án này, B ch p thu n và cho phép th c hi n: a) Cho phép i u ch nh i u ki n h p ng các gói th u thu c D án xây d ng ư ng cao t c C u Gi - Ninh Bình trên nguyên t c: - B quy nh th i gian tính trư t giá t tháng th 13 k t th i i m b t u th c hi n h p ng, cho phép th c hi n theo quy nh hi n hành. - V ph m vi gi i h n i u ch nh giá: b i u ki n ch i u ch nh giá cho các h ng m c chính có giá tr ≥ 2% giá tr h p ng cho t ng h ng m c.
  3. - Cho phép áp d ng Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và các văn b n hư ng d n (c a B Xây d ng và B Giao thông v n t i) v th c hi n Thông tư 09/2008/BXD cho vi c i u ch nh giá c a các kh i lư ng th c hi n t năm 2007. - i u ch nh trư t giá v nhân công, ơn giá máy thi công theo quy nh c a các văn b n pháp lu t ã ban hành. b) Yêu c u Ch u tư, các Nhà th u thành l p T công tác trong th i gian s m nh t t p trung l p, trình, duy t i u ch nh giá và i u ch nh i u ki n h p ng (xác nh kh i lư ng, ơn giá i u ch nh phù h p v i quy nh). T ng giám c VEC khNn trương t m duy t các h sơ i u ch nh làm cơ s t m ng và t m thanh toán cho các Nhà th u theo quy nh. VEC làm vi c tr c ti p v i t ng nhà th u yêu c u cam k t ti n th c hi n theo th i gian h p ng ư c gia h n, trư ng h p nhà th u vi ph m ti n ã gia h n s không ư c i u ch nh giá. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B xin thông báo nh ng n i dung k t lu n c a Th trư ng Thư ng tr c các V , C c và các ơn v liên quan tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - Th trư ng Ngô Th nh c( báo cáo); - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, QLXD (3). Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản