Thông tư 01/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
38
lượt xem
2
download

Thông tư 01/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép, thay đổi nội dung giấy phép, đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài, đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài và lệ phí toà án liên quan đến trọng tài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ cña Bé TµI CHÝNH Sè 01/2005/TT-BTC ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2005 Híng dÉn chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông lÖ phÝ cÊp phÐp, thay ®æi néi dung giÊy phÐp, ®¨ng ký ho¹t ®éng trung t©m träng tµi, ®¨ng ký ho¹t ®éng chi nh¸nh cña trung t©m träng tµi vµ lÖ phÝ toµ ¸n liªn quan ®Õn träng tµi C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 25/2004/N§-CP ngµy 15/01/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Träng tµi th¬ng m¹i; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông lÖ phÝ cÊp phÐp, thay ®æi néi dung giÊy phÐp, ®¨ng ký ho¹t ®éng trung t©m träng tµi, ®¨ng ký ho¹t ®éng chi nh¸nh cña trung t©m träng tµi vµ lÖ phÝ toµ ¸n liªn quan ®Õn träng tµi, nh sau: I. §èI T¦îNG ¸P DôNG §èi tîng ph¶i nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy bao gåm: 1. Tæ chøc, c¸ nh©n khi nép hå s¬ ®Ò nghÞ thµnh lËp, thay ®æi néi dung giÊy phÐp thµnh lËp, ®¨ng ký ho¹t ®éng trung t©m träng tµi, ®¨ng ký ho¹t ®éng chi nh¸nh trung t©m träng tµi ph¶i nép lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp thµnh lËp, ®¨ng ký ho¹t ®éng. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n yªu cÇu Toµ ¸n chØ ®Þnh träng tµi viªn, thay ®æi träng tµi viªn, xem xÐt l¹i quyÕt ®Þnh cña héi ®ång träng tµi vÒ tháa thuËn träng tµi, vÒ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vô tranh chÊp cña héi ®ång träng tµi, ¸p dông, thay ®æi, hñy bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi, hñy quyÕt ®Þnh träng tµi, kh¸ng c¸o quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n ph¶i nép lÖ phÝ toµ ¸n liªn quan ®Õn träng tµi. II. MøC THU, CHÕ §é THU, NéP, QU¶N Lý Vµ Sö DôNG LÖ PHÝ 1. Møc thu: C¨n cø quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 vµ §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 25/2004/N§-CP ngµy 15/01/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Träng tµi th¬ng m¹i, møc thu lÖ phÝ cÊp phÐp, thay ®æi néi dung giÊy phÐp, ®¨ng ký ho¹t ®éng trung t©m träng tµi, ®¨ng ký ho¹t ®éng chi
  2. 2 nh¸nh cña trung t©m träng tµi vµ lÖ phÝ toµ ¸n liªn quan ®Õn träng tµi ®îc quy ®Þnh nh sau: Møc thu STT LÖ phÝ (®ång) LÖ PHÝ CÊP PHÐP, THAY §æI NéI DUNG GIÊY PHÐP, §¡NG Ký I. HO¹T §éNG TRUNG T¢M TRäNG TµI, §¡NG Ký HO¹T §éNG CHI NH¸NH CñA TRUNG T¢M TRäNG TµI CÊp giÊy phÐp thµnh lËp trung t©m träng tµi 500.000 Thay ®æi néi dung giÊy phÐp thµnh lËp 100.000 §¨ng ký ho¹t ®éng cña trung t©m träng tµi 200.000 §¨ng ký ho¹t ®éng chi nh¸nh 100.000 II. LÖ PHÝ TßA ¸N LI£N QUAN §ÕN TRäNG TµI Yªu cÇu Tßa ¸n chØ ®Þnh träng tµi viªn, thay ®æi träng tµi 100.000 viªn Yªu cÇu Tßa ¸n xem xÐt l¹i quyÕt ®Þnh cña héi ®ång träng tµi vÒ tháa thuËn träng tµi, vÒ thÈm quyÒn gi¶i 300.000 quyÕt vô tranh chÊp cña héi ®ång träng tµi Yªu cÇu Tßa ¸n ¸p dông, thay ®æi, hñy bá biÖn ph¸p khÈn 500.000 cÊp t¹m thêi Yªu cÇu Tßa ¸n hñy quyÕt ®Þnh träng tµi 500.000 Kh¸ng c¸o quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n 300.000 2. ChÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông: a) §èi tîng nép lÖ phÝ ph¶i nép ®ñ mét lÇn sè tiÒn lÖ phÝ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc nµy khi nép hå s¬ ®Ò nghÞ thµnh lËp, thay ®æi néi dung giÊy phÐp thµnh lËp, ®¨ng ký ho¹t ®éng trung t©m träng tµi, ®¨ng ký ho¹t ®éng chi nh¸nh trung t©m träng tµi hoÆc khi göi ®¬n yªu cÇu Tßa ¸n chØ ®Þnh träng tµi viªn, thay ®æi träng tµi viªn, xem xÐt l¹i quyÕt ®Þnh cña héi ®ång träng tµi vÒ tháa thuËn träng tµi, vÒ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vô tranh chÊp cña héi ®ång träng tµi, ¸p dông, thay ®æi, hñy bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi, hñy quyÕt ®Þnh träng tµi, kh¸ng c¸o quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n. b) C¬ quan thu lÖ phÝ: - C¬ quan thu lÖ phÝ cÊp phÐp, thay ®æi néi dung giÊy phÐp, ®¨ng ký ho¹t ®éng trung t©m träng tµi, ®¨ng ký ho¹t ®éng chi nh¸nh cña trung t©m träng tµi lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp thµnh lËp, ®¨ng ký ho¹t ®éng trung t©m träng tµi, ®¨ng ký ho¹t ®éng chi nh¸nh trung t©m träng tµi; - C¬ quan thu lÖ phÝ toµ ¸n liªn quan ®Õn träng tµi lµ Toµ ¸n n¬i ®èi t- îng nép lÖ phÝ göi ®¬n yªu cÇu Tßa ¸n chØ ®Þnh träng tµi viªn, thay ®æi träng tµi viªn, xem xÐt l¹i quyÕt ®Þnh cña héi ®ång träng tµi vÒ tháa thuËn träng tµi, vÒ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vô tranh chÊp cña héi ®ång träng tµi, ¸p dông, thay ®æi, hñy bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi, hñy quyÕt ®Þnh träng tµi, kh¸ng c¸o quyÕt ®Þnh cña Tßa ¸n. - Khi thu tiÒn lÖ phÝ, c¬ quan thu ph¶i lËp vµ cÊp biªn lai thu cho ®èi t- îng nép lÖ phÝ theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh vÒ ph¸t hµnh, qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ.
  3. 3 c) LÖ phÝ cÊp phÐp, thay ®æi néi dung giÊy phÐp, ®¨ng ký ho¹t ®éng trung t©m träng tµi, ®¨ng ký ho¹t ®éng chi nh¸nh cña trung t©m träng tµi vµ lÖ phÝ toµ ¸n liªn quan ®Õn träng tµi lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n lý, sö dông nh sau: - C¬ quan thu lÖ phÝ nép toµn bé sè tiÒn phÝ thu ®îc vµo ng©n s¸ch nhµ níc nh sau: + §èi víi lÖ phÝ cÊp phÐp, thay ®æi néi dung giÊy phÐp, ®¨ng ký ho¹t ®éng trung t©m träng tµi, ®¨ng ký ho¹t ®éng chi nh¸nh cña trung t©m träng tµi h¹ch to¸n vµo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 047, tiÓu môc 29 cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh; + §èi víi lÖ phÝ toµ ¸n liªn quan ®Õn träng tµi h¹ch to¸n vµo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t¬ng øng, môc 045, tiÓu môc 07 cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. - Kinh phÝ cho ho¹t ®éng thu lÖ phÝ ®îc ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶m theo dù to¸n hµng n¨m. d) ViÖc lËp, chÊp hµnh, kÕ to¸n, quyÕt to¸n sè thu, chi lÖ phÝ cÊp phÐp, thay ®æi néi dung giÊy phÐp, ®¨ng ký ho¹t ®éng trung t©m träng tµi, ®¨ng ký ho¹t ®éng chi nh¸nh cña trung t©m träng tµi vµ lÖ phÝ toµ ¸n liªn quan ®Õn träng tµi thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc, Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. III. Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn viÖc thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông lÖ phÝ kh«ng ®Ò cËp t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản