Thông báo số 501/TB-BGTVT

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
4
download

Thông báo số 501/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 501/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp báo cáo giữa kỳ dự án đầu tư nâng cấp tuyến kênh chợ gạo do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 501/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc ---------- S : 501/TB-BGTVT Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG THƯ NG TR C B GTVT NGÔ THNNH C T I CU C H P BÁO CÁO GI A KỲ D ÁN U TƯ NÂNG C P TUY N KÊNH CH G O Ngày 29/10/2008, t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p báo cáo gi a kỳ d án u tư xây d ng Nâng c p tuy n kênh Ch G o. Tham d cu c h p có i di n Lãnh o và chuyên viên các V : KH T, KHCN, KCHTGT, Môi trư ng, Tài chính; các C c: QLXD&CLCTGT, ư ng b Vi t Nam, ư ng th y n i a Vi t Nam (Ch u tư); các S GTVT t nh Ti n Giang, Long An; Ban QLCDA ư ng th y ( i di n Ch u tư), Công ty C ph n Tư v n xây d ng Công trình Th y B (tư v n l p d án) và m t s chuyên gia trong ngành. (Danh sách d h p kèm theo). Sau khi nghe ch u tư và ơn v tư v n l p d án báo cáo gi a kỳ d án u tư Nâng c p tuy n kênh Ch G o, ý ki n tham gia c a các i bi u, Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. Quy mô, tiêu chuNn c a d án t i Thông báo s 461/TB-BGTVT ngày 16/10/2008 c a B GTVT ã cơ b n phù h p v i quy ho ch i u ch nh phát tri n ư ng sông n năm 2020 ư c B trư ng B GTVT phê duy t t i Quy t nh s 13/2008/Q - BGTVT ngày 16/8/2008. 2. Tư v n d án ã ưa ra hai phương án m t b ng tuy n, hai phương án m r ng lòng kênh, m t s phương án kè b o v b , kh i lư ng n o vét, khái quát ban u phương án GPMB, s h dân ph i di d i và tái nh cư, khái toán công trình nhưng chưa cơ s k t lu n phương án m t b ng tuy n kênh và gi i pháp k t c u kè cho t ng o n kênh. Do v y, yêu c u: - Các V , C c, cơ quan liên quan có ý ki n chính th c b ng văn b n v Báo cáo gi a kỳ d án Nâng c p tuy n kênh Ch G o g i v C c ư ng th y n i a Vi t Nam và Văn phòng B trư c ngày 9/11/2008. Ch u tư có trách nhi m ch o ơn v l p d án nghiên c u, trao i, ti p thu hoàn ch nh báo cáo trên cơ s ý ki n tham gia c a các cơ quan. - Huy ng tư v n thNm tra ti n hành th c hi n công tác thNm tra ngay trong giai o n l p d án s m xác nh các gi i pháp t i ưu v phương án m t b ng tuy n, lòng kênh và các h ng m c công trình ch nh tr , kè b o v b .
  2. - C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam thành l p T công tác d án v i s tham gia c a các V , C c tham mưu c a B cùng Ban QLCDA ư ng th y khNn trương ch o th c hi n, t ch c rà soát, xem xét và ch u trách nhi m n i dung báo cáo cu i kỳ d án, t ng h p k t qu báo cáo B GTVT. - Giao V KH T, C c ư ng th y n i a Vi t Nam, Ban QLCDA ư ng thu rà soát l i cương k thu t và kh o sát ( a hình, a ch t, th y văn...) c a d án, n u c n có th b sung m b o yêu c u công tác l p d án. 3. Yêu c u n i dung Báo cáo cu i kỳ d án và các n i dung liên quan: - Tính toán th y văn, mô hình toán cho phương án m t b ng 1 và phương án m t b ng 2 (c th là c t cong và b t mom), h t s c chú ý n phương án c t cong (phương án 1), phương án b t mom g m các kè m hàn (phương án 2) c v k thu t, GPMB, tái nh cư và v n chia c t dân cư. - Tính toán k các công trình kè b o v , xác nh rõ v trí, gi i thích lý do ch n kè ng hay kè mái nghiêng. c bi t lưu ý v ch th y văn, b i, xói chi ti t, c th c a t ng phương án. - V các v n an sinh xã h i: C c ư ng th y n i a Vi t Nam cùng Ban QLCDA ư ng th y tr c ti p làm vi c v i hai t nh Ti n Giang và Long An. ngh các a phương t o m i i u ki n v công tác GPMB, tái nh cư cho d án. Công tác GPMB ph i ư c i u tra k lư ng, xác nh chính xác, h n ch t i a vi c chia c t c ng ng dân cư. - V vi c x lý t n o vét: kh i lư ng n o vét d án l n, vi c nghiên c u phương án x lý t n o vét là c bi t quan tr ng, c n nghiên c u r t k , c bi t lưu ý nghiên c u, xu t gi i pháp t n d ng t n o vét. - V môi trư ng: Ch u tư, Ban QLDA c n khNn trương l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng d án trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh. 4. V ti n : ây là d án quan tr ng, qui mô l n, ph c t p v k thu t cũng như GPMB và tái nh cư. Vì v y, ch u tư, Ban QLDA c n ch o tư v n tích c c khNn trương nghiên c u nhưng ph i m b o ch t lư ng h sơ và tuân th quy nh hi n hành, không kh ng ch th i gian nghiên c u nh hư ng n i dung, ch t lư ng, hi u qu d án. Báo cáo d án cu i kỳ s do B GTVT t ch c v i s tham gia c a các B , Ngành có liên quan. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t, khNn trương tri n khai th c hi n. TL. B TRU NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n : PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c ( b/c); - Chánh văn phòng B ( b/c); - Các ơn v d h p;
  3. - Lưu VT, VP, KH T (03). Bùi Nguyên Long DANH SÁCH I BI U D H P Th i gian: a i m: Ngày 29/10/2008, t i nhà 2C- B Giao thông v n t i. N i dung: Báo cáo gi a kỳ d án Nâng c p tuy n kênh Ch G o. Ch trì: Th trư ng thư ng tr c B GTVT Ngô Th nh c. TT Tên i bi u Cơ quan – Ch c v Ghi chú 1 Trương T n Viên V KH T – V trư ng 2 ào Thanh Th o V Tài chính – Phó V trư ng 3 Mai Văn H ng V KCHTGT – Phó V trư ng 4 Dương Khuê Anh V KHCN – Phó V trư ng 5 Ngô Kim nh V Môi trư ng – Phó V trư ng 6 Nguy n c Th ng C c QLXD&CLCTGT – Phó C c trư ng 7 S Văn Khánh C c TN VN – Phó C c trư ng 8 Huỳnh Văn Nguyên S GTVT Ti n Giang – Phó Giám c 9 Lê Minh S GTVT Long An – Phó Giám c 10 Lê Huy Thăng Ban QLCDA ư ng thu – T ng Giám c 11 Vũ Văn Tùng C c ư ng b Vi t Nam 12 Lê Th ng Cang Giám c Công ty C ph n TVTK Thu B 13 Thân Tr ng Tùng Công ty C ph n TVTK Thu B – Ch nhi m d án 14 Tr n Văn Dung Giám c Trung ng d ng & PTKHCN C ng ư ng th y 15 Lê Bá Gia C c TN VN – Trư ng phòng XDCB 16 Lã H ng H nh C c QLXD&CLCTGT – Chuyên viên 17 Bùi Kh c i p V KCHTGT – Chuyên viên 18 Nguy n Thanh Chính V Môi trư ng – Chuyên viên B GIAO THÔNG V N T I Hà N i, ngày tháng 10 năm 2008
  4. -------- PHI U TRÌNH GI I QUY T CÔNG VI C TH TRƯ NG DUY T N I DUNG, VĂN PHÒNG KÝ Kính trình : Th trư ng Ngô Th nh c * Cơ quan trình (ch trì): V K ho ch u tư Chuyên viên so n th o: Lê Minh o * Cơ quan ph i h p: C c TN Vi t Nam, Ban QLCDA ư ng th y, * Tóm t t n i dung trình: - Thông báo k t lu n c a Th trư ng thư ng tr c Ngô Th nh c t i h i ngh báo cáo u kỳ d án Nâng c p tuy n kênh Ch G o. * Văn b n, tài li u kèm theo (n u có): - Quy t nh cho phép chuNn b u tư d án. - Tài li u báo cáo u kỳ. * m t: M t ð T im t ð Tuy t m t ð * khNn: Ho t c KhNn Thư ng khNn * Lãnh o cơ quan trình (ch trì): . H và tên: Trương T n Viên Ch ký: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch c danh: V trư ng Ý ki n gi i quy t c a Th trư ng - Tư v n ưa ra ư c 2 phương án m t b ng, m t s k t c u công trình kè, ưa ra ư c tiên lư ng và khai toán. - Chưa i u ki n l a ch n phương án: - Yêu c u các cơ quan 9/11 có ý ki n tham gia b ng văn b n.
  5. - C c trư ng C c SVN thành l p t thành l p t công tác tham gia, ch o Ban QLDA và tư v n ngay t u. - Trong báo cáo sau c n làm rõ: . Tính toán th y văn và mô hình toán cho c hai phương án, chú ý phương án c t cong; . Tính toán k các công trình và phương án s d ng lo i kè; . Tính toán b i xói b . Rà soát l i cương có th b sung n u c n . C c ư ng th y n i a Vi t Nam tr c ti p làm vi c v i 2 t nh, ngh hai t nh ph i h p. H n ch t i a chia c t c ng ng; . X lý h th ng t bùn n o vét; . Không kh ng ch ti n và th i gian. Các C c, V c cán b chuyên trách tham gia.
Đồng bộ tài khoản