Thông báo số 48/TB-SGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
48
lượt xem
2
download

Thông báo số 48/TB-SGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 48/TB-SGTVT về danh sách các tuyến đường, đoạn đường thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cấm đào đường trong năm 2009 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 48/TB-SGTVT

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc S GIAO THÔNG V N T I -------- ------- S : 48/TB-SGTVT TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2009 THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC TUY N ĐƯ NG, ĐO N ĐƯ NG THU C Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH C M ĐÀO ĐƯ NG TRONG NĂM 2009 - Căn c Quy t đ nh s 145/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002 và các Quy t đ nh b sung s a đ i s 60/2004/QĐ-UB ngày 17/03/2004, Quy t đ nh s 47/2005/QĐ-UB ngày 24/03/2005 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, ban hành Quy đ nh v c m đào đư ng khi xây l p các công trình h t ng k thu t trên đ a bàn Thành ph H Chí Minh. - Căn c hi n tr ng các tuy n đư ng đang khai thác t t và m i nâng c p s a ch a, c n đư c b o trì đ s d ng lâu dài. S Giao thông v n t i thông báo danh sách các tuy n đư ng, đo n đư ng c m đào trong năm 2009 đ thi công l p đ t công trình ng m (tr các trư ng h p ph i đào đ gi i quy t s c k thu t ho c công trình đư c x p lo i tr ng đi m có ch đ o c a y ban nhân dân thành ph ), theo danh m c đính kèm. Ngoài các đư ng c m đào nêu trên, nh ng đư ng còn l i đ u s đư c xem xét c p phép đào đư ng theo quy đ nh./. KT.GIÁM Đ C Nơi nh n: PHÓ GIÁM Đ C - UBND TP “đ báo cáo”; - CA TP; - S Thông tin và Truy n thông; - S Công thương; - UBND các qu n-huy n; - Bưu đi n TP; Lê Toàn - Cty Đi n l c TP; - Cty Đi n tho i Đông TP; - Cty Đi n tho i Tây TP; - T ng Cty C p nư c Sài Gòn; - S GTVT (GĐ, PGĐ/GT, PGĐ/CTN); - Cty Thoát nư c đô th ; - Cty Chi u sáng công c ng; - Khu QLGTĐT s 1, s 2, s 3, s 4; - Thanh tra S .GTCC; - Cty QLCT GT Sài Gòn; - Cty QLCT C u Phà TP; - Phòng PC, QLCVCX, KHĐT; QLCTN; - Lưu: VT,P.QLGT.50.
 2. DANH M C CÁC TUY N ĐƯ NG ĐO N ĐƯ NG C M ĐÀO NĂM 2009 TRÊN Đ A BÀN TP.HCM (Ban hành kèm theo Thông báo s 48/TB-SGTVT ngày 13/02/2009 c a S GTVT) TH I H N LÝ TRÌNH C M ĐƠN V QU N TT DANH M C ĐƯ NG QU N-HUY N ĐÀO GHI CHÚ LÝ K T T Đ N THÚC 9, 12, Th Đ c, Bình 1 Qu c L 1A C u Đ ng Nai Ranh Long An S GTVT Tân, Bình Chánh 2 Qu c L 13 Bình Th nh, Th Đ c Xô Vi t Ngh Tĩnh Qu c l 1A S GTVT C u Nh Thiên 3 Qu c L 50 8, Bình Chánh Ranh Long An S GTVT Đư ng 4 Qu c L 1K Th Đ c Ngã tư Linh Xuân Ranh Bình Dương S GTVT 5 Qu c L 22 12, Hóc Môn, C Chi Ngã tư An Sương Ranh Tây Ninh S GTVT 6 Cách M ng Tháng Tám 1 Sương Nguy t Anh Nguy n Th Minh Khai 2011 S GTVT 3 Võ Văn T n Công trư ng Dân Ch 2009 S GTVT 10 Tô Hi n Thành Tr n Văn Đang 2013 S GTVT 10 Trư ng Sơn S nhà 609 2012 S GTVT 7 Cô B c 1 Nguy n Thái H c H H oH n 2009 S GTVT 8 Cô Giang 1 Nguy n Thái H c H H oH n 2009 S GTVT 9 C ng Quỳnh 1 Tr n Hưng Đ o Nguy n Trãi 2011 S GTVT 10 Công trư ng Quách Th Trang 1 Toàn b vòng xoay S GTVT 11 Công trư ng Công xã Paris 1 Toàn b vòng xoay S GTVT T Đinh Tiên ranh đư ng d n c u Sài 12 Đi n Biên Ph 1, Bình Th nh S GTVT Hoàng Gòn
 3. 13 Đinh Tiên Hoàng 1 Lê Du n Nguy n Th Minh Khai 2011 S GTVT 14 Đông Du 1 Thi Sách Đ ng Kh i 2012 S GTVT Công trư ng Công 15 Đ ng Kh i 1 Tôn Đ c Th ng S GTVT Xã Paris Đư ng dân sinh d c c u Ông 16 1 Su t tuy n 2010 S GTVT Lãnh 4 Su t tuy n 2010 S GTVT 17 H H oH n 1 Cô B c B n Chương Dương 2011 S GTVT Nguy n Th Minh 18 Huy n Trân Công Chúa 1 Nguy n Du 2010 S GTVT Khai Công trư ng 19 Lê L i 1 Đ ng Kh i S GTVT Quách Th Trang 20 Nam Kỳ Kh i Nghĩa 1.3 Lý Chính Th ng B n Chương Dương 2011 S GTVT 21 Ngã sáu Phù Đ ng 1 Toàn b vòng xoay 2011 S GTVT 22 Ngô Đ c K 1 H Tùng M u CT Mê Linh 2013 S GTVT 23 Nguy n Đình Chi u 1 Hoàng Sa Đinh Tiên Hoàng 2010 S GTVT 3 Bàn C Lý Thái T 2010 S GTVT Cách M ng Tháng 24 Nguy n Du 1 Tôn Đ c Th ng 2011 S GTVT 8 25 Nguy n Hu 1 Lê Thánh Tôn Tôn Đ c Th ng 2011 S GTVT 26 Nguy n Trãi 1 Tr n Đình Xu Nguy n Văn C 2011 S GTVT 27 Nguy n Th Minh Khai 1 Đinh Tiên Hoàng c u Th Nghè 2013 S GTVT 28 Pasteur 1, 3 Nguy n Du Tr n Qu c To n 2013 S GTVT 1 Nguy n Công Tr Nguy n Du 2011 S GTVT 29 Ph m Vi t Chánh 1 C ng Quỳnh Nguy n Văn C 2012 S GTVT
 4. 30 Thi Sách 1 Đông Du Lê Thánh Tôn 2009 S GTVT 31 Th Khoa Huân 1 Nhà s 48 Lê Thánh Tôn 2011 S GTVT 32 Trương Đ nh 1 Lê Lai Nguy n Du 2012 S GTVT 1 Nguy n Du Nguy n Th Minh Khai 2011 S GTVT Nguy n Th Minh 3 R ch Bùng Binh 2009 S GTVT Khai Làn xe hai bánh bên trái hư ng t Nguy n Cư Trinh đ n Tr n Đình Xu 33 Tr n Hưng Đ o 1 2011 S GTVT Làn xe hai bánh hai bên hư ng t Yersin đ n Nguy n Thái H c 34 Võ Th Sáu 1, 3 Hai Bà Trưng Trương Đ nh 2009 S GTVT 35 Vòng xoay ch Nguy n Thái Bình 1 Toàn b vòng xoay 2012 S GTVT 36 An Phú (P.An Phú) 2 Xa l Hà N i Đư ng s 8 12/09 UBND Q.2 37 Đư ng s 16 (P.Th nh M L i) 2 Nguy n Th Đ nh Đư ng s 18 12/09 UBND Q.2 38 Thích M t Th 2 Liên t nh l 25B Đư ng s 7 12/09 UBND Q.2 39 Đư ng s 41 (P.Th o Đi n) 2 Đư ng s 44 Nhà s 7 đư ng 65 12/09 UBND Q.2 40 Đư ng s 65 (P.Th o Đi n) 2 Đư ng s 44 Nhà s 7 đư ng 65 12/09 UBND Q.2 Nhà s 11 đư ng 41 Đư ng s 9 (P.Bình An) 2 Cu i đư ng 12/09 UBND Q.2 s 9 42 Qu c Hương 2 Lê Văn Mi n Đư ng s 46 2013 S GTVT 43 Liên t nh l 25B 2 Ngã 3 Cát Lái Nguy n Th Đ nh 2012 S GTVT 44 Lương Đ nh C a 2 c u Th Thiêm Tr n Não S GTVT
 5. Ngã 3 Liên t nh l 45 Nguy n Th Đ nh 2 25B - Nguy n Th Phà Cát Lái 2012 S GTVT Đ nh 46 Nguy n Văn Hư ng 2 Ngã 3 Trúc Đư ng S nhà 36 2012 S GTVT 47 Xa l Hà N i 2, 9 C u Sài Gòn C u vư t Tr m 2 S GTVT 48 Song hành Xa l Hà N i (b B c) 2 T C u Sài Gòn Tr m thu phí 2011 S GTVT 49 Song hành Xa l Hà N i (b Nam) 2 T C u Sài Gòn C u R ch Chi c 2009 S GTVT 2 C u R ch Chi c Ngã tư Th Đ c 2011 S GTVT 50 Tr n Não 2 T C u Đen Ngã 4 Lương Đ nh C a 2010 S GTVT Nguy n Th Minh 51 Bà Huy n Thanh Quan 3 R ch Bùng Binh 2009 S GTVT Khai Nguy n Th Minh 52 Cao Th ng 3 Nguy n Đình Chi u 2009 S GTVT Khai 10 Đi n Biên Ph Lê H ng Phong (n i dài) 2009 S GTVT Vòng xoay công 53 Nguy n Phúc Nguyên 3 Ga Hòa Hưng 2012 S GTVT trư ng Dân Ch Nguy n Th Minh 54 Nguy n Thi n Thu t 3 Đi n Biên Ph 2010 S GTVT Khai 55 Vòng xoay công trư ng Dân Ch 3 Toàn b vòng xoay 2009 S GTVT Đư ng c u Vòng chùa 56 3 2013 S GTVT Chandaransay 57 Đoàn Văn Bơ 4 Xóm Chi u Hoàng Di u 2010 S GTVT 58 Đư ng dân sinh d c c u Kênh T 4 Su t tuy n 2010 S GTVT C ng c ng Sài 59 Hoàng Di u 4 Đoàn văn Bơ 2010 S GTVT Gòn 4 Vĩnh Khánh Đoàn Văn Bơ 2013 S GTVT
 6. 60 Khánh H i 4 B n Vân Đ n c u Kênh T 2009 S GTVT 61 Nguy n Th n Hi n 4 Nguy n T t Thành Tôn Th t Thuy t 2010 S GTVT Giao l Nguy n T t cách Nguy n T t Thành 62 Tôn Th t Thuy t 4 Thành - Tôn Th t 2010 S GTVT 283m Thuy t Giao l Nguy n T t cách Nguy n T t Thành 63 Trương Đình H i 4 Thành - Tôn Th t 2010 S GTVT 672m Thuy t 64 Xóm Chi u 4 Nguy n T t Thành Tôn Th t Thuy t 2010 S GTVT 65 An Bình 5 Tr n Phú Hàm T 2013 S GTVT S nhà 90 B ch 66 B ch Vân 5 An Bình 2010 S GTVT Vân H i Thư ng Lãn 67 Dương T Giang 5 Nguy n Chí Thanh 2011 S GTVT Ông 68 Gò Công 5 Tr n Văn Ki u H i Thư ng Lãn Ông 2009 S GTVT 69 H i Thư ng Lãn Ông 5 Châu Văn Liêm Ngô Nhân T nh 2009 S GTVT 70 H cL c 5 H ng Bàng H i Thư ng Lãn Ông 2009 S GTVT 71 H ng Bàng 5 Tri u Quang Ph c Ngô Quy n 2013 S GTVT 6, 11 Vòng xoay Cây Gõ c u Ông Buông 2010 S GTVT 72 Lão T 5 Lương Nh H c Châu Văn Liêm 2009 UBND Q5 73 Lê H ng Phong 5 An Dương Vương Nguy n Trãi 2009 S GTVT 74 Lý Thư ng Ki t 5 H ng Bàng Nguy n Chí Thanh 2013 S GTVT H i Thư ng Lãn 75 Lương Nh H c 5 Ký Hoà 2010 S GTVT Ông 76 M cC u 5 Tr n Văn Ki u H i Thư ng Lãn Ông 2011 S GTVT 77 M c Thiên Tích 5 Phư c Hưng Ngô Quy n 2012 UBND Q5 78 Ngô Nhân T nh 5 Tháp Mư i Kênh Tàu H 2009 S GTVT
 7. 79 Nguy n Bi u 5 Phan Văn Tr Tr n Hưng Đ o 2010 S GTVT 80 Nguy n Duy Dương 5, 10 Tr n Phú Bà H t 2013 S GTVT 81 Nguy n Tri Phương 5 Tr n Hưng Đ o c u Nguy n Tri Phương 2009 S GTVT N i b chung cư Nguy n Tri Đư ng nh a n i b xung quanh chung cư 82 5 2012 UBND Q5 Phương P9/Q5 Nguy n Tri Phương Đư ng nh a n i N i b chung cư Sư V n H nh b xung quanh 83 5 2012 UBND Q5 P9/Q5 chung cư Sư v n H nh H i Thư ng Lãn 84 Ph m Bân 5 Phùng Hưng 2012 UBND Q5 Ông 85 Phan Huy Chú 5 Tr n Văn Ki u Tri u Quang Ph c 2009 UBND Q5 86 Phan Phú Tiên 5 Tr n Hưng Đ o B n Hàm T 2011 S GTVT 87 Phan Văn Tr 5 Bùi H u Nghĩa Huỳnh M n Đ t 2012 UBND Q5 88 Phú Giáo 5 H ng Bàng Trang T 2009 UBND Q5 89 T n Đà 5 B n Hàm T H ng Bàng 2009 S GTVT 90 Tân Hưng 5 Lương Nh H c Thu n Ki u 2012 UBND Q5 91 Tăng B t H 5 Lý Thư ng Ki t Nguy n Kim 2012 UBND Q5 92 T ng Duy Tân 5 Tr n Hưng Đ o H i Thư ng Lãn Ông 2012 UBND Q5 Nguy n Duy 93 Tr n Phú 5 An Bình 2013 S GTVT Dương 94 Tr n Tư ng Công 5 Tri u Quang Ph c Lương Nh H c 2009 UBND Q5 95 Tr n Xuân Hòa 5 Tr n Hưng Đ o Nguy n Trãi 2012 UBND Q5 96 Tri u Quang Ph c 5 H ng Bàng Tr n Văn Ki u 2010 S GTVT 97 Tr nh Hoài Đ c 5 V n Tư ng V n Ki p 2009 S GTVT 98 Vòng xoay ngã sáu Ngô Gia T 5 Nguy n Tri Phương - Ngô Gia T - Nguy n Chí 2011 S GTVT
 8. Thanh 99 Võ Trư ng To n 5 H ng Bàng Tân Thành 2012 UBND Q5 100 Y t Kiêu 5 Hùng Vương An Dương Vương 2009 UBND Q5 101 B n Phú Lâm 6 H ng Bàng Minh Ph ng 2011 UBND Q6 102 Gia Phú 6 Ph m Phú Th Ngô Nhân T nh 2013 S GTVT 103 H u Giang 6 Mũi tàu Phú Lâm c u H u Giang 2011 S GTVT Vòng xoay Phú 104 Kinh Dương Vương 6, Bình Chánh Ngã ba An L c S GTVT Lâm 105 An Dương Vương 6, Bình Tân Bà Hom Kinh Dương Vương 2013 S GTVT 106 Lê Quang Sung 6 Lò G m Ngô Nhân T nh 2010 S GTVT t tim đư ng vào c u Ph m Văn Chí v m i 107 Lò G m 6 2012 S GTVT bên 50m 108 Lý Chiêu Hoàng 6 Nguy n Văn Luông An Dương Vương 2011 S GTVT 109 Nguy n Ng c Cung 6 Lý Chiêu Hoàng c u Phú Đ nh 2011 UBND Q6 t tim đư ng vào c u Ph m Văn Chí v m i 110 Nguy n Văn Luông 6 2012 S GTVT bên 45m 111 Nguy n Ng c Cung 6 c ng Bà Lài c u Phú Đ nh 2013 S GTVT 112 Ph m Văn Chí 6 T Lò G m xu ng 50m 2012 S GTVT 113 Phan Văn Kh e 6 Lò G m Ngô Nhân T nh 2012 S GTVT 114 Tháp Mư i 6 Ph m Đình H Ngô Nhân T nh 2009 S GTVT 115 Âu Dương Lân 8 Ph mTh Hi n Kênh Xáng 2011 S GTVT 116 B n Phú Đ nh 8 An Dương Vương Lý Đ o Thành 2011 S GTVT c u Kênh Ngang 117 Bình Đông 8 h m 289 2012 S GTVT s 2 118 Dã Tư ng 8 Ba Đình Nguy n Duy 2010 S GTVT
 9. 119 Đinh Hòa 8 Tùng Thi n Vương B n Bình Đông 2010 UBND Q8 120 Hoài Thanh 8 Hoàng Sĩ Kh i Ngô S Liên 2010 S GTVT 121 Hưng Phú 8 C u Chánh Hưng C u Nguy n Tri Phương 2013 S GTVT C u Nguy n Tri 8 C n Giu c 2010 S GTVT Phương 122 M C c 8 C u R ch Cát ch R ch Cát 2012 S GTVT 123 M C c (c u Kênh Ngang s 2) 8 M M1 ra 232m M M2 ra 255m 2012 S GTVT M C c (đư ng d n dư i c u M M1 v 2 phía 124 8 M M2 v 2 phía dài 30m 2012 S GTVT Kênh Ngang s 2) dài 30m 125 Nguy n Duy 8 Mai Am Lê Quang Kim 2011 S GTVT 126 Nguy n Ch Nghĩa 8 B n Bình Đông B n Nguy n Duy 2011 S GTVT C u Nguy n Tri 127 Ph m Hùng 8 Nguy n Văn Linh 2010 S GTVT Phương 128 Ph m Th Hi n 8 C u Bà Tàng Ba Tơ 2011 S GTVT 8 C uM t Dương Bá Tr c 2013 S GTVT 129 Ph m Th Hi n (c u M t) 8 M M1 ra 60m M M2 ra 60m 2011 S GTVT 130 Tr nh Quang Ngh 8 Ph mTh Hi n c u Ba Tơ 2011 S GTVT C u Nh Thiên 131 Tùng Thi n Vương 8 B n Bình Đông 2009 S GTVT Đư ng 132 Võ Tr 8 Nguy n Duy Hưng Phú 2009 UBND Q8 133 Bà H t 10 Ngô Gia T Nguy n Kim 2011 S GTVT 134 B c H i n i dài 10 Thành Thái Lý Thư ng Ki t 2012 S GTVT 135 Hòa H o 10, 11 Tr n Nhân Tôn Lê Đ i Hành 2011 S GTVT Lê H ng Phong 136 Hoàng Gia Khương 10 Nhà s 712 D UBND Q10 (n i dài)
 10. 137 H Bá Ki n 10 Trư ng Sơn Tô Hi n Thành 2013 S GTVT 138 Hưng Long 10 Nguy n Chí Thanh Đào Duy T UBND Q10 Nguy n Đình 139 Lý Thái T 10 Vòng xoay ngã B y 2011 S GTVT Chi u 140 Nguy n Lâm 10 3 Tháng 2 Bà H t UBND Q10 141 Nguy n Thư ng Hi n 10 Ba Tháng Hai Đi n Biên Ph 2013 S GTVT 142 Tam Đ o 10 Đ ng Nai H m 134 Tô Hi n Thành UBND Q10 143 Thành Thái 10 Tô Hi n Thành B c H i n i dài 2012 S GTVT 144 Tr n Nhân Tôn 10 Ngô Gia T Hùng Vương 2011 S GTVT 145 Tr n Minh Quy n 10 Ba Tháng Hai Đi n Biên Ph 2013 S GTVT Cách M ng Tháng 146 Trư ng Sơn 10 Đ ng Nai 2013 S GTVT Tám 147 Tô Hi n Thành 10 Sư V n H nh Cách M ng Tháng Tám 2013 S GTVT 148 Tr n Bình Tr ng 10 Hùng Vương H Th K 2013 S GTVT 149 Vĩnh Vi n 10 Lê H ng Phong Lê Đ i Hành 2011 S GTVT 150 Hà Tôn Quy n 11 Nguy n Chí Thanh Ba Tháng Hai 2009 S GTVT 151 H m 341 L c Long Quân 11 L c Long Quân 341/2D L c Long Quân 2009 UBND Q11 152 Ông Ích Khiêm 11 SN 67 VX L c Long Quân 2011 S GTVT 153 Lý Nam Đ 11 Nguy n Chí Thanh Ba Tháng Hai 2009 S GTVT 154 Nguy n Chí Thanh 11 Hà Tôn Quy n Thu n Ki u 2011 S GTVT 5, 11 Thu n Ki u VX Ngã Sáu 2013 S GTVT 155 Phú Th 11 Hùng Vương L c Long Quân 2009 S GTVT 156 Tân Khai 11 Phó Cơ Đi u T Uyên 2009 S GTVT 157 T ng Văn Trân 11 L c Long Quân cu i đư ng 2009 UBND Q11 158 Xóm Đ t 11 3 Tháng 2 Minh Ph ng 2009 UBND Q11
 11. 159 Đào Duy Anh Phú Nhu n Ph Quang H Văn Huê 2013 S GTVT 160 Hoàng Minh Giám Phú Nhu n Ph Quang s nhà 999 2012 S GTVT Nam Kỳ Kh i 161 Huỳnh Văn Bánh Phú Nhu n Phan Đình Phùng 2011 S GTVT Nghĩa Nguy n Đình 162 Phan Xích Long Phú Nhu n Phan Đăng Lưu 2012 S GTVT Chi u 163 Phan Đăng Lưu Phú Nhu n Ngã tư Phú Nhu n Nguy n Văn Đ u 2013 S GTVT 164 Tr n H u Trang Phú Nhu n Huỳnh Văn Bánh đư ng s t 2013 UBND Q.PN 165 Nguy n Văn Đ u Phú Nhu n, Gò V p Phan Đăng Lưu Phan Văn Tr 2013 S GTVT 166 Thích Qu ng Đ c Phú Nhu n Phan Đăng Lưu Nguy n Ki m 2009 S GTVT 167 Tr n K Xương Phú Nhu n Phan Đăng Lưu Nguy n Công Hoan 2011 S GTVT 168 Tr n Huy Li u Phú Nhu n Nguy n Văn Tr i Hoàng Văn Th 2011 S GTVT 169 Bình Qu i Bình Th nh C u kinh Ngã tư Thanh Đa 2011 S GTVT 170 Đư ng D1 Bình Th nh Đi n Biên Ph Ung Văn Khiêm 2012 S GTVT 171 Đư ng D2 Bình Th nh Đi n Biên Ph Ung Văn Khiêm 2013 S GTVT Đư ng n i Trư ng Sa t Xô Vi t 172 Bình Th nh Xô Vi t Ngh T nh Trư ng Sa 2012 S GTVT Ngh T nh 173 Bình L i Bình Th nh Su t tuy n 2013 S GTVT 174 Nguyên H ng Bình Th nh Lê Quang Đ nh Phan Văn Tr 2011 S GTVT 175 Nguy n Thư ng Hi n Bình Th nh Nguy n Văn Đ u Lê Quang Đ nh 2013 S GTVT 176 Nơ Trang Long Bình Th nh Lê Quang Đ nh C u Băng Ky 2010 S GTVT
 12. Bình Th nh C u Băng Ky đư ng s t 2011 S GTVT 177 Phan Văn Tr Bình Th nh Nơ Trang Long C u Hang 2011 S GTVT 178 Ung Văn Khiêm Bình Th nh Xô Vi t Ngh T nh Đi n Biên Ph 2011 S GTVT 179 V n Ki p Bình Th nh Phan Đăng Lưu Phan Xích Long 2011 S GTVT 180 Xô Vi t Ngh T nh Bình Th nh C u Sơn Nguy n Xí 2010 S GTVT 181 Lê Đ c Th Gò V p Nguy n Oanh Nguy n Văn Lư ng 2010 S GTVT Gò V p Nguy n Oanh r ch Bà Miên 2013 S GTVT 688 Lê Đ c Th Gò V p (trư ng Nguy n Ph m Văn Chiêu 2013 S GTVT Trung Tr c) Nguy n Thư ng 182 Lê Quang Đ nh Gò V p c u Hang Ngoài 2013 S GTVT Hi n 183 Lý Thư ng Ki t Gò V p Nguy n Văn Nghi Ph m Ngũ Lão 2011 UBND Q.GV Doanh tr i quân đ i (s 184 Nguy n Ki m Gò V p Nguy n Thái Sơn 2009 S GTVT 371) 185 Nguy n B nh Khiêm Gò V p Lê Quang Đ nh đư ng s t 2011 UBND Q.GV 186 Nguy n Thái Sơn Gò V p Ph m Ngũ Lão cu i đư ng 2013 S GTVT 187 Nguy n Văn Lư ng Gò V p Th ng Nh t Lê Đ c Th 2009 S GTVT 188 Nguy n Văn Nghi Gò V p C u Hang Ngoài Huỳnh Khương An 2013 S GTVT 189 Th ng Nh t Gò V p Quang Trung Phan Văn Tr Nguy n Văn Lê Đ c Th Gò V p 2013 S GTVT Lư ng Gò V p Ph m Văn Chiêu C u B n Phân 190 Âu Cơ Tân Bình Lê Đ i Hành Lê Ngã 2009 S GTVT Tân Bình Lũy Bán Bích Trư ng Chinh 2009 S GTVT
 13. 191 Ba Gia Tân Bình Tr n Tri u Lu t cu i đư ng 2011 UBND Q.TB 192 Bùi Th Xuân Tân Bình Hoàng Văn Th Lê Văn S 2009 S GTVT 193 Bùi Th M Tân Bình Ni Sư Huỳnh Liên H ng L c 2013 UBND Q.TB Tân Phú Lũy Bán Bích Tô Hi u 2011 UBND Q.TP 194 Bình Giã Tân Bình Trư ng Chinh C ng Hòa 2013 S GTVT 195 C ng Hòa Tân Bình Trư ng Chinh VX Lăng Cha C 2009 S GTVT 196 C m BC 9 Tân Bình B Văn Đàn H ng L c 2009 UBND Q.TB 197 Đ t Thánh Tân Bình Lý Thư ng Ki t Đư ng trư c TTYT 2010 UBND Q.TB 198 Đo n cu i C12 Tân Bình Nh t Chi Mai cu i đư ng 2010 UBND Q.TB 199 Đông H Tân Bình Lý Thư ng Ki t L c Long Quân 2009 UBND Q.TB 200 Đông Sơn Tân Bình Vân Côi Ba Gia 2010 UBND Q.TB 201 Đư ng B1 Tân Bình Thân Nhân Trung cu i đư ng 2010 UBND Q.TB 202 Đư ng C2 Tân Bình Hoàng Hoa Thám Văn Chung 2009 UBND Q.TB Đư ng Công v trên đư ng 203 Tân Bình Kênh Tham Lương Nguy n Phúc Chu +120m 2010 S GTVT Trư ng Chinh 204 Đư ng vào ao 7A Tân Bình Đư ng B1 cu i đư ng 2010 UBND Q.TB 205 Duy Tân Tân Bình Lý Thư ng Ki t Tân Ti n 2010 UBND Q.TB 206 H m 175 Lý Thư ng Ki t Tân Bình Lý Thư ng Ki t L c Long Quân 2012 S GTVT 207 Huỳnh Văn Ngh Tân Bình Phan Huy Ích Ph m Văn B ch 2013 S GTVT 208 Khuông Vi t Tân Bình Âu Cơ Hòa Bình 2009 S GTVT Nhà s 651 Lý 209 L c Long Quân Tân Bình Âu Cơ 2013 S GTVT Thư ng Ki t 210 Lê Bình Tân Bình Nguy n Thái Bình H p Lưu 2012 S GTVT 211 Lê Minh Xuân Tân Bình L c Long Quân Vân Côi 2011 S GTVT 212 Lê Trung Nghĩa Tân Bình Quách Văn Tu n A4 2010 UBND Q.TB
 14. 213 Long Hưng Tân Bình Ba Gia cu i đư ng 2013 UBND Q.TB Nguy n Tr ng 214 Nguy n Thanh Tuy n Tân Bình cu i đư ng 2009 UBND Q.TB Tuy n 215 Nguy n Thái Bình Tân Bình C ng Hòa Trư ng Chinh 2013 S GTVT 216 Ph m Văn B ch Tân Bình Kênh Hy V ng Nhà văn hoá KP3 2012 S GTVT 217 Phan Sào Nam Tân Bình H ng L c Bàu Cát 2009 UBND Q.TB 218 Phan Huy Ích Tân Bình Trư ng Chinh Huỳnh Văn Ngh 2014 S GTVT 219 Ph Quang Tân Bình 101 Ph Quang Hoàng Minh Giám 2012 S GTVT Tân Bình Thích Minh Nguy t H Văn Huê 2014 S GTVT 220 Tân Th Tân Bình L c Long Quân Lý Thư ng Ki t 2011 S GTVT 221 Tân Trang Tân Bình Lý Thư ng Ki t cu i đư ng 2011 UBND Q.TB 222 Tân Phư c Tân Bình Lý Thư ng Ki t cu i đư ng 2011 UBND Q.TB 223 Tân Sơn Hòa Tân Bình Ph m Văn Hai cu i đư ng 2011 UBND Q.TB 224 Tân Tr Tân Bình Nguy n Phúc Chu Phan Huy Ích 2011 UBND Q.TB 225 Tân Xuân Tân Bình L c Long Quân Lê Minh Xuân 2010 UBND Q.TB 226 Thành M Tân Bình Đông H h m 170 Lý Thư ng Ki t 2011 UBND Q.TB 227 Thiên Phư c Tân Bình Lý Thư ng Ki t Nguy n Th Nh 2013 S GTVT 228 Tho i Ng c H u Tân Bình R ch Tân Hóa Âu Cơ 2013 S GTVT Tân Phú Âu Cơ Lũy Bán Bích 2011 S GTVT Tân Phú Lũy Bán Bích Nguy n Lý 2013 S GTVT Tân Phú Nguy n Lý Bình Long 2011 S GTVT 229 Th Khoa Huân Tân Bình Đông H Phú Hòa 2010 UBND Q.TB 230 Tr n Tri u Lu t Tân Bình Lý Thư ng Ki t cu i đư ng 2011 UBND Q.TB 231 Tr n Thái Tông Tân Bình Ph m Văn B ch Trư ng Chinh 2011 UBND Q.TB 232 Tr n Văn Hoàng Tân Bình Nguy n Th Nh cu i đư ng 2010 UBND Q.TB
 15. 233 Trư ng Chinh Tân Bình C ng Hoà C u Tham Lương 2010 S GTVT 12 Phan Văn H n Qu c l 1A 2011 S GTVT H m 62 Trương Bàu Cát 234 Trương Công Đ nh Tân Bình 2013 S GTVT Công Đ nh 235 T H i Tân Bình Nghĩa Phát Đ t Thánh 2010 UBND Q.TB 236 Út T ch Tân Bình C ng Hoà H p Lưu 2012 S GTVT 237 Vân Côi Tân Bình Bành Văn Trân cu i đư ng 2010 UBND Q.TB 238 Huỳnh Văn Chính Tân Phú Khuông Vi t Cư Xá Huỳnh Văn Chính 2011 UBND Q.TP 239 Dương Khuê Tân Phú Lũy Bán Bích Tô Hi u 2011 UBND Q.TP 240 Đinh Li t Tân Phú Hi n Vương Nguy n Sơn 2011 UBND Q.TP 241 Đ cL p Tân Phú Lũy Bán Bích cu i đư ng 2012 S GTVT 242 Đ Th a Luông Tân Phú Bình Long Lê Sát 2011 UBND Q.TP 243 Đô Đ c Long Tân Phú Kênh nư c đen cu i đư ng 2011 UBND Q.TP 244 Đ Đ cD c Tân Phú Phú Th Hòa Th ch Lam 2011 UBND Q.TP 245 Lê Khôi Tân Phú Th ch lam Nguy n Sơn 2011 S GTVT 246 Lê Li u Tân Phú Tân Kỳ Tân Quý Lê Đình Thám 2011 UBND Q.TP 247 Lê Tr ng T n Tân Phú Tân Kỳ Tân Quý C u Bưng 2012 S GTVT 248 Lương Trúc Đàm Tân Phú Lũy Bán Bích Tô Hi u 2011 UBND Q.TP H m 30/47 Tân Kỳ Tân 249 Nguy n C u Đàm Tân Phú Tân Sơn Nhì 2009 S GTVT Quý 250 Nguy n Xuân Khoát Tân Phú Tr n Hưng Đ o Vư n Lài 2011 S GTVT Nút Giao thông Hoà Bình - Lu 251 Tân Phú Toàn b nút giao thông 2010 S GTVT Bánh Bích 252 Phú Th Hòa Tân Phú Vân Cao Lũy Bán Bích 2011 S GTVT 253 Phan Chu Trinh Tân Phú Nguy n Thái H c Nguy n Xuât Khoát 2011 UBND Q.TP
 16. 254 Tân Hương Tân Phú Đ cL p Bình Long 2013 S GTVT 255 Tân Kỳ Tân Quý Tân Phú Lê Tr ng T n C u Xéo 2009 S GTVT 256 Tân Sơn Nhì Tân Phú Trư ng Chinh Đ cL p 2010 S GTVT 257 Tân Thành Tân Phú Âu Cơ Lũy Bán Bích 2011 UBND Q.TP 258 Th ch Lam Tân Phú Lũy Bán Bích Lê Khôi 2012 S GTVT Tân Phú Tho i Ng c H u Bình Long 2009 S GTVT 259 Th ng Nh t Tân Phú Lũy Bán Bích cu i đư ng 2013 S GTVT 260 Tr n Hưng Đ o Tân Phú Âu Cơ Nguy n Xuât Khoát 2013 S GTVT 261 Trương Vĩnh Ký Tân Phú Đ cL p Bình Long 2013 S GTVT 262 Vư n Lài Tân Phú Lũy Bán Bích kênh Nư c Đen 2012 S GTVT 263 Bình Long Bình Tân Tho i Ng c H u Nhà s 150 2011 S GTVT đư ng song hành v i Qu c l 1A trư c c ng ph H m KP 5 (đư ng H 264 Bình Tân 2012 S GTVT khu công nghi p Pouyen công ty Pouyen H c Lãm) Kinh Dương Tr s ti p dân (h m 265 H H c Lãm Bình Tân 2012 S GTVT Vương 388) Bình Tân Nhà s 932 Nhà s 324 2013 S GTVT Công ty B u 266 Phan Anh Bình Tân SN 304 2011 S GTVT Thành Phát 267 Đư ng Gò Xoài Bình Tân toàn tuy n 2013 UBND Q.BTân 268 Đư ng Mi u Gò Xoài Bình Tân toàn tuy n 2013 UBND Q.BTân 269 Đư ng F1 Bình Tân Hương l 2 kênh Liên p 2013 UBND Q.BTân Song Hành v i Qu c l 1A trư c 270 Bình Tân Kênh Lương Bèo H Ng c Lãm 2013 S GTVT Khu công nghi p Pouyen 271 Nguy n C u Phú Bình Tân c uĐ p c u Bà B 2012 S GTVT 272 Lê Văn Qu i Bình Tân Mã Lò Ngã tư B n Xã 2013 S GTVT 273 Tr n Đ i Nghĩa Bình Tân Ranh Đông Tây C u Cái Trung 2013 S GTVT
 17. Bình Chánh c u Kênh B Mai Bá Hương 2012 S GTVT 274 Nguy n Th Tú Bình Tân, Bình Chánh Qu c l 1A Hương L 80 2009 S GTVT 275 Hương L 3 Bình Tân Tân Kỳ Tân Quý Đư ng s 8 2013 S GTVT 276 T nh L 10 Bình Tân, Bình Chánh An Dương Vương Ranh Long An 2010 S GTVT 277 Huỳnh T n Phát 7 S nhà 419 S nhà 471 2012 S GTVT Nhà s 1/1 Huỳnh T n 7 Nguy n Th Th p 2011 S GTVT Phát 278 Lê Văn Lương 7 Nguy n Th Th p C u R ch Đ a 1 2014 S GTVT 279 Lưu Tr ng Lư 7 Huỳnh T t Phát Liên C ng A5 2010 UBND Q7 280 Nguy n H u Th Nhà Bè Nguy n Văn Linh Nguy n Văn T o 2012 S GTVT 281 Nguy n Th Th p 7 Lê Văn Lương SN 382/8A 2014 S GTVT 282 Tr n Xuân So n 7 Huỳnh T t Phát C u R ch Ông 2012 S GTVT 283 Lê Văn Vi t 9 Đình Phong Phú Trư ng Tr n Qu c To n 2013 S GTVT 284 Nguy n Duy Trinh 9 Lã Xuân Oai C u Huy n Thanh 2013 S GTVT Ngã 3 Bưu đi n 285 Nguy n Xi n 9 Qu c l 1A 2013 S GTVT Long Bình 286 Bùi Công Tr ng 12 C u Võng Hà Huy Giáp 2011 S GTVT Hóc Môn Đ ng Thúc V nh C u Võng 2010 S GTVT 287 Bùi Văn Ng 12 Tô Ký Nguy n nh Th 2014 S GTVT 288 Hà Huy Giáp 12 C u An L c C u Phú Long 2014 S GTVT 289 Lê Văn Khương 12 Qu c l 1A C uD a 2010 S GTVT Hóc Môn C uD a Đ ng Thúc V nh 2010 S GTVT 290 Nguy n nh Th 12 Lê Văn Khương Tô Ký 2014 S GTVT Hóc Môn Tô Ký Phan Văn H n 2010 S GTVT
 18. 291 Nguy n Văn Quá 12 Qu c l 1A Trư ng Chinh 2011 S GTVT 292 Phan Văn H n 12 Trư ng Chinh Qu c l 1A 2013 S GTVT Hóc Môn Qu c l 1A Dương Công Khi 2010 S GTVT 293 T nh l 15 12 C u Ch C u C u vư t Quang Trung 2011 S GTVT C Chi C u Xáng T nh l 8 2012 S GTVT C u vư t Quang 294 Tô Ký 12 Đông B c (TCH21) 2014 S GTVT Trung 12 Đông B c (TCH21) Nguy n nh Th 2011 S GTVT Hóc Môn Nguy n nh Th Đ ng Thúc V nh 2010 S GTVT 295 Tô Ng c Vân 12 c u Th nh L c c u B n Phân 2009 S GTVT 12 Hà Huy Giáp Qu c l 1A 2009 S GTVT Th Đ c Qu c l 1A Ch Th Đ c 2010 S GTVT 296 Đư ng s 17 (P.Bình Chi u) Th Đ c Đư ng s 4 H mc t 2009 UBND Q.2 297 Phú Châu (n i dài) Th Đ c Qu c l 1A Tam Châu 2009 UBND Q.2 Nghĩa trang Gò 298 Lê Th Hoa (n i dài) Th Đ c Ch Khi t Tâm 2009 UBND Q.2 Dưa 299 Qu c l 13 (cũ) Th Đ c Qu c l 13 Qu c l 1A 2009 UBND Q.2 300 Đư ng s 3 (P.Trư ng Th ) Th Đ c Nguy n Văn Bá Đư ng s 2 2009 UBND Q.2 301 Đư ng s 4 (P.Trư ng Th ) Th Đ c Đ ng Văn Bi Đư ng s 3 2009 UBND Q.2 302 Kha V n Cân Th Đ c Qu c l 1A Hoàng Di u 2 2013 S GTVT Th Đ c C u Ngang Công ty Nam Yang 2012 S GTVT 303 T nh l 43 Th Đ c Qu c L 1A Ranh Bình Dương 2012 S GTVT 304 Võ Văn Ngân Th Đ c Đ ng Văn Bi ch Th Đ c 2012 S GTVT 305 Đư ng n i b ĐH Qu c Gia Th Đ c Qu c l 1A ĐH Qu c Gia 2012 S GTVT 306 Thanh Niên Bình Chánh T nh l 10 Ranh Hóc Môn 2010 S GTVT
 19. 307 Vĩnh L c Bình Chánh Nhà s F10/21B ranh Hóc Môn 2012 S GTVT 308 Nguy n Bình Nhà Bè c u Bà Sáu cũ c u Bà Sáu m i 2011 S GTVT 309 Ph m H u L u Nhà Bè C u Phư c Long Lê Văn Lương 2014 S GTVT 310 Đ ng Công B nh Hóc Môn Nguy n Văn B a ranh Bình Chánh 2012 S GTVT 311 Đ ng Thúc V nh Hóc Môn Quang Trung Ngã tư Th i T 2010 S GTVT Hóc Môn Lê Văn Khương c u R ch Tra 2010 S GTVT 312 Đ Văn D y Hóc Môn Trưng N Vương C u Xáng 2014 S GTVT 313 Nguy n Văn B a Hóc Môn Phan Văn H n C uL n 2014 S GTVT 314 Phan Văn Đ i Hóc Môn Phan Văn H n Ranh Bình Chánh 2010 S GTVT 315 Tr n Văn Mư i Hóc Môn Qu c l 22 Phan Văn H n 2010 S GTVT 316 Trưng N Vương Hóc Môn C ng ngang TNV Đ Văn D y 2014 S GTVT Đư ng vào Khu LHXL Ch t Th i Ranh khu LHXL ch t th i 317 C Chi T nh l 8 2010 S GTVT R n Tây B c r n Tây B c 318 Hương l 2 C Chi Nguy n Văn Kh Ranh Tây Ninh 2010 S GTVT 319 T nh l 8 C Chi C u Th y Cai T nh l 15 2010 S GTVT 320 T nh l 9 C Chi C u R ch Tra T nh l 8 2012 S GTVT
Đồng bộ tài khoản