Thông tư 01/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
121
lượt xem
5
download

Thông tư 01/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2003/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/2003 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức ngân hàng Chính sách xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi sè 01/2004/TT­ BL§TBXH ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2004 vÒ söa ®æi, bæ sung  Th«ng t sè 09/2003/TT­BL§TBXH ngµy 15/4/2003 cña Bé  L a o   ® é n g   ­   T h ¬ n g   b i n h   v µ   X ∙   h é i   h í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n   Q u y Õ t  ®Þnh sè 187/2003/Q§­TTg ngµy 30/12/2002 cña  Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ phô cÊp  ®èi víi c¸n bé, viªn chøc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi Ngµy 15/4/2003, Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi ®∙   ban hµnh Th«ng t sè 09/2003/TT­BL§TBXH híng dÉn thùc hiÖn   QuyÕt  ®Þnh sè  187/2003/Q§­TTg ngµy 30/12/2003 cña Thñ  t­ íng ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tiÒn l¬ng vµ  phô  cÊp  ®èi víi c¸n   bé, viªn chøc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. C¨n cø t×nh   h×nh thùc tÕ  hiÖn nay cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi,   sau khi cã   ý  kiÕn cña Bé  Tµi chÝnh t¹i c«ng v¨n sè  205   TC/TCNH ngµy 07/01/2004 vµ Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam t¹i   c«ng v¨n sè 1455/NHNN­TCCB ngµy 19/12/2003, Bé Lao ®éng ­   Th¬ng binh vµ X∙ héi híng dÉn söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè   09/2003/TT­BL§TBXH nãi trªn nh sau: 1/ VÒ chuyÓn xÕp l¬ng: ­ Söa ®o¹n cuèi tiÕt a,  ®iÓm 4, môc II nh  sau: Trong  khi   chê   ban   hµnh   tiªu   chuÈn   xÕp   h¹ng   ®èi   víi   c¸c   Chi  nh¸nh,   Ng©n   hµng   ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   khÈn   tr¬ng   b¸o   c¸o  nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh vµ quy m« ho¹t ®éng cña c¸c  Chi nh¸nh  ®Ó  Liªn bé  cã  c¨n cø tháa thuËn t¹m thêi xÕp  h¹ng cho ®Õn hÕt n¨m 2005. ­ Söa tiÕt d, ®iÓm 5, môc II nh sau: Trëng phßng, Phã  trëng phßng vµ  c¸c chøc vô  t¬ng  ®¬ng cña Chi nh¸nh Ng©n  hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi  ë   ®Þa ph¬ng  ®îc hëng phô  cÊp chøc  vô  theo h¹ng  ®îc xÕp, kÓ  c¶ thêi gian t¹m thêi xÕp h¹ng  cho ®Õn hÕt n¨m 2005. ­   Bæ   sung   ®iÓm   7,   môc   II   nh  sau:   §èi   víi   ngêi   lao  ®éng   lµm   viÖc   tõ   khu   vùc   kh¸c   chuyÓn   ®Õn   lµm   viÖc   t¹i  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi sau ngµy 01/01/2004 th×  viÖc  chuyÓn xÕp l¬ng thùc hiÖn theo  ®óng quy  ®Þnh t¹i Th«ng t sè   19/2000/TT­BL§TBXH   ngµy   07/8/2000   cña   Bé   Lao   ®éng   ­  Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng dÉn xÕp l¬ng  ®èi víi lao  ®éng  lµm   viÖc   ë   khu   vùc   kh¸c   chuyÓn   ®Õn   lµm   viÖc   t¹i   doanh  nghiÖp Nhµ níc. 2/ VÒ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng: ­   Söa   ®æi   ®iÓm   1,   môc   III   nh  sau:   Ng©n   hµng   ChÝnh  s¸ch x∙ héi ®îc ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm møc l ­ ¬ng tèi thiÓu ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i  tiÕt b.2 vµ  b.6,  ®iÓm 2, môc III Th«ng t  sè  05/2001/TT­
  2. 2 BL§TBXH ngµy 29/01/2001 cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙   héi   híng   dÉn   x©y   dùng   ®¬n   gi¸   tiÒn   l¬ng   vµ   qu¶n   lý  tiÒn l¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp nhµ níc. ­ Söa ®æi ®iÓm 2, môc III nh sau: Trong 03 n¨m ®Çu tõ  2003  ®Õn 2005, quü  tiÒn l¬ng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙  héi  ®îc x¸c  ®Þnh tèi thiÓu b»ng tiÒn l ¬ng b×nh qu©n thùc  tÕ   thùc   hiÖn   n¨m   2002   cña   c¸n   bé,   viªn   chøc   Ng©n   hµng  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam nh©n víi sè  lao  ®éng thùc tÕ  sö  dông b×nh qu©n trong n¨m vµ  b¸o c¸o  Liªn Bé, trªn c¬  së   ®ã  thùc hiÖn ph©n phèi quü  l¬ng cho  c¸c  ®¬n vÞ  thµnh viªn vµ  tr¶ l¬ng cho c¸n bé, viªn chøc  g¾n víi n¨ng suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶. ViÖc x¸c  ®Þnh sè  lao   ®éng   thùc   tÕ   sö   dông   b×nh   qu©n   trong   n¨m   cña   ng©n  hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi thùc hiÖn theo Th«ng t  sè 08/1998/ TT­BL§TBXH ngµy 07/5/1998 cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng dÉn c¸ch tÝnh sè  lao  ®éng b×nh qu©n n¨m theo  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  07/1998/N§­CP ngµy 15/01/1998   cña ChÝnh phñ. H»ng n¨m, c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ, Liªn Bé th«ng   b¸o   møc   tiÒn   l¬ng   b×nh   qu©n   ®Ó   lµm   c¬   së   x¸c   ®Þnh   quü  tiÒn l¬ng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi. 3/   Th«ng   t  nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  víng m¾c,  ®Ò  nghÞ  Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng ­ Th ­ ¬ng binh vµ X∙ héi xem xÐt, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản