Thông báo Số: 72/TB-BGTVT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
74
lượt xem
1
download

Thông báo Số: 72/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 72/TB-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẢI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 72/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM Ngày 27/02/2010, tại trụ sở Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã có buổi làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Tham dự buổi làm việc, về phía Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có các đồng chí: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban nghiệp vụ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đường sắt thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam... Về phía Bộ GTVT có đồng chí: Ngô Thịnh Đức - Thứ trưởng thường trực, Lê Mạnh Hùng - Thứ trưởng; đại diện các Vụ: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tổ chức Cán bộ, Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, An toàn giao thông, Hợp tác quốc tế, Khoa học công nghệ, Văn phòng Bộ; các Cục: Quản lý xây dựng và CLCTGT, Đường sắt Việt Nam; Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Sau khi nghe Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo kết quả vận tải, công tác bảo đảm TTATGT Tết Canh Dần và tình hình triển khai các dự án đường sắt, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau: 1. Trong thời gian vừa qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã duy trì được tăng trưởng, tích cực chuẩn bị và triển khai các dự án ưu tiên đầu tư, tình hình tài chính ổn định. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, đặc biệt là việc nhanh chóng khắc phục sự cố, thiên tai để đảm bảo chạy tàu trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực và việc chậm triển khai các dự án nên ngành chưa có bước tăng trưởng đột phá trong thời gian qua. 2. Một số vấn đề cần chú ý trong thời gian tới 2.1 Về mô hình tổ chức - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sang hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - công ty con và quyết định việc
  2. thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty cần đẩy nhanh công tác cổ phần hóa, chuyển đổi các công ty con và hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Đường sắt Việt Nam. - Giao Vụ Tổ chức - Cán bộ và Vụ Tài chính tiếp tục phối hợp với Tổng công ty trong việc tham mưu thực hiện chỉ đạo nêu trên của Chính phủ. Trong quá trình xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phải đặc biệt chú ý tăng cường mối quan hệ giữa Bộ và Tổng công ty chặt chẽ, hiệu quả hơn; bảo đảm được tính chủ động, tự chủ của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của đơn vị nhưng đồng thời bảo đảm được công tác quản lý Nhà nước của Bộ có hiệu quả, như những vấn đề liên quan đến chiến lược và quy hoạch, các dự án đầu tư trọng điểm, công tác tổ chức và nhân sự (chủ yếu là Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc). - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch cán bộ. 2.2 Về quy hoạch phát triển và các dự án đầu tư - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án để có cơ sở làm việc với các nhà tài trợ và phê duyệt dự án đầu tư; Chỉ đạo quyết liệt các Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai. - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường củng cố, bố trí cán bộ có năng lực cho Ban Quản lý các dự án đường sắt để bảo đảm tiến độ các dự án sử dụng vốn ODA. - Đối với dự án cải tạo đèo Khe Nét: Bộ đã có chủ trương đầu tư. Yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoàn thiện hồ sơ và giải trình các ý kiến thẩm định trình Bộ xem xét, phê duyệt. - Giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư và tiến hành các bước lập dự án đường sắt trên cao Trảng Bom - Hoà Hưng làm cơ sở kêu gọi các nhà tài trợ. 2.3 Về cơ chế đầu tư xây dựng - Đề nghị Tổng công ty báo cáo cụ thể về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế đầu tư xây dựng đối với các dự án đường sắt. Bộ phân công Thứ
  3. trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức chỉ đạo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý. - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nghiên cứu, xây dựng và báo cáo Bộ về các định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành. 2.4 Về vấn đề an toàn giao thông đường sắt - Việc thực hiện Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ: Giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiến hành tổng kết kết quả thực hiện giai đoạn 1 và triển khai thực hiện giai đoạn 2. Trong giai đoạn 2, ưu tiên xử lý những điểm xung yếu, bức xúc nhất và tập trung giải quyết những đường ngang có nguy cơ cao. Vụ Kế hoạch - Đầu tư cân đối bố trí vốn cho dự án. - Tổng công ty cập nhật thống kê về đường ngang và các đường ngang vi phạm, báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị cho các địa phương về việc không mở các đường ngang mới qua đường sắt và duy trì việc bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt. - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục thực hiện các giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường sắt để đảm bảo an toàn chạy tàu. - Giao cho Cục Đường sắt Việt Nam chủ trì tham mưu về việc cấp phép cho các loại toa xe khai thác hoạt động trên các tuyến của đường sắt Việt Nam theo đề nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 3. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cần phát động thi đua trong toàn ngành, góp thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Giao thông vận tải và các ngày lễ lớn của đất nước. Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT xin thông báo thông báo để đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng (để b/c); - Các Thứ trưởng (để b/c); - Các đơn vị dự họp (để t/h); - Lưu: VT, TH (B). Nguyễn Văn Công
Đồng bộ tài khoản