Thông báo số 7373/BNN-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
28
lượt xem
3
download

Thông báo số 7373/BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 7373/BNN-VP về thông báo kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại hội nghị tổng kết sản xuất vụ đông xuân 2007-2008 và triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2008-2009 các tỉnh miền Bắc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 7373/BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 7373/BNN-VP Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 2008 THÔNG BÁO V THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG BÙI BÁ B NG T I H I NGHN T NG K T S N XU T V ÔNG XUÂN 2007-2008 VÀ TRI N KHAI K HO CH V ÔNG XUÂN 2008-2009 CÁC T NH MI N B C Ngày 05/12/2008, t i Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã t ch c H i ngh t ng k t s n xu t v ông Xuân 2007-2008, tri n khai k ho ch v ông Xuân 2008-2009 các t nh phía B c. Tham d g m i di n m t s C c, V , Trung tâm, Vi n Nghiên c u thu c B Nông nghi p và PTNT, i di n B Tài chính, Trung tâm Khí tư ng th y văn qu c gia, S Nông nghi p và PTNT c a 31 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương các t nh mi n B c, m t s doanh nghi p. H i ngh ã nghe báo cáo c a C c Tr ng tr t, C c B o v th c v t, C c Thu l i, Trung tâm Khí tư ng thu văn qu c gia, Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam và ý ki n tham lu n c a các i bi u d h i ngh . Th trư ng Bùi Bá B ng k t lu n h i ngh như sau: I. I M L I S N XU T V ÔNG XUÂN 2007-2008 1. S n xu t lúa V ông Xuân 2007-2008 mi n B c là m t v s n xu t c bi t khó khăn v i t rét m, rét h i kéo dài 38 ngày ã làm ch t trên 200.000 ha lúa m i c y và 18.000 ha m . Do rét kéo dài, th i v gieo tr ng lúa ông Xuân mu n hơn bình thư ng n trên n a tháng nên kh năng m t mùa r t cao; vào giai o n cu i v sâu b nh, c bi t là sâu cu n lá nh , r y nâu phát sinh trên di n r ng; giá v t tư, phân bón tăng cao ã nh hư ng không thu n n s n xu t. Tuy v y, v i ch o kiên quy t Ny m nh ti n gieo c y, không b t hoang và n l c vư t b c c a bà con nông nên v lúa ông Xuân 2007-2008 toàn mi n B c th ng l i l n, b o m di n tích gieo c y, t 1,13 tri u ha và so v i v ông Xuân trư c, năng su t lúa t 59,3 t /ha, tăng 5,4 t /ha, s n lư ng thóc t 6,7 tri u t n, tăng trên 500 nghìn t n. Di n tích tr ng gi ng lúa lai gi m so v i các năm trư c (chi m 24% ) vì m t s di n tích lúa, m b ch t do rét, không gi ng lúa lai gieo c y l i. i m m i trong s n xu t lúa ông Xuân 2007-2008 là di n tích lúa gieo th ng tăng lên n 160.000 ha, năng su t lúa gieo th ng không thua kém lúa c y, nhưng rút ng n th i gian sinh trư ng 5-7 ngày và gi m chi phí lao ng 20-30%.
  2. 2. S n xu t rau màu v Xuân 2008 Di n tích ngô, u tương tăng so v i năm trư c, ch y u do tăng di n tích ngô và u tương xuân hè. Di n tích l c, rau gi m không áng k so v i năm trư c (m t s di n tích b ch t do rét). II. CÔNG TÁC CH O S N XU T V ÔNG XUÂN 2008-2009 1. S n xu t lúa a. Th i v lúa ông Xuân Lưu ý c bi t là ph i theo dõi sát sao di n bi n th i ti t ng phó nhanh nh y, i u ch nh th i v k p th i (rút kinh nghi m v ông Xuân 2007-2008, d báo rét còn kéo dài nhưng m t s nơi không cho ng ng gieo m , c y h u qu là di n tích này lúa u b ch t). Trong i u ki n th i ti t không có bi n ng l n, b trí th i v lúa ông Xuân 2008- 2009 như sau: Vùng ng b ng sông H ng và Trung du mi n núi: B trí cơ c u trà lúa xuân s m và xuân mu n theo t l 10-15% di n tích xuân s m chân ru ng trũng, s d ng gi ng trung và dài ngày, 85-90% di n tích xuân mu n c y gi ng ng n ngày (trong ó có các gi ng lúa lai). Tính toán cho lúa xuân s m tr trong kho ng 1/5 ± 5 ngày (gieo m trong tháng 12), lúa xuân mu n tr trong kho ng 10/5 ± 5 ngày (gieo m sau Ti t l p xuân, t c năm nay sau ngày 3/2). Vùng Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh: S d ng gi ng ng n ngày, lúa tr trong kho ng 1/5 ± 5 ngày né n ng nóng và k p v hè thu (gieo m kho ng cu i tháng 1 u tháng 2). Vùng Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu : - Ph n l n di n tích s d ng gi ng ng n ngày và b trí gieo c y như vùng Thanh Hóa, Ngh An, Hà Tĩnh. - chân ru ng trũng c y gi ng dài ngày (xuân s m). Vùng mi n núi phía B c - Ph n l n di n tích b trí trà lúa xuân mu n, tr ng gi ng ng n ngày, tr trong kho ng 10/5 ± 5 ngày. b. Cơ c u gi ng Gi ng lúa lai:
  3. Tuỳ theo kh năng cung ng gi ng, di n tích lúa lai có th gia tăng, nh t là khai thác l i th lúa lai cho vùng Thanh Hóa, Ngh An và các t nh mi n núi. Trong các gi ng lúa lai, ưu tiên s d ng các gi ng có phNm ch t g o t t và ng n ngày. Gi ng lúa thu n: Tăng di n tích nhóm lúa thu n ch t lư ng cao, ng n ngày thay th b t di n tích gi ng Khang Dân và Q5. Trên cơ s khuy n cáo c a C c Tr ng tr t, m i t nh/thành xác nh cơ c u gi ng lúa cho a phương mình, v i 3-5 gi ng ch l c, m i gi ng ch l c chi m không quá 30% di n tích. c. M t s lưu ý trong k thu t canh tác - C n ng d ng k thu t làm m ch ng rét b o v m t t. - T ng k t kinh nghi m lúa gieo th ng ti p t c m r ng di n tích lúa gieo th ng nơi có i u ki n (m t b ng ru ng t t, ch ng tư i tiêu). - Th c hi n mô hình s d ng máy c y, máy g t lúa. - ng d ng k thu t canh tác lúa theo hư ng gi m chi phí, nâng cao ch t lư ng. 2. S n xu t rau màu và cây tr ng khác - Tăng di n tích ngô (300.000 ha so v i năm trư c 276.000 ha) , u tương (50.000 ha so v i năm trư c 38.000 ha), l c (128.000 ha so v i năm trư c 119.000 ha), rau (75.000 ha so v i năm trư c 63.000 ha) -Thâm canh rau màu tăng năng su t, nh t là ng d ng gi ng m i; v i cây ngô tăng m t cây phù h p; v i cây l c ng d ng che ph ny lông... - Hi n nay t i Ngh An trên cây mía xu t hi n b nh mía c (sugarcane grassy shoot) là b nh do Phytoplasma gây ra, m m b nh t n t i trong cây b nh ho c hom gi ng c a cây b nh và lan truy n sang cây khác b i côn trùng làm môi gi i, kh năng phát tán và lây lan b nh r t r ng. ây là b nh l n u tiên phát hi n nư c ta vì v y ph i tri n khai ngay các bi n pháp d p t t b nh, ngăn ch n nguy cơ lây lan trên di n r ng, gây thi t h i l n i v i s n xu t mía. Các a phương tr ng mía ph i t ch c i u tra phát hi n b nh s m n u có và x lý k p th i. 3. Chính sách h tr s n xu t - Các a phương b thi t h i do lũ ư c Th tư ng Chính ph c p h tr kinh phí tu b h th ng th y l i, gi ng lúa, rau màu c n t ch c s d ng s h tr c a Chính ph hi u qu . - Các a phương có th h tr nông dân ng d ng gi ng m i, nâng c p cơ s h t ng vùng s n xu t t p trung, h tr ng d ng cơ gi i hóa, v.v.
  4. III. PHÂN CÔNG NHI M V CÁC ƠN VN - Các S Nông nghi p và PTNT xây d ng k ho ch s n xu t v ông Xuân 2008- 2009, bao g m chính sách h tr , trình UBND t nh, thành ban hành và chuNn b các i u ki n tri n khai th c hi n. - C c Tr ng tr t ch o xuyên su t vi c tri n khai s n xu t v ông Xuân, chú ý ki m tra khâu chuNn b gi ng và th c hi n k ho ch gieo c y b o m úng th i v c a các a phương; . - C c B o v th c v t d báo k p th i tình hình sâu b nh h i cây tr ng v ông Xuân thông báo cho các a phương có bi n pháp phòng tr k p th i, giám sát di n bi n sâu b nh trên ng ru ng; tăng cư ng công tác qu n lý v thu c BVTV; ph i h p v i Vi n B o v th c v t có văn b n hư ng d n t nh Ngh An d p t t b nh mía c và hư ng d n các a phương tr ng mía khác có bi n pháp phòng tr b nh mía c . - C c Th y l i ph i h p ch o các a phương tu b công trình th y l i, n o vét kênh mương, ph i h p v i C c Tr ng tr t n m th i v gieo c y b o m ngu n nư c theo yêu c u th i v . - Trung tâm Khuy n nông - Khuy n ngư qu c gia tuyên truy n, t p hu n, xây d ng các mô hình v lúa gieo th ng, ng d ng máy c y, máy g t, thâm canh rau màu, chương trình rau s ch... - Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam xây d ng các quy trình s n xu t lúa theo hư ng gi m chi phí, tăng năng su t, ch t lư ng và hi u qu (quy trình th c hành s n xu t t t "GAP"), trư c m t cho lúa ông Xuân i v i lúa c y và lúa gieo th ng. Văn phòng B xin thông báo các ơn v bi t, ph i h p, tri n khai th c hi n. C c Tr ng tr t là u m i, theo dõi và báo cáo thư ng xuyên ti n , di n bi n s n xu t v ông Xuân 2008-2009 cho lãnh o B ./.
Đồng bộ tài khoản