Thông báo Số: 66/TB-VPCP CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
2
download

Thông báo Số: 66/TB-VPCP CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM TẠI PHIÊN HỌP CỦA ỦY BAN QUỐC GIA NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 66/TB-VPCP CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 66/TB-VPCP Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM TẠI PHIÊN HỌP CỦA ỦY BAN QUỐC GIA NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2010 Ngày 09 tháng 02 năm 2010, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã chủ trì phiên họp của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ủy ban Quốc gia và đại diện của một số bộ, ngành, cơ quan liên quan. Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc gia báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2009, kế hoạch hoạt động năm 2010 của Ủy ban Quốc gia; ý kiến của đồng chí Nguyễn Tấn Trịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã kết luận như sau: 1. Quan tâm chăm sóc người cao tuổi là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước. Các Bộ, ngành, địa phương đã quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật về người cao tuổi. Hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao
  2. tuổi ngày càng được thực hiện tốt hơn. Đã cơ bản hoàn thành 4/6 chỉ tiêu của Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2005-2010. 2. Trong năm qua, Hội Người cao tuổi trung ương cũng như ở các cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương trong việc quan tâm chăm sóc người cao tuổi với nhiều hoạt động thiết thực, như xây dựng Luật Người cao tuổi (đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII); vận động một triệu áo ấm cho người cao tuổi nghèo, tổ chức Hội nghị già làng tiêu biểu khu vực Tây nguyên … 3. Về kế hoạch công tác năm 2010, nhất trí cơ bản phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong báo cáo của Ủy ban Quốc gia, lưu ý tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau đây: - Tiếp tục chủ động công tác nâng cao nhận thức của toàn dân về người cao tuổi và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về vị trí, vai trò người cao tuổi đối với gia đình và xã hội; về nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi của từng gia đình, cộng đồng; phổ biến và giải thích đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người cao tuổi, tuyên truyền nhân rộng các kinh nghiệm tốt, các mô hình làm tốt công tác người cao tuổi. - Các Bộ, ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách với người cao tuổi trong chăm sóc sức khoẻ, trợ giúp xã hội, thụ hưởng các dịch vụ văn hóa, thể thao …; thực hiện công tác xóa nhà tạm cần ưu tiên đối với hộ gia đình có người cao tuổi; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2005-2010, củng cố nâng cao chất lượng việc thực hiện các chỉ tiêu đã đạt được nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. - Công tác xã hội hóa chăm sóc người cao tuổi những năm qua đã phát huy hiệu quả, cần tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa cuộc vận động “Toàn xã hội chăm
  3. sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”, củng cố và phát triển Quỹ chăm sóc người cao tuổi ở cơ sở, trong đó Hội Người cao tuổi Việt Nam có vai trò nòng cốt. - Để triển khai đưa Luật Người cao tuổi vào cuộc sống, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Người cao tuổi, trình Chính phủ trong tháng 6 năm 2010. Các bộ, ngành liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai Luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ngành lao động tổ chức tập huấn tốt công tác triển khai thực hiện Luật. - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước về người cao tuổi, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2010; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi, Hội Người cao tuổi Việt Nam và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tổng kết Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2005-2010, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình cho giai đoạn 2011 - 2020 theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Thông báo kết luận của Ban Bí thư số 305-TB/TW ngày 03 tháng 02 năm 2010. 4. Đồng ý về cơ bản những nội dung trong dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2009, kế hoạch hoạt động năm 2010 của Ủy ban Quốc gia; Văn phòng Ủy ban Quốc gia nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo. Ủy quyền Phó Chủ tịch Ủy ban - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội duyệt, ký Báo cáo gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  4. Nơi nhận: PHÓ CHỦ NHIỆM - Ban Bí thư TW Đảng; - Thủ tướng CP, các PTTg; - UBND các tỉnh, t/p trực thuộc TW; - Các thành viên Ủy ban Quốc gia NCT VN; - Các cơ quan có thành viên UB QG; - Cơ quan TW của các đoàn thể; - VP Ủy ban QG người cao tuổi VN; Nguyễn Hữu Vũ (số 2 Ngô Thì Nhậm, Hoàn Kiếm, Hà Nội); - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, cổng TTĐT; - Lưu: VT, KGVX (3).
Đồng bộ tài khoản