Thông báo số 440/TB-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Thông báo số 440/TB-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 440/TB-BGDĐT về việc giới thiệu ứng viên chức danh Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 440/TB-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 440/TB-BGD T Hà N i, ngày 06 tháng 07 năm 2009 THÔNG BÁO V VI C GI I THI U NG VIÊN CH C DANH V TRƯ NG V GIÁO D C TRUNG H C, B GIÁO D C VÀ ÀO T O Kính g i: Các ng chí Giám c S Giáo d c và ào t o t nh, thành ph tr c thu c TW B Giáo d c và ào t o kính ngh các ng chí gi i thi u ng viên ch c danh V trư ng V Giáo d c Trung h c, B Giáo d c và ào t o, thay ng chí V trư ng ương nhi m do h t tu i làm công tác qu n lý nhà nư c. Tiêu chuNn như sau: - Tu i không quá 55 i v i nam, 50 i v i n (ưu tiên nh ng /c tr tu i); - Có s c kh e m ương công vi c ư c giao; - Lý l ch gia ình và b n thân rõ ràng; phNm ch t o c t t; - ã tham gia gi ng d y b c trung h c ph thông, qu n lý b c trung h c ph thông. - ã ho c ang làm Giám c ho c Phó Giám c S Giáo d c và ào t o; - Trong quá trình công tác, có th hi n s tìm tòi, i m i; - Có trình Th c s tr lên; - Có b ng lý lu n chính tr cao c p; - Có kh năng ngo i ng cơ b n (ưu tiên Ti ng Anh), s d ng ư c tin h c trong công vi c. Ý ki n c a các ng chí trên Phi u gi i thi u (m u phi u ính kèm) xin g i v V T ch c cán b , B Giáo d c và ào t o, s 49 ư ng i C Vi t, Hà N i, trư c ngày 20 tháng 7 năm 2009.
  2. TL. B TRƯ NG V TRƯ NG V T CH C CÁN B Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng; - Website B GD& T; - Lưu VT, TCCB. Bùi M nh Nh B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T O c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- ……………….., ngày tháng 7 năm 2009 PHI U GI I THI U ng viên ch c danh V trư ng V Giáo d c trung h c, B Giáo d c và ào t o * STT H VÀ Ngày sinh Trình Lý lu n Ngo i Ch c danh và Ghi TÊN chuyên chính tr ng ơn v công tác chú môn 1 2 * ng chí có th gi i thi u cán b ơn v nơi ng chí công tác ho c ơn v khác NGƯ I GI I THI U (Có th ký ho c không ký tên)
Đồng bộ tài khoản