Thông báo số 4224/BNN-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Thông báo số 4224/BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 4224/BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho dự án “chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi việt nam, giai đoạn 2007-2011” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 4224/BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 4224/BNN-VP Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2008 THÔNG BÁO V Ý KI N K T LU N C A TH TRƯ NG VŨ VĂN TÁM T I CU C H P BÀN BI N PHÁP THÁO G KHÓ KHĂN V V N CHO D ÁN “CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH H C CHO NGÀNH CHĂN NUÔI VI T NAM, GIAI O N 2007-2011” Ngày 02/7/2008, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã t ch c cu c h p liên B nh m bàn bi n pháp tháo g khó khăn v v n cho D án “Chương trình Khí sinh h c cho ngành chăn nuôi Vi t Nam, giai o n 2007 - 2011”. Tham gia cu c h p g m có: i di n B K ho ch và u tư (V Kinh t i ngo i), B Tài chính (V Tài chính i ngo i, V Tài chính hành chính s nghi p), B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Văn phòng B , V H p tác qu c t , V K ho ch, V Tài chính, C c Chăn nuôi, Văn phòng D án Khí sinh h c TW) và T ch c Phát tri n Hà Lan. T i cu c h p, C c Chăn nuôi ã trình bày tóm t t gi i thi u D án, nh ng thu n l i và khó khăn, ng th i xu t các gi i pháp tháo g khó khăn v v n. Sau khi nghe ý ki n trao i, th o lu n c a các i bi u, Th trư ng Vũ Văn Tám ã k t lu n: 1. M c dù tình hình tri n khai th c hi n D án ang g p nhi u khó khăn, nhưng c n có quy t tâm cao trong vi c tìm các gi i pháp ti p t c th c hi n D án giai o n II (2007 - 2011) theo hư ng sau: - Gi nguyên m c tr giá cho các h dân là 01 tri u ng/01 công trình. Trong ó, ngu n v n ODA là 425.000 ng/1công trình và ngu n ngân sách a phương là 575.000 ng/1 công trình. - Các kho n chi qu n lý D án và tri n khai cơ b n theo cơ ch 2008 trên cơ s rà soát các kho n chi th t c n thi t và tăng tính hi u qu thi t th c. 2. C c Chăn nuôi ph i h p v i các ơn v trong B NN&PTNT tham mưu cho B th ng nh t v i B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng v cơ ch và hư ng d n các a phương ư c trích làm v n i ng th c hi n D án Khí sinh h c t ngu n s nghi p b o v môi trư ng, Chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn và các ngu n khác. 3. C c Chăn nuôi ph i h p các ơn v b sung danh m c v n i ng D án này vào k ho ch t 2009 và l p d toán chi ti t v n i ng t ngân sách Trung ương cho 3 năm còn l i 2009 - 2011 B Nông nghi p và PTNT t ng h p g i các B ngành liên quan k p th i b trí v n.
  2. 4. Ch D án báo cáo chi ti t tình hình th c hi n D án, trong ó nêu rõ các khó khăn và gi i pháp, g i B Nông nghi p và PTNT, các B ngành liên quan và nhà tài tr th ng nh t gi i pháp tháo g khó khăn. 5. ngh T ch c Phát tri n Hà Lan (SNV) báo cáo v i i s quán Hà Lan v khó khăn c a D án và nên xem xét i u ch nh theo hai hư ng: n u v n gi nguyên ch tiêu 140.000 công trình thì xem xét kh năng tăng v n ODA, ho c n u không có kh năng b sung thêm v n ODA thì ng ý D án c t gi m s công trình. 6. Nh t trí thành l p Ban ch o qu c gia Chương trình Kkhí sinh h c. ngh các ơn v liên quan xúc ti n các th t c thành l p theo qui nh. Trong công văn g i các B ngành v vi c thành l p, c n ghi rõ ch c năng, nhi m v c a Ban ch o các B ngành c úng u m i tham gia. 7. ngh B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng ph i h p t o i u ki n D án ti p t c ư c tri n khai thu n l i và hi u qu . ngh các ơn v ti p t c tri n khai th c hi n, phát hi n nh ng khó khăn vư ng m c k p th i gi i quy t./. TL. B TRƯ NG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PH TRÁCH VĂN PHÒNG - BT. Cao c Phát ( b/c); - TT. Vũ Văn Tám; - B K ho ch và u tư; - B Tài chính; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - T ch c Phát tri n Hà Lan; - Các V HTQT, KH, TC; - C c Chăn nuôi; Nguy n Minh Nh n - Lưu: VT, TH.
Đồng bộ tài khoản