intTypePromotion=3

Thống kê số liệu địa chất

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
488
lượt xem
145
download

Thống kê số liệu địa chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính áp lực trong hình bằng chương trình móng băng, ta thấy ứng suất trung bình dưới đáy móng lớn nhất do tải trọng gây ra là 6.08T/m2, do đó áp lực thực tế tác dụng lên nền là:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thống kê số liệu địa chất

 1. Baøi thuyeát minh ñoà aùn moân hoïc SVTH : Ñoaøn Minh Töù NEÀN MOÙNG PHAÀN I: THOÁNG KEÂ SOÁ LIEÄU ÑÒA CHAÁT I ) Maët caét ñòa chaát : Ñöôïc thaêm doø bôûi hai hoá khoan chính vôùi ñoä saâu khaûo saùt laø 30 meùt , möïc nöôùc ngaàm ôû ñaùy lôùp ñaát naøy , goàm 4 lôùp chuû yeáu nhö sau : Ñaát Lôùp 1 Lôùp 2 Lôùp 3 Lôùp 4 ñaép MH 6 MH 4 CL5 CL5 Chieàu saâu hoá khoan 1 (m) 2 4 18 20 30 Chieàu saâu hoá khoan 2 (m) 3 4 19 19 30 Chieàu saâu hoá khoan 3 (m) 2.5 4 18.5 19.5 30 Sô ñoà caáu taïo ñaëc tröng ñòa chaát khu vöïc ñöôcï veõ laïi nhö sau : Chuù thích : Lôùp ñaát ñaép Lôùp ñaát MH Lôùp ñaát CL Trang1
 2. Baøi thuyeát minh ñoà aùn moân hoïc SVTH : Ñoaøn Minh Töù NEÀN MOÙNG 2) Caùc ñöôøng cong choáng caét : Lôùp ñaát 1 : Hoá khoan 1 Hoá khoan 2 σ (Kpa) 10 20 30 10 20 30 τ (Kpa) 7.29 8 9 6.8 7.48 8 10 y = 0.0728x + 6.3067 Löïc dính : c = 6.307 KPa 5 Goùc ma saùt ϕ = 4.160 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Lôùp ñaát 2 : Hoá khoan 1 Hoá khoan 2 σ (Kpa) 10 20 30 10 20 30 τ (Kpa) 6.45 7.42 8.5 7.2 8.26 8.84 10 8 y = 0.0922x + 5.9333 Löïc dính : c = 5.93KPa 6 Goùc ma saùt ϕ = 5.270 4 2 0 0 10 20 30 40 Lôùp ñaát 3,4 : Hoá khoan 1 Hoá khoan 2 σ (Kpa) 50 100 150 50 100 150 τ (Kpa) 49 58 75.5 47 60 67.6 80 y = 0.2355x + 35.967 60 Löïc dính : c = 35.967 KPa 40 Goùc ma saùt ϕ = 13.250 20 0 0 50 100 150 200 Trang 2
 3. Baøi thuyeát minh ñoà aùn moân hoïc SVTH : Ñoaøn Minh Töù NEÀN MOÙNG 3 ) Caùc ñöôøng cong neùn luùn : Lôùp ñaát 1(MH): Hoá khoan 1 σ (Kpa) ε 3 25 2.29 2 .5 2 y = 4 .3 8 4 7 x -0 .1 8 8 50 2.136 1 .5 1 100 1.938 0 .5 200 1.67 0 0 100 200 300 400 500 400 1.35 Hoá khoan 2 : σ (Kpa) ε 2 .5 25 2.166 2 y = 4 .1 8 7 2 x -0 .1 9 0 9 1 .5 50 2.025 1 100 1.826 0 .5 200 1.554 0 0 100 200 300 400 500 400 1.276 Lôùp ñaát 2(CL) : Hoá khoan 1 σ (Kpa) ε 1 25 0.763 y = 0.9594x-0.067 50 0.746 0.5 100 0.72 200 0.658 0 400 0.644 800 0.599 0 100 200 300 400 500 Hoá khoan 2 : σ (Kpa) ε 0.8 25 0.776 50 0.765 0.75 y =0.9007x-0.0431 100 0.747 0.7 200 0.72 0.65 400 0.689 800 0.655 0 100 200 300 400 500 4 ) Thieát laäp caùc chæ tieâu vaät lyù : Trang 3
 4. Baøi thuyeát minh ñoà aùn moân hoïc SVTH : Ñoaøn Minh Töù NEÀN MOÙNG Giaû söû , choïn ñoä baûo hoøa ( i 0/0 = 97 0/0 , tyû troïng Δ = 2.68). Heä soá roãng ε 0 cuï theå cuûa töøng lôùp ñaát tính theo trung bình coäng hai giaù trò ñaàu tieân cuûa maãu ñaát : 2.29+ 2.166 -Lôùp ñaát MH : ε0= = 2.228 2 0.763+ 0.776 -Lôùp ñaát CL : ε0= = 0.7695 2 y * (Δ + G * ε 0 ) Dung troïng töï nhieân ñöôïc tính theo coâng thöùc : γ t = n (T/m 3 ) 1+ ε0 - Lôùp ñaát MH: 1 * (2.68 + 0.97 * 2.228) γ tMH = = 1.4997 (T/m 3 ) 1 + 2.228 1 * (2.68 + 0.97 * 0.7695) - Lôùp ñaát CL: γ tCL = = 1.9364 (T/m 3 ) 1 + 0.7695 Ñoä aåm töï nhieân cuûa caùc lôùp ñaát ñöôïc tính theo coâng thöùc : G *ε0 ω tn (0/0) = *100 0/0 (0/0) Δ -Dung troïng cuûa lôùp ñaát MH : 97 * 2.228 ω MH tn = ω tn = 2 *100 0/0 = 80.64 (1000/0) 2.68 97 * 1.936 - Lôùp ñaát CL: ω CL = tn *100 0/0 = 70.07 (1000/0) 2.68 Giôùi haïn Atterberg: * Chæ soá deûo: A = ( ω N - ω D ) -ÖÙng vôùi MH , choïn ω N = 60 , ω D =30 ⇒ A= 30 -ÖÙng vôùi CL , choïn ω N = 40 , ω D =20 ⇒ A= 20 Luùc ñoù , ñoä seät töông öùng cuûa töøng lôùp ñaát döôïc tính cuï theå theo coâng thöùc : (ω tn − ω N ) B= A 80.64 − 60 - Lôùp ñaát MH : B = = 1.688 30 70.07 − 20 - Lôùp ñaát CL : B = = 2.5035 20 Trang 4
 5. Baøi thuyeát minh ñoà aùn moân hoïc SVTH : Ñoaøn Minh Töù NEÀN MOÙNG BAÛNG TOÅNG HÔÏP CAÙC CHÆ TIEÂU VAÄT LYÙ CUÛA NEÀN ÑAÁT Ñoä saâu γt Ñoä Heä soá Tyû Ñoä baûo Giôùi haïn Atterberg Ñoä Caét tröïc tieáp Kyù (m) 3 aåm roãng troïng hoøa seät (T/m ) ωN ωD A C ϕ0 hieäu ω tn (ε0 ) Δ (G%) B (KPa) MH 6 2.5 ÷ 4 1.4997 80.64 2.228 2.68 97 60 30 30 1.688 6.31 4.16 MH 4 4 ÷ 18.5 1.4997 80.64 2.228 2.68 97 60 30 30 1.688 5.93 5.27 CL 5 18.5 ÷ 19.5 1.9364 70.07 0.7695 2.68 97 40 20 20 2.054 35.97 13.25 CL 3 19.5 ÷ 30 1.9364 70.07 0.7695 2.68 97 40 20 20 2.054 35.97 13.25 BAÛNG ÑAËC TRÖNG VEÀ NEÙN LUÙN Heä soá neùn a 01 (m2/KN) a 02 (m2/KN) a 03 (m2/KN) a 04 (m2/KN) a 05 (m2/KN) Lôùp ñaát 1(MH2) 0.00190 0.00130 0.00092 0.00057 - Lôùp ñaát 2(MH7) 0.00190 0.00130 0.00092 0.00057 - Lôùp ñaát 3(SC7) 0.00041 0.00033 0.00020 0.00012 0.00006 Lôùp ñaát 4(CH3) 0.00069 0.00036 0.00027 0.00015 0.00008 PHAÀN II: THIEÁT KEÁ HAI PHÖÔNG AÙN MOÙNG 1/ Sô ñoà taûi troïng : 2) Phöông aùn 1 : MOÙNG COÏC Döïa treân sô ñoà taûi troïng treân ,choïn ra 2 tröôøng hôïp baát lôïi ñeå tính toaùn thieát keá. Ñeå moùng laøm vieäc nhö coïc ñaøi thaùp thì hmin > hmax vaø ñöôïc choân qua lôùp ñaát ñaép . ÔÛ ñaây ta choïn hai toå hôïp taûi troïng tieâu bieåu cho vieät thieát keá . Tröôøng hôïp 1 : N1 = 55 T , M1 = 12 Tm , H1= 4 Tm Tröôøng hôïp 2 : N3 = 130 T , M3 = -6 Tm , H3= 5 Tm Do ñoù , chieàu saâu choân moùng chung cho hai toå hôïp naøy laø : 2 H tt hm > 0.7 * tg(450 - 15 0 )* γ , Bm Choïn Bm=2 m : 4.87 2 * 40 ⇒ hm>0.7*tg(450- )* 2 4.997 * 2 hm>1.83 m Trang 5
 6. Baøi thuyeát minh ñoà aùn moân hoïc SVTH : Ñoaøn Minh Töù NEÀN MOÙNG Choïn hm=2 m 2.1)Choïn kích thöôùc coïc : a)Kích thöôùt coïc : Choïn coïc coù tieát dieän 30 x 30 cm, coát theùp trong coïc loaïi CIII , 4 ∅ 18 ,beâ toâng laøm coät coù M#250 . Ta coù : Ra = 3400 kg/cm2 ; Fa=10.18 cm2= 10.18*10-4 m2 . Rn=130 kg/cm2 ; Fc=900 cm2=0.09 m2 . b)Khaû naêng chieäu taûi cuûa vaät lieäu : P VL = km* (RaFa + RnFc) = 0.7*(3400*10.18*10+130 *900) = 106.13 T. ct 2.2)Choïn chieàu saâu ñoùng coïc : Caên cuù vaøo sô ñoà ñòa chaát , ta thaáy lôùp ñaát CL laø lôùp ñaát toát , do ñoù muõi coïc phaûi xuyeân vaøo lôùp ñaát naøy . a)Löïc ma saùt khi coïc xuyeân vaøo lôùp ñaát . -Lôùp MH6 : [ ] Ta coù : qa1 = l1 (1 − sin ϕ1 )tg (0.7ϕ1 )σ v1 + 0.7c1 = , =[4.6325(1-sin4.16 )tg(0.7*4.160)+0.7*0.631]*1.2*1.5=1.18926 T 0 -Lôùp MH4 : [ ] qa 2 = l 2 (1 − sin ϕ 2 )tg (0.7ϕ 2 )σ v, 2 + 0.7c 2 = =[8.5967(1-sin5.27 )tg(0.7*5.270)+0.7*0.593]*14*1.2=15.43 T 0 b) Choïn chieàu saâu coïc caém saâu 10 m vaøo lôùp ñaát thöù 3 (CL5) : [ ] qa3 = l3 (1 − sin ϕ 3 )tg (0.7ϕ 3 )σ v, 3 + 0.7c3 = =[16.78(1-sin13.250)tg(0.7*13.250)+0.7*3.597]*10*1.2=55.56T ⇒ Khaû naêng chòu taûi do ma saùt : q ns = q1 + q 2 + q3 =72.18 T ⇒ Khaû naêng chòu muõi ( ϕ m = 13.25 0 ) . q m = N γ * γ m * d c + N q * γ i * hi + c * N c ⎧ N γ = 1.835 ⎪ Vôùi : ⎨ N q = 3.14 ⎪ ⎩ N c = 10.055 ⇒ q m = 1.854 * 0.92 * 0.3 + 3.41 * 21.3814 + 3.957 * 10.055 = 109.59T / m 2 ⇒ Qm =qm*Fc=109.59 *0.09 =9.8631 T Vaäy khaû naêng chòu taaûi do ma saùt taïi muõi laø : Q + Qm 72.18 + 9.8631 Qa = ms = = 39.38T 2 2 N=550kNm Trang 6
 7. Baøi thuyeát minh ñoà aùn moân hoïc SVTH : Ñoaøn Minh Töù NEÀN MOÙNG A-Vôùi toå hôïp 1 : M=120kNm ⎧M 1 = 12Tm = 120kNm ⎪ ⎨ N 1 = 55Tm = 550kNm H = 40 kNm ⎪ H = 4Tm = 40kNm ⎩ 1 ⇒ Ntt=[(2.1 – 1) *0.5 + 2.2 * 2] * 4 * 55 * 1.2= =86 T 1) Choïn sô boä coïc : N1 N tt 86 n=β = 1.2 * = 2.6 Qa 39.38 ⇒ Choïn soá coïc laø 3 coïc ⇒ kieåm tra khaû naêng laøm vieäc theo nhoùm : Ntt < n*Qa=0.87*3*39.38 86 T< 102.78 T Töø ñoù ta coù sô ñoà moùng vuoâng nhö sau : max N tt M y * x n ⇒ Q0max = + = Ntt n ∑ xi2 86 12 * 0.7 = + = 34.38 < Qa 3 3 * 0.72 86 12 * 0.7 Q0min = − = 22.95 < Qms 3 3 * 0.72 ⇒ coïc khoâng bò nhoå 2) Kieãm tra khaû naêng luùn : 4.16 * 1.5 + 7.5 * 5.27 * 14 + 13.25 * 10 γ tb = = 8.334kN / m 3 25.5 ϕ tb ⇒ α= = 2.08 0 4 A3 =( 3.552 * 3.552 – 3 * 0.3 * 0.3)*(10*0.92+14*0.5121+1.5*0.506) =211.48 T a ) Khoái löôïng neàn ñaát vaø coïc laø : Mc = (2.5-1)*0.3*0.3*25.5*3 = 10.3275 T. G3=221.8 T a) Khoái löôïng phaàn A1 laø : G1 =2*2*(1.2*0.5*+2.2*2) = 20 T b) Khoái löôïng phaàn A2 laø : G2 = (3.552*3.552-2*2)*(0.5*0.506+2*2)= =36.65 T tt Vaäy N =G1+ G2+ G3+N 1 =333.45 T tt 333.45 ⇒ σ tb = = 26.43 T/m2 3.552 * 3.552 12 * 6 σ max = 26.43 + = 32.14 T 3.552 * 3.552 Trang 7
 8. Baøi thuyeát minh ñoà aùn moân hoïc SVTH : Ñoaøn Minh Töù NEÀN MOÙNG σ min = 20.72 T Vôùi ϕ =13.250 ta coù : A=0.26 , B = 2.08 , D = 4.59 R tc = 1.1(0.26 * 3.552 * 0.92 + 2.08 * 21.3814 + 3.597 * 4.59) = 61.83 T/m2 3) Tính luùn : σ gl = 26.43 − 21.3814 = 5.05 T/m2 k–h k0 σ tt σ gl hi z/k 0 1 21.3814 5.05 0.888 0.25 0.888 0.898 22.2 4.534 0.888 0.898 22.2 4.534 0.888 0. 5 1.776 0.5 23.0 2.525 β0 0 .8 S= Fc ∑σ gli * hi = 3027.44 (4.792 * 0.888 + 3.5295 * 0.888) = 0.2cm < Sgh 4) Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng cuûa ñaøi coïc : Choïn h = 0.5 m ⇒ h0 = 0.45 m ⇒ Löïc xuyeân thuûng Pcmax= 2*Pmax=2*34.38 =68.76 T ⇒ Ñieàu kieän xuyeân thuûng Pc ≤ 3*(D + h0)*h0*Rk ⇔ 68.76 T < 3(0.3+0.45)*0.45*100=101.25 T ⇒ Thoûa ñieàu kieän xuyeân thuûng . 5) Tính coát theùp : Taûi troïng lôùn nhaát taùc duïng leân hai coïc bieân : B Pmax =34.38 T caùch tay ñoøn : x = xmax - c =0.7 – 0.3/2 =0.55 m 2 ⇒ Moment taïi vò trí meùp chaân coät M=2*0.55*34.38 =37.818 Tm M 37.818 *10 5 ⇒ Fa = = = 35.92cm 2 0.9.h0 .Pa 0.9 * 45 * 2600 Theo phöông doïc :Choïn 8 caây ∅ 25, Fa = 39.27 cm2 Theo phöông ngang : Fngang=0.5Fdoïc=4 caây ∅ 25=19.64 cm2 Trang 8
 9. Baøi thuyeát minh ñoà aùn moân hoïc SVTH : Ñoaøn Minh Töù NEÀN MOÙNG B-Vôùi toå hôïp 2 : 1) Choïn sô boä coïc : N=550kNm ⎧M 3 = 6Tm = 120kNm M=120kNm ⎪ ⎨ N 3 = 130Tm = 550kNm ⎪ H = 5Tm = 40kNm H = 40 kNm ⎩ 3 a) Soá löôïng coïc : Choïn moùng 2 x 3 m N tt 186 n=β = 1.2 * = 5.67 Qa 39.38 Choïn 7 coïc . B = 0.753 b) Kieûm tra khaû naêng laøm vieäc cuûa nhoùm : 7*39.38*0.753=207.57 > 186 (thoûa) 2) Xaùc ñòmh khaû naêng chòu taûi töøng coïc max N M y * xn Q0max = tt + = n ∑ xi2 186 6 * 1.2 * 1.2 = + = 28.07 < Qa 7 5.76 186 6 * 1.2 * 1.2 Q0min = − = 25.07 < Qms 7 5.76 N1 ⇒ coïc khoâng bò nhoå 3) Kieåm tra khaû naêng chòu taûi cuûa ñaát döôùi muõi coïc : α = 2.08 0 Beà roäng moùng qui öôùc : B = 0.926 * 2 + 1.7 =3.552 m Chieàu daøi moùng qui öôùc :L = 4.552 m G = (4.552 * 3.552 – 7*0.3*0.3 ) * *(10*1.92+14*0.5121+1.5*0.506) = 266.18 T G = 0.3*0.3*25.5*7*(2.5-1) =24.09 T G3=226.18+24.09 = 250.27 T Ntt a)Trong khu vöïc 1: G1=6*(0.5*1.2+2.2*2)=30 T b) Trong khu vöïc 2: G2=(4.552*3.552-6)*(0.506*0.5+2*2)=43.25 T α ⇒ Ntc=43.25+30+250.27+130=453.52 T 453.52 σ tb = = 28.05 T/m2 4.552 * 3.552 6*6 σ max = 28.05 + = 28.54 T 3.552 * 4.552 2 σ min = 27.56 T Vôùi R = 61.83 T/m2 vaäy caùc ñieàu kieän veà oån ñònh neàn ñeàu thoûa tc Trang 9
 10. Baøi thuyeát minh ñoà aùn moân hoïc SVTH : Ñoaøn Minh Töù NEÀN MOÙNG 4) Tính luùn : ÖÙng suaát gaây luùn taïi ñaùy moùng khoái qui öôùc : σ gl = 28.05-21.3814 = 6.67 T/m2 Chia moùng ra laøm 4 phaàn b= 3.552 l = 4.552 l/b=1.28 Keát quaû tính luùn ñöôïc ghi vaøo baûng sau: z−h z − hm hi (m) k0 σ bt (T/m2) σ gl (T/m2) σ tb (T/m2) b 0 0 0.888 1 21.3814 6.67 6.33 0.888 0.25 0.888 0.9 22.2 6.003 0.858 0.25 0.888 0.9 22.2 6.003 5.33 1.776 0.5 0.888 0.7 23 4.66 β0 0 .8 S= Fc ∑σ gli * hi = 3027 (6.33 * 0.888 + 5.33 * 0.888) = 0.42cm < Sgh PHAÀN III: MOÙNG BAÊNG Trang 10
 11. Baøi thuyeát minh ñoà aùn moân hoïc SVTH : Ñoaøn Minh Töù NEÀN MOÙNG Choïn moùng baêng nhö sau : Chieàu daøi moùng 15 m , beà roäng moùng 4 m , chieàu cao ñaø 1.5 m , beà roäng ñaø 1 m. Ñaët moùng ôû ñoä saâu 1.5 m, keå töø maët lôùp ñaát 1 , töùc laø saâu 2.5 m keå töø lôùp ñaát ñaép. Ta coù : R tc = 1.1( ABmγ ñn + Bγ i hi + cD) = = 1.1(0.0632 * 4 * 0.511 + 0.2596 * 5.8 + 0.631 * 3.526) = 10.625T / m 2 Tính aùp löïc trung bình baèng chöông trình MONGBANG.EXE , ta thaáy öùng suaát trung bình döôùi ñaùy moùng lôùn nhaát do taûi troïng gaây ra laø 6.08 T/m2; do ñoù aùp löïc thöïc teá taùc duïng leân neàn laø : p = p1max + γ i hi =6.08 +4 + 1.2*1.5 =11.85 T/m2 > R tc R tc Vì vaäy ta caàn phaûi gia coá neàn. ÔÛ ñaây ta choïn gia coá neàn baèng gieáng caùt; ñeå ñôn giaûn cho vieäc tính toaùn , ta qui γ h + γ 2 h2 2 lôùp ñaát thaønh lôùp ñaát chung vôùi γ tb = 1 1 =0.511 T/m3 h1 + h2 Choïn chieàu saâu gieáng caùt H=10 m,Lc=1.4m,dc=0.2 m, n=7 Baùn kính aûnh höôûng laø :Rah=0.525 * Lc=0.735 m kz=3.5*10-7cm/s kr=1.5kz 3 Vôùi lôùp ñaát ñaép, coù chieàu saâu 2m, γ tn =2T/m , ta naïo veùt vaø thay baèng lôùp caùt 2*2 coù chieàu cao laø = 2 .2 m 1.8 ÖÙng vôùi khaû naêng chòu taûi cuûa neàn taïi nôi ñaët moùng ta coù chieàu cao caùt gia taûi laàn 1 laø: (10.625 − 1.2 * 1.5 − 2.2 * 1.8) h1 = = 2 .7 m 1 .8 ⇒ e1 = 1.96 e2 = 1.78 Ñoä luùn cuoái cuøng laø : ⎛e −e ⎞ ⎛ 1.96 − 1.78 1 ⎞ S = ⎜ 1 2 −⎟ * H = ⎜ ⎜ 1+ e ⎟ − ⎟ * 10 = 0.4040m = 40.4cm ⎝ 1 ⎠ ⎝ 1 + 1.96 49 ⎠ e1 − e2 1.96 − 1.78 ⇒ ⇒a= = = 0.037(m 2 / T ) Pgl 2.7 * 1.8 k z (1 + etb ) 3.5 * 10 −7 * (1 + 1.87) * 10 2 ⇒ cv = = = 27.15 * 10 − 4 cm 2 / s a *γ n 0.037 Trang 11
 12. Baøi thuyeát minh ñoà aùn moân hoïc SVTH : Ñoaøn Minh Töù NEÀN MOÙNG Cv * t ⇒ Tv = H2 1) Gia taûi ñôït 1 : Choïn thôøi gian gia taûilaø 4 thaùng , t = 10368000 s 27.15 *10 −4 * 10368000 ⇒ Tv = = 0.028 ⇒ u v = 0.187 1000 2 27.15 * 10 −4 * 1.5 * 10368000 ⇒ Tr = = 2.15 ⇒ u r = 0.89 (1.4 * 10 2 ) 2 u = 1 − (1 − u r ) * (1 − u v ) = 1 − (1 − 0.187) * (1 − 0.89) = 0.91 e = 1.96 − (1.96 − 1.87) * 0.91 = 1.796 (Δ − 1)γ n 2.7 − 1 ⇒ γ ñn = = = 0.608T / m 3 1+ ε 1 + 1.796 Töø ϕ = 7.52 , c = 0.708T / m Tra baûng ta coù: A=0.1304 , 0 2 B = 1.5116 , D = 3.9316 E0AB=171.2 T/m , tra baûng Ariweb ⇒ E0BN=2*171.1 = 342.4 T/m2 2 Töø ñoù ta coù khaû naêng chòu taûi cuûa neàn ñaát laø Rtc=1.1(0.1304 * 4 * 0.608+1.5116*5.8+3.9316*0.708)=13.05 T/m2 2) Gia taûi ñôït 2 : Chieàu cao ñoå caùt theâm : 13.05 − 4.9 * 1.8 − 1.2 * 1.5 hz = = 1.35m 1 .8 ⇒ e1 = 1.796, e2 = 1.703 ⇒ etb = 1.7495 1.796 − 1.703 ⇒a= = 0.03827(m 2 / T ) 1.35 * 1.8 3.5 * 10 −7 (1 + 1.7495) * 10 2 cv = = 25.15 * 10 − 4 0.03827 25.15 * 10 − 4 *1.368000 Tv = = 0.026 ⇒ u v = 0.1783 (10 3 ) 2 25.15 * 10 − 4 * 1.5 * 1.368000 Tr = = 1.996 ⇒ u r = 0.86 (1.4 * 10 2 ) 2 ⇒ u = 1 − (1 − 0.1783)(1 − 0.86) = 0.885 e = 1.796 − (1.796 − 1.703) * 0.885 = 1.714 ⇒ γ ñn = 0.626T / m 3 Töø ϕ = 7.930 , c = 0.872T / m 2 Tra baûng ta coù: A=0.1386 , B = 1.5444 , D = 3.9644 2 E0AB=195.8T/m , tra baûng Ariweb ⇒ E0B=2*195.8= 391.6 T/m2 Töø ñoù ta coù khaû naêng chòu taûi cuûa neàn ñaát laø Rtc=1.1(0.1386 * 4 * 0.626+1.5444*5.8+3.9644*0.872)=14 T/m2 3) Gia taûi 14 − 6.25 * 1.8 − 1.2 *1.5 ñôït 3 : hz = = 0.53m Chieàu cao ñoå caùt theâm : 1.8 ⇒ e1 = 1.714, e2 = 1.68 ⇒ etb = 1.697 1.714 − 1.68 ⇒a= = 0.0356(m 2 / T ) 0.53 *1.8 Trang 12 3.5 *10 −7 (1 + 1.697) * 10 2 cv = = 26.52 * 10 − 4 0.0356
 13. Baøi thuyeát minh ñoà aùn moân hoïc SVTH : Ñoaøn Minh Töù NEÀN MOÙNG 26.52 *10 −4 *1.368000 Tv = = 0.0275 ⇒ u v = 0.1848 (10 3 ) 2 25.15 *10 − 4 *1.5 *1.368000 Tr = = 2.1 ⇒ u r = 0.88 (1.4 *10 2 ) 2 ⇒ u = 1 − (1 − 0.1848)(1 − 0.88) = 0.9022 e = 1.714 − (1.714 − 1.68) * 0.9022 = 1.683 ⇒ γ ñn = 0.634T / m 3 Töø ϕ = 8.085 0 , c = 0.917T / m 2 Tra baûng ta coù: A=0.1417 , B = 1.5568 , D = 3.9734 E0AB=206.8T/m , tra baûng Ariweb ⇒ E0B=2*195.8= 413.6 T/m2 2 Töø ñoù ta coù khaû naêng chòu taûi cuûa neàn ñaát laø Rtc=1.1(0.1417 * 4 * 0.634+1.5568*5.8+3.9734*0.917)=14.33 T/m2 AÙp löïc lôùn nhaát do moùng gaây ra cho ñaát neàn laø : Pmax = 7.2 + 4 + 1.2 * 1.5 = 132.14.33T / m 2 ⇒ Ñoä luùn sau 12 thaùng laø S = S1 + S2 + S3 Trong ñoù : ⎛ 1.96 − 1.78 1 ⎞ S1 = ⎜ − ⎟ * 10 * 0.91 = 36.76cm ⎝ 1 + 1.96 49 ⎠ ⎛ 1.796 − 1.703 1 ⎞ S2 = ⎜ − ⎟ * 10 * 0.885 = 11.37cm ⎝ 1 + 1.796 49 ⎠ ⎛ 1.714 − 1.68 1 ⎞ S3 = ⎜ − ⎟ * 10 * 0.9022 = 0 ⎝ 1 + 1.714 49 ⎠ Vaäy S = 48.13 cm Ñoä luùn khi ta ñaët moùng : 55 * 2 + 120 + 130 σ gl = + (1.2 − 0.634) * 1.5 = 6.849T / m 2 15 * 4 Tyû soá : L/B=3.75 ( z − h) z−h hi k0 σ gl σ bt σ gl tb si B 0 2 0 1 6.849 4.951 6.05 2 2 0.5 0.768 5.26 6.49 4.35 4 2 1 0.504 3.45 7.487 2.9 6 2 1.5 0.351 2.4 8.755 8 2 2 0.247 1.69 10.023 2.405 Trang 13
 14. Baøi thuyeát minh ñoà aùn moân hoïc SVTH : Ñoaøn Minh Töù NEÀN MOÙNG S' = 0 .8 [2 * (6.05 + 4.35 + 4.35 + 2.9 + 2.045)] = 5.9cm < 8cm (thoûa) 413.6 Choïn heä soá neàn : c z = k * PghII Vôùi ϕ = 8.085 0 , tra baûng ta coù : N γ = 0.7319, N q = 2.1533, N c = 7.6106 h *γ ⇒ PghII = N γ * + N q *γ * h + N c * c = 2 4 * 0.634 = 0.7319 * + 2.1533 * 5.8 + 0.917 * 7.6106 = 20.4T / m 2 2 k = 80 ⇒ c z = 80 * 20.4 = 163.3T / m 2 Trang 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản