Thông báo số 421/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp bàn về phương án vận chuyển quặng apatit từ Lào Cai đến nhà máy Dap Đình Vũ – Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Thông báo số 421/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp bàn về phương án vận chuyển quặng apatit từ Lào Cai đến nhà máy Dap Đình Vũ – Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 421/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp bàn về phương án vận chuyển quặng apatit từ Lào Cai đến nhà máy Dap Đình Vũ – Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 421/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp bàn về phương án vận chuyển quặng apatit từ Lào Cai đến nhà máy Dap Đình Vũ – Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 421/TB-BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT H NGHĨA DŨNG T I CU C H P BÀN V PHƯƠNG ÁN V N CHUY N QU NG APATIT T LÀO CAI N NHÀ MÁY DAP ÌNH VŨ – H I PHÒNG Ngày 19/9/2008 t i Văn phòng B GTVT, B trư ng B GTVT H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p bàn v phương án v n chuy n qu ng Apatit t Lào Cai n nhà máy DAP ình Vũ – H i Phòng. Tham d cu c h p có các ng chí Th trư ng: Tr n Doãn Th , Lê M nh Hùng; i di n lãnh o các V : K ho ch u tư, V n t i, Văn phòng B , C c Hàng h i Vi t Nam, C c ư ng s t Vi t Nam, C c ư ng th y n i a, T ng Công ty ư ng s t Vi t Nam, Công ty C ph n Tư v n xây d ng công trình hàng h i. Sau khi nghe Công ty C ph n Tư v n xây d ng công trình hàng h i báo cáo các phương án v n chuy n qu ng Apatit t Lào Cai n nhà máy DAP ình Vũ – H i Phòng và ý ki n c a các thành viên d h p, B trư ng H Nghĩa Dũng ã k t lu n như sau: 1. i v i d án u tư ư ng s t t H i Phòng n nhà máy DAP ình Vũ, B GTVT ã có quy t nh u tư d án. M c tiêu c a d án u tư nh m ph c v nhu c u v n chuy n qu ng Apatit cho nhà máy DAP ình Vũ và các nguyên li u, hàng hóa khu kinh t ình Vũ. Tuy nhiên, khi th c hi n quy t nh ã có nh ng v n m i xu t hi n v quy ho ch như: d án ư ng qu c l 5 cao t c vào c ng ình Vũ, quy ho ch c ng c a ngõ qu c t L ch Huy n, s phát tri n c a các c ng t i ình Vũ … Do v y, c n ph i nghiên c u i u ch nh cho phù h p v i quy ho ch m i. 2. Nghiên c u ban u v phương án v n t i cho nhà máy DAP ch t p trung vào phương án v n t i b ng ư ng s t, nay xu t hi n các y u t m i thì vi c nghiên c u b sung các phương án v n t i khác là c n thi t. Trong các phương án v n chuy n qu ng Apatit t Lào Cai n nhà máy DAP ình Vũ – H i Phòng thì phương án 3 (v n chuy n b ng ư ng s t t Lào Cai n ga V t Cách – H i Phòng sau ó chuy n sang phương ti n th y v n chuy n n nhà máy DAP ình Vũ) là kh thi nh t vì v n u tư th p nh t, nh hư ng ít nh t n môi trư ng, m b o an toàn giao thông và th i gian ưa vào khai thác, s d ng nhanh. t ch c th c hi n phương án 3, B trư ng phân công các ơn v khNn trương th c hi n các công vi c sau: - Th trư ng Tr n Doãn Th ch o tư v n báo cáo và có văn b n th ng nh t v i thành ph H i Phòng v phương án v n chuy n như ã nêu trên.
  2. - Th trư ng Lê M nh Hùng ch o V V n t i tham mưu xây d ng phương án v n t i th y t c ng V t Cách n nhà máy DAP ình Vũ báo cáo B trư ng trư c ngày 25/9/2008. - V V n t i ch trì, C c Hàng h i ph i h p làm vi c v i C ng H i Phòng, các công ty v n t i ư ng sông và các cơ quan liên quan xây d ng phương án v n chuy n qu ng Apatit ph c v s n xu t DAP t i ình Vũ theo hình th c cam k t gi a ch phương ti n v n t i v i nhà s n xu t v v n chuy n nguyên li u và th ng nh t v i T ng Công ty hóa ch t Vi t Nam. - Giao C c Hàng h i Vi t Nam làm ch u tư, ký h p ng v i Công ty C ph n Tư v n xây d ng công trình hàng h i hoàn ch nh phương án v n t i như ã báo cáo (Phương án 3). - Giao Công ty C ph n Tư v n xây d ng công trình hàng h i ti p t c hoàn thi n báo cáo v các phương án v n chuy n qu ng Apatit t Lào Cai n nhà máy DAP ình Vũ - H i Phòng. - Trên cơ s báo cáo c a V V n t i, C c Hàng h i Vi t Nam và tư v n, giao V K ho ch u tư t ng h p, trình Chính ph v vi c th c hi n v n chuy n qu ng Apatit t Lào Cai n nhà máy DAP ình Vũ theo phương án 3, trư c m t ngưng th c hi n d án “Xây d ng m i tuy n ư ng s t t Chùa V n nhà máy DAP thu c khu kinh t ình Vũ – H i Phòng”, ngh Chính ph cho phép ti p t c nghiên c u tuy n ư ng s t ph c v c ng c a ngõ qu c t L ch Huy n và khu kinh t ình Vũ – H i Phòng cho phù h p v i quy ho ch m i và s ư c u tư vào th i i m thích h p. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo t i các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B GTVT tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - BT H Nghĩa Dũng ( báo cáo); - Các ng chí Th trư ng (-nt-) - Các ơn v d h p (t/h); - C ng H i Phòng (t/h); - Lưu: VT, TH (B). Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản