Thông báo số 92/BXD-KHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
4
download

Thông báo số 92/BXD-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 92/BXD-KHCN về việc quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 92/BXD-KHCN

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 92/BXD-KHCN Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2008 THÔNG BÁO T P HU N QU N LÝ HO T NG PHÒNG THÍ NGHI M CHUYÊN NGÀNH XÂY D NG Kínhg i: .............................................. .............................................. Hi n nay ngành Xây d ng có g n 700 phòng thí nghi m chuyên ngành ã ư c B trư ng B Xây d ng quy t nh công nh n kh năng th c hi n các phép th c a Phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng. Ho t ng c a các phòng thí nghi m ã góp ph n nâng cao ch t lư ng s n phNm xây d ng, áp ng yêu c u cung c p s li u ki m tra, phân tích th nghi m ph c v công tác nghiên c u, kh o sát, thi t k , thi công, nghi m thu ánh giá ch t lư ng v t li u, ch t lư ng xây d ng. Ngày 01/7/2008 B trư ng B Xây d ng ã có Quy t nh s 11/2008/Q -BXD v vi c ban hành Quy ch công nh n và qu n lí ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng. nâng cao năng l c qu n lí và ho t ng c a các phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng, m b o ch t lư ng các phép th , góp ph n vào công tác qu n lí ch t lư ng ngành XD, B Xây d ng t ch c t p hu n Qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành Xây d ng v i các n i dung sau: - Quy ch công nh n và qu n lí ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng m i ban hành ngày 01/7/2008. - Tình hình ho t ng và yêu c u v nâng cao năng l c qu n lí các phòng thí nghi m chuyên ngành XD - Mô hình phòng thí nghi m theo tiêu chuNn ISO 17025 và nhi m v qu n lí phòng thí nghi m c a cơ s và trư ng phòng. - Xây d ng s tay ch t lư ng Phòng thí nghi m chuyên ngành Xây d ng theo TCVN 5951 : 1995. (Hư ng d n xây d ng s tay ch t lư ng). i tư ng tham d t p hu n: Các S Xây d ng, S Giao thông v n t i, lãnh o ơn v và trư ng phòng thí nghi m chuyên ngành Xây d ng. (Vi c tham d c a các phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng s ư c xem xét trong quá trình ánh giá, công nh n). Th i gian và a i m t p hu n: Khoá t p hu n d ki n ti n hành trong 01 ngày vào trung tu n tháng 8 năm 2008 t i Hà N i và TP. H Chí Minh (th i gian và a i m c th s thông báo sau). chuNn b cho l p t p hu n t k t qu , ngh các ơn v g i danh sách ăng ký tham d t p hu n v H c vi n cán b qu n lí xây d ng và ô th (Phòng Qu n lý Khoa h c), km 10 ư ng Nguy n Trãi, Qu n Thanh Xuân, Hà N i. T: 04-8.546685, FAX: 04-5524718; 04-8.546319; E-mail: bdcbnxd@vnn.vn Website: www.hocviencanboxd.edu.vn trư c ngày 05/8/2008.
  2. TL. B TRƯ NG V TRƯ NG V KHOA H C CÔNG NGH VÀ Nơi nh n: MÔI TRƯ NG - Như trên - B trư ng ( b/c) - Th trư ng NV. Liên và CL. Quang ( b/c) - H c vi n Cán b QL XD&DT. - Lưu VP, V KHCN. Nguy n Trung Hoà
Đồng bộ tài khoản