Thông báo số 400/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp tình hình triển khai dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Thông báo số 400/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp tình hình triển khai dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 400/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp tình hình triển khai dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 400/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp tình hình triển khai dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 400/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG CU C H P TÌNH HÌNH TRI N KHAI D ÁN XÂY D NG Ư NG Ô TÔ CAO T C HÀ N I - H I PHÒNG Ngày 11/08/2008, t i văn phòng B GTVT, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p v tình hình tri n khai D án u tư xây d ng ư ng ô tô cao t c Hà N i - H i Phòng. Tham d cu c h p v phía B GTVT có Th trư ng Ngô Th nh c, Th trư ng Tr n Doãn Th , cùng lãnh o và chuyên viên: V K ho ch u tư, V Khoa h c Công ngh , V Tài chính K toán, C c QLXD và CL CTGT, C c ư ng b Vi t Nam. i di n Nhà u tư có ông Nguy n Quang Dũng - T ng giám c Ngân hàng phát tri n Vi t Nam (VDB) cùng lãnh o và chuyên viên T ng Công ty phát tri n h t ng và u tư tài chính Vi t Nam (VIDIFI) - Doanh nghi p d án. Sau khi nghe C c ư ng b Vi t Nam, Nhà u tư VDB và Doanh nghi p d án - VIDIFI báo cáo các v n liên quan t i H p ng BOT và ý ki n phát bi u c a các i bi u tham d cu c h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 1. Th i gian qua, i di n cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, Nhà u tư và Doanh nghi p d án ã có nhi u c g ng, h p tác tri n khai ư c kh i lư ng l n công vi c. Nhưng do d án có quy mô l n, ph c t p, l n u tiên tri n khai th c hi n nên kinh nghi m àm phán h p ng c a các bên còn có h n ch nh t nh. Ngoài ra, các văn b n pháp quy hư ng d n v n chưa y gi i quy t toàn b các v n n y sinh trong quá trình tri n khai d án. B GTVT ã có báo cáo Th tư ng Chính ph m t s v n còn t n t i và liên quan t i cơ ch th c hi n d án. m b o ti n d án, trên cơ s nh ng văn b n hư ng d n ã có, các bên c n v n d ng hài hòa gi i quy t các v n c a d án. 2. Giao C c BVN ch trì, ph i h p v i s tham gia c a các thành viên Nhóm công tác liên ngành, các ơn v tham mưu c a B GTVT ti p t c àm phán v i Nhà u tư, VIDIFI v các n i dung còn chưa th ng nh t. Nhà u tư, VIDIFI c n b sung các thành viên có thNm quy n, có th quy t nh cùng tham gia àm phán, thương th o h p ng. N u trong quá trình thương th o có v n vư ng m c c n báo cáo B GTVT có ý ki n k p th i x lý. Ti n th c hi n àm phán h p ng b t u t ngày 15/9/2008 có th ký h p ng trong tháng 9/2008. 3. Ch th ký h p ng: B GTVT y quy n C c BVN là cơ quan nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng BOT v i Nhà u tư theo quy nh c a pháp lu t. Nhà u tư là Ngân hàng phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam ch trì và các doanh nghi p khác (n u có).
  2. 4. Cho phép s d ng giá tr t m tính c a t ng m c u tư là 24.566 t ng, sau này s ư c i u ch nh vào th i i m thích h p; th i h n H p ng BOT t m xác nh là 35 năm. Nhà u tư cung c p k p b n lãi su t, ti n d ki n th c hi n có cơ s xác nh phương án tài chính. 5. Các v n khác th ng nh t theo ngh c a Nhà u tư, C c BVN c th : - Giám sát d án: B GTVT th c hi n trách nhi m qu n lý NN v i d án. - Các v n v k thu t (c u vư t và nút giao, b r ng m t c t ngang): giao V KHCN và C c QLXD & CL CTGT rà soát và có ý ki n. - S d ng ư ng giao thông a phương: giao C c QLXD & CL CTGT và C c BVN x lý theo phương án Nhà u tư ký cam k t v i a phương, sau khi xây d ng xong d án s hoàn tr nguyên tr ng. - Tr m thu phí: V Tài chính có văn b n chuy n giao cho Nhà u tư và C c BVN xây d ng phương án chuy n giao. Th a l nh Lãnh o B GTVT, Văn phòng B GTVT xin thông báo t i các thành ph n tham d h p cùng ph i h p th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Các ơn v d h p; - B trư ng ( b/c); - TT Ngô Th nh c( b/c); - Lưu VP, KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản