Thông báo số 702/TB-QLD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
4
download

Thông báo số 702/TB-QLD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 702/TB-QLD về việc kết quả kiểm nghiệm chất dioxin trong sản phẩm dầu gội đầu trị gàu mang nhãn hiệu Double rich của Công ty liên doanh mỹ phẩm LG-Vina do Cục Quản lý dược ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 702/TB-QLD

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C QU N LÝ DƯ C NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 702/TB-QLD Hà N i, ngày 23 tháng 01 năm 2009 V/v ki m tra ch t Dioxin trong d u g i u tr gàu Double Rich. THÔNG BÁO V VI C K T QU KI M NGHI M CH T DIOXIN TRONG S N PH M D U G I U TRN GÀU MANG NHÃN HI U DOUBLE RICH C A CÔNG TY LIÊN DOANH M PH M LG-VINA Ngày 07/01/2009, trên báo Ti n phong ( a ch : www.tienphong.vn) có ăng bài “Arab Saudi: M t s lo i d u g i u b nghi nhi m dioxin” d n tin t Th i báo Vùng V nh (Gulf Times) ph n ánh m t s s n phNm d u g i u ư c cơ quan ch c năng Arab Saudi phát hi n nhi m Dioxin, trong ó có s n phNm d u g i tr gàu Double Rich c a LG (s n xu t t i Hàn Qu c), d u g i Icare v i h p ch t trái cây dành cho tóc khô và gãy ang ư c cơ quan ch c năng xem xét. m b o an toàn cho ngư i s d ng Vi t Nam, ngày 08/01/2009 C c Qu n lý dư c ã có công văn khNn s 116/QLD g i Công ty liên doanh m phNm LG-Vina yêu c u báo cáo v ch t lư ng các m phNm s n xu t t i Vi t Nam và các n i dung liên quan ư c nêu t i báo Ti n phong. Ngay trong ngày 08/01/2009, Công ty liên doanh m phNm LG-Vina ã có báo cáo g i v C c Qu n lý dư c v i nh ng n i dung chính như sau: 1. Công ty cam k t nh ng s n phNm c a LG Vina và LG household & heathcare không có ch t Dioxin carcinogenic 1.4; 2. Ch t lư ng các s n phNm d u g i u tr gàu mang nhãn hi u Double Rich tuân th theo tiêu chuNn c a các nư c Asean và Vi t Nam; 3. S n phNm Double Rich c a LG Vina chưa xu t khNu sang Arab Saudi. 4. Công ty liên doanh m phNm LG-Vina không có và chưa s n xu t d u g i u mang nhãn hi u Icare, ng th i cũng chưa bao gi nh p khNu nhãn hàng này t các nư c khác. ng th i, ngày 09/01/2009 C c Qu n lý dư c ã có công văn khNn s 225/QLD-MP g i Trung tâm ki m nghi m dư c & m phNm t nh ng Nai (nơi t nhà máy s n xu t c a Công ty liên doanh m phNm LG-Vina) ngh l y m u s n phNm d u g i u tr gàu Double Rich c a Công ty liên doanh m phNm LG-Vina ki m tra ch t lư ng và có báo cáo ngay g i v C c Qu n lý dư c.
  2. Ngày 22/01/2009, C c Qu n lý dư c nh n ư c văn b n s 08/BC-TKN (b ng Fax) t Trung tâm ki m nghi m dư c & m phNm t nh ng Nai báo cáo v k t qu ki m nghi m 03 m u d u g i u tr gàu mang nhãn hi u Double Rich c a Công ty liên doanh m phNm LG-Vina. Theo k t qu ki m nghi m t i các phi u phân tích s : MM09011491, MM09011492, MM09011493 c a Trung tâm d ch v phân tích thí nghi m Tp. H Chí Minh (S Khoa h c và Công ngh Tp. H Chí Minh) thì 03 s n phNm D u g i tr gàu mang nhãn hi u Double Rich c a Công ty liên doanh m phNm LG-Vina ư c s n xu t, lưu thông t i Vi t Nam không phát hi n th y ch t Dioxin. C c Qu n lý dư c thông báo các cơ quan qu n lý, cơ quan truy n thông và ngư i tiêu dùng bi t. C C TRƯ NG Nơi nh n: - B trư ng Nguy n Qu c Tri u ( báo cáo); - Các Th trư ng ( báo cáo); - Vi n KN thu c TW, Vi n KN thu c Tp.HCM; - Lưu: VT, MP (02 b n ). Trương Qu c Cư ng
Đồng bộ tài khoản