Thông báo số 7582/TB-SXD-QLNLHNXD về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản Sơ Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
9
download

Thông báo số 7582/TB-SXD-QLNLHNXD về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản Sơ Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 7582/tb-sxd-qlnlhnxd về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản sơ xây dựng thành phố hồ chí minh ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 7582/TB-SXD-QLNLHNXD về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản Sơ Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc S XÂY D NG --------- ------- S : 7582/TB-SXD-QLNLHNXD TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO HƯ NG D N N P H SƠ ĂNG KÝ C P CH NG CH MÔI GI I B T NG S N, CH NG CH NNH GIÁ B T NG S N t o thu n l i cho cá nhân khi n p h sơ ăng ký c p ch ng ch môi gi i b t ng s n, ch ng ch nh giá b t ng s n t i S Xây d ng thành ph H Chí Minh theo Lu t Kinh doanh b t ng s n ngày 29 tháng 6 năm 2006 ư c ti n hành công khai, minh b ch, úng pháp lu t. S Xây d ng thành ph H Chí Minh thông báo c th các n i dung liên quan n vi c n p h sơ ăng ký c p ch ng ch môi gi i b t ng s n, ch ng ch nh giá b t ng s n như sau: I. TH I GIAN, NA I M TI P NH N H SƠ VÀ TR K T QU : - Phòng Qu n lý năng l c hành ngh xây d ng - S Xây d ng thành ph H Chí Minh là cơ quan u m i ti p nh n h sơ và tr k t qu . - a ch : s 60 ư ng Trương nh, phư ng 7, qu n 3, TP H Chí Minh. - i n tho i: (08) 9326214 xin s 316 ho c 317 ho c 318. - Fax: (08) 9325269. - Th i gian th c hi n ăng ký c p ch ng ch môi gi i b t ng s n, ch ng ch nh giá b t ng s n: k t ngày 10 tháng 11 năm 2008. - L ch ti p nh n h sơ và tr k t qu : trong gi hành chính các ngày làm vi c trong tu n, (tr chi u th sáu hàng tu n và các ngày l , ngày t t ư c ngh trong năm theo quy nh). II. I TƯ NG ĂNG KÝ C P CH NG CH MÔI GI I B T NG S N, CH NG CH NNH GIÁ B T NG S N: - Ch ng ch môi gi i, nh giá b t ng s n c p cho cá nhân ho t ng kinh doanh d ch v b t ng s n t i Vi t Nam. Ngư i xin c p m i, c p l i ch ng ch môi gi i, nh giá b t ng s n n p ơn t i S Xây d ng thành ph H Chí Minh ph i thư ng trú ho c t m trú dài h n t i thành ph H Chí Minh, ã hoàn thành khóa ào t o, b i dư ng ki n th c v môi gi i, nh giá b t ng s n t i cơ s ào t o ư c B Xây d ng ch p thu n; ho c thư ng trú ngoài thành ph H Chí Minh, ã hoàn thành khóa ào t o, b i dư ng ki n th c v môi gi i b t ng s n, nh giá b t ng s n t i cơ s ào t o (k c chi nhánh) ư c B Xây d ng cho phép t ch c ào t o t i thành ph H Chí Minh. - Trư ng h p ngư i nư c ngoài có ch ng ch hành ngh môi gi i, nh giá b t ng s n do nư c ngoài c p còn giá tr thì công nh n và s d ng hành ngh t i Vi t Nam. Ch ng ch hành ngh do nư c ngoài c p ph i ư c d ch ra ti ng Vi t có công ch ng ho c ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và ph i g i cho S Xây d ng t i a phương nơi hành ngh theo dõi, qu n lý. Vi c c p ch ng ch môi gi i b t ng s n, ch ng ch nh giá b t ng s n cho i tư ng là ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài s th c hi n sau khi có hư ng d n riêng c a B Xây d ng.
  2. III. I U KI N, THÀNH PH N H SƠ KHI C P CH NG CH MÔI GI I B T NG S N: 1. Cá nhân ư c c p ch ng ch môi gi i b t ng s n ph i có các i u ki n sau ây: - Không ph i là cán b , công ch c nhà nư c; - Có năng l c hành vi dân s y , không b c m hành ngh theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n; không ang trong tình tr ng b truy c u trách nhi m hình s , ch p hành án ph t tù; - Có gi y ch ng nh n ã hoàn thành khóa ào t o, b i dư ng ki n th c v môi gi i b t ng s n; - Có h sơ xin c p ch ng ch môi gi i b t ng s n theo quy nh t i kho n 2 dư i ây. 2. H sơ xin c p ch ng ch môi gi i b t ng s n 01 b , bao g m: - ơn xin c p ch ng ch có dán nh 4 x 6 và có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú c a ngư i xin c p ch ng ch . ơn xin c p ch ng ch vi t theo m u ph l c kèm theo Thông báo này; - 02 nh màu c 3 x 4 cm ch p trong năm xin c p ch ng ch ; - B n sao có ch ng th c ch ng minh nhân dân ho c h chi u c a ngư i ngh c p ch ng ch ; - B n sao có ch ng th c gi y ch ng nh n ã hoàn thành khóa ào t o, b i dư ng ki n th c v môi gi i b t ng s n. IV. I U KI N, THÀNH PH N H SƠ KHI C P CH NG CH NNH GIÁ B T NG S N: 1. Cá nhân ư c c p ch ng ch nh giá b t ng s n khi có các i u ki n sau ây: - Không ph i là cán b , công ch c nhà nư c; - Có năng l c hành vi dân s y ; không b c m hành ngh theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n; không ang trong tình tr ng b truy c u trách nhi m hình s , ch p hành án ph t tù; - Có gi y ch ng nh n ã hoàn thành khóa ào t o, b i dư ng ki n th c v nh giá b t ng s n; - Có b ng t t nghi p cao ng ho c i h c; - Có h sơ xin c p ch ng ch nh giá b t ng s n theo quy nh t i kho n 2 dư i ây. 2. H sơ xin c p ch ng ch nh giá b t ng s n 01 b , bao g m: - ơn xin c p ch ng ch có dán nh 4 x 6 và có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú c a ngư i xin c p ch ng ch . ơn xin c p ch ng ch vi t theo m u ph l c kèm theo Thông báo này; - 02 nh màu c 3 x 4 cm ch p trong năm xin c p ch ng ch ; - B n sao có ch ng th c ch ng minh nhân dân ho c h chi u c a ngư i ngh c p ch ng ch ; - B n sao có ch ng th c gi y ch ng nh n ã hoàn thành khóa ào t o, b i dư ng ki n th c v nh giá b t ng s n; - B n sao có ch ng th c b ng t t nghi p cao ng ho c i h c.
  3. V. I U KI N, THÀNH PH N H SƠ KHI C P L I CH NG CH MÔI GI I B T NG S N, NNH GIÁ B T NG S N: 1. Ngư i ã ư c c p ch ng ch môi gi i, ch ng ch nh giá b t ng s n ư c ngh c p l i ch ng ch khi ch ng ch cũ b rách, nát ho c b m t. 2. H sơ xin c p l i ch ng ch 01 b bao g m: - ơn xin c p l i ch ng ch có dán nh 4 x 6, nêu rõ lý do xin c p l i và có xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú c a ngư i xin c p ch ng ch . ơn xin c p ch ng ch vi t theo m u ph l c kèm theo Thông báo này; - Có ch ng ch cũ i v i trư ng h p b rách, nát. Có gi y xác minh c a cơ quan công an ho c chính quy n a phương i v i trư ng h p b m t ch ng ch . Trư ng h p xin c p l i ch ng ch cơ quan khác thì ph i có gi y xác nh n c a cơ quan ã c p ch ng ch trư c ây. - 02 nh màu c 3 x 4 cm ch p trong năm xin c p l i ch ng ch ; - N i dung c a ch ng ch c p l i ư c ghi như n i dung c a ch ng ch cũ có ghi c p l i l n th ... VI. THU H I CH NG CH MÔI GI I B T NG S N, CH NG CH NNH GIÁ B T NG S N: 1. S Xây d ng thành ph H Chí Minh có trách nhi m thu h i ch ng ch môi gi i b t ng s n, nh giá b t ng s n do S Xây d ng thành ph H Chí Minh ã c p trong các trư ng h p sau ây: - Ngư i ư c c p ch ng ch m t năng l c hành vi dân s ; - Ngư i ư c c p ch ng ch kê khai trong h sơ xin c p ch ng ch không trung th c; - Ch ng ch b tNy xóa, s a ch a; - Ngư i ư c c p ch ng ch cho ngư i khác mư n, thuê ch ng ch hành ngh ; - Ngư i ư c c p ch ng ch vi ph m các nguyên t c hành ngh quy nh t i i u 44, i u 51 c a Lu t Kinh doanh b t ng s n và n i dung ghi trong ch ng ch ; - Ngư i ư c c p ch ng ch vi ph m các quy nh n m c b thu h i ch ng ch theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i b thu h i ch ng ch không ư c c p l i ch ng ch trong th i h n 05 năm, k t ngày có quy t nh thu h i ch ng ch . VII. M T S THÔNG TIN KHÁC: - M c thu l phí c p m i, c p l i ch ng ch môi gi i, ch ng ch nh giá b t ng s n là: 200.000 ng (Hai trăm ngàn ng). - ơn ăng ký c p m i, c p l i ch ng ch môi gi i, ch ng ch nh giá b t ng s n ư c vi t b ng máy vi tính, không ư c vi t t t, tNy xóa ho c vi t chèn thêm n i dung i u ch nh, b sung trên ơn. Ngư i ăng ký c p ch ng ch môi gi i, ch ng ch nh giá b t ng s n ph i tr c ti p n p và nh n k t qu t i b ph n ti p nh n và giao tr h sơ c a S Xây d ng thành ph H Chí Minh. - S Xây d ng thành ph H Chí Minh có trách nhi m xét c p m i, c p l i ch ng ch môi gi i, ch ng ch nh giá b t ng s n trong th i gian t i a 10 ngày làm vi c, k t khi nh n h sơ h p l .
  4. Trư ng h p h sơ thi u ho c không h p l thì S Xây d ng s có văn b n thông báo cho ngư i xin c p ch ng ch bi t rõ lý do trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ. - bi t thêm chi ti t, xin liên h B ph n ti p nh n h sơ c a S Xây d ng t i s 60 Trương nh, phư ng 7, qu n 3, thành ph H Chí Minh ho c liên h Phòng Qu n lý năng l c hành ngh xây d ng, i n tho i s 9326214 xin s 316 ho c 317 ho c 318./. KT. GIÁM C PHÓ GIÁM C Phan c Nh n PH L C M U ƠN ĂNG KÝ C P CH NG CH MÔI GI I; CH NG CH NNH GIÁ B T NG S N (Ban hành t i Thông báo s 7582/TB-SXD-QLNLHNXD ngày 27 tháng 10 năm 2008 c a S Xây d ng TP. H Chí Minh) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- ……, ngày……tháng……năm…… ƠN ĂNG KÝ C P (HO C C P L I (*)) CH NG CH MÔI GI I (HO C NNH GIÁ) B T NG S N Kính g i: S Xây d ng thành ph H Chí Minh. ( nh 4 x 6) 1. Tên cá nhân: 2. Ngày, tháng, năm sinh: 3. Nơi sinh:
  5. 4. Qu c t ch: 5. S ch ng minh nhân dân (ho c h chi u). . . . . .ngày c p. . . . .. . .nơi c p . . . . 6. a ch thư ng trú: 7. S i n tho i liên h : 8. Trình chuyên môn ( ính kèm b n sao có ch ng th c): - Văn b ng, ch ng ch ã ư c c p: . . . . . - Gi y ch ng nh n hoàn thành khóa h c ào t o v môi gi i (ho c nh giá) b t ng s n: + Do cơ s ào t o . . . . . . . . . . . . . . . t ch c t ngày . . . . n ngày . . . . . . + a ch cơ s ào t o: . . . . . 9. B n thân hi n nay không ph i là cán b , công ch c nhà nư c và cam k t có năng l c hành vi dân s y , không b c m hành ngh theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. Tôi xin ch u trách nhi m v toàn b n i dung ơn này và cam k t hành ngh trong ho t ng theo úng ch ng ch ư c c p và tuân th các quy nh c a pháp lu t có liên quan. Xác nh n c a UBND xã, phư ng nơi cư trú Ngư i làm ơn (Ký và ghi rõ h tên) (*) Trư ng h p c p l i ph i nêu rõ lý do ăng ký c p l i ch ng ch trong ơn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản