Thông báo số 6754/VPCP-NN

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
3
download

Thông báo số 6754/VPCP-NN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 6754/VPCP-NN về đính chính nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 6754/VPCP-NN

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6754/VPCP-NN Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2004 ĐÍNH CHÍNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 200/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH Do sơ suất trong khâu đọc soát Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh, Văn phòng Chính phủ xin đính chính sai sót trong Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh, như sau: Tại trang 3 dòng thứ 7 từ dưới lên viết là: "… theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần…". Nay xin đọc lại là: "… theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần…"./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM - Ban Bí thư Trung ương Đảng, PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, - Văn phòng Quốc hội - Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, Nguyễn Công Sự - Tòa án nhân dân tối cao, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - Học viện Hành chính quốc gia, - Công báo, - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC Người phát ngôn của Thủ tướng, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu: NN (3), VT.
Đồng bộ tài khoản